100101

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search
Tibetan གཞན་གྱི་དགེ་མཚན་ཕྲན་བུ་ཡིན་ན་ཡང་། རང་ལ་ཕན་ཆེད་ཁེངས་དྲེགས་སྤངས་ནས་ལེན། གཞན་གྱི་ཉམས་མྱོང་བཟང་པོར་དཔེ་བལྟས་ན། རང་གི་བྱ་བ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པར་ཕན།
Tibetan Alternate
Tibetan Definition
Tibetan Source
Wylie
Wylie Definition
Wylie Synonym
Sanskrit
English
English Definition
English Synonyms
Chinese 他山攻错
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Chinese Definition
Page Number