pha chos

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionnary
Jump to navigationJump to search

ཕ་ཆོས།

father dharma; བཀའ་གདམས་པ་ཕ་སྟོན་འབྲོམ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་དྲི་བ་ཞུས་ཏེ་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤས་དྲི་ལན་གསུངས་པ་ཟབ་རྒྱས་ལམ་གྱི་གནད་ལས་བརྩམས་པའི་ཞལ་གདམས་མང་པོ་དང།ཇོ་བོའི་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་བསྡུས།བཀའགདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་བླ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་བཅས་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི།། - (bka' gdams pa pha ston 'brom rgyal ba'i 'byung gnas kyis dri ba zhus te jo bo rje a ti shas dri lan gsungs pa zab rgyas lam gyi gnad las brtsams pa'i zhal gdams mang po dang / jo bo'i sku tshe de nyid kyi rnam thar rgyas bsdus / bka' gdams thig le bcu drug gi bla brgyud rnam thar bcas gtso bor ston pa'i) // (IW)

dharma text. (IW)