Chingkar Donyö Dorje

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

'khrul zhig kun bzang mthong grol - Trülshik Kunzang Tongdröl, reincarnation of Chingkar Donyö Dorje [RY]

gu yangs snying thig - rdzogs pa chen po snying thig gi khrid yig go bde bklag chog tu bkod pa lhun grub rtogs pa'i rang sgra kun bzang thugs mdzod gu yangs snying gi thig le - by Chingkar Donyö Dorje [RY]

gu yangs blo bde bde chen mdo sngags gling pa - Guyang Lodey Dechen Do-ngak Lingpa, tertön, otherwise known as Chingkar Donyö Dorje [RY]

rje btsun sku mtshams pa - Jetsün Kutsampa, one of Chingkar Donyö Dorje's Dzogchen teachers [RY]

rtas skya smyon pa - Crazy Tekya, another name for Chingkar Donyö Dorje [RY]

phying dkar don yod rdo rje - Chingkar Donyö Dorje; Meaningful Vajra Clad in White Felt [RY]

phying dkar don yod rdo rje - 18-19th cent. - Chingkar Donyö Dorje [RY]

rdzogs pa chen po snying thig gi khrid yig go bde bklag chog tu bkod pa lhun grub rtogs pa'i rang sgra kun bzang thugs mdzod gu yangs snying gi thig le - Heart Essence of Openness and Ease, Guyang Nyingtig, by Chingkar Donyö Dorje [ RY ]