dus gsum sangs rgyas

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigation Jump to search

the Düsum Sangye supplication to Padmasambhava [RY]

buddhas throughout the three times [RB]

Düsum Sangye prayer - The prayer by Chokgyur Lingpa starting with Buddha of the three times [RY]

1) the buddhas of the three times [past, present, and future]; 2) the previous buddha, {mar me mdzad}, Dipamkara; the present buddha, {sha kya thub pa}, Shakyamuni; and the next {byams pa}, Maitreya [IW]


དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
Dü sum sangye guru rin po chhe
Precious Guru, the embodiment of all Buddhas of the Three Times;
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
Ngö drub kün dag de wa chhen pö shyab
Great Bliss, the Lord of all accomplishments;
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
Bar chhe kün sel dü dul drag po tsal
Wrathful Power, the one who dispels all hindrances and subdues demons;
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
Sol wa deb so jyin gyi lab tu sol
Pray bestow your blessing.
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
Chhi nang sang way bar chhe shyi wa dang
Please remove the outer, inner and secret obstacles and
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
Sam pa lhün gyi drub par jyin gyi lob
Grant your blessing to accomplish wishes spontaneously.
གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབསཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །
At the rock face called, Pile of Jewels, on the right slope of Great Lion Sky Cliff (Sengchen Namdrag), the great treasure-revealer Chokgyur Dechen Lingpa revealed this very timely prayer. Because it contains great blessings, it should be held in high esteem and memorized.