drag shul phrin las rin chen

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to: navigation, search

drag shul 'phrin las rin chen - Drakshul Trinley Rinchen [1871-1935] the 40th Sakya Trichen (sa skya khri chen )