Gyangkhang Rigdizn Jigme Rangdrol

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

I have some confusion regarding this Lama. Whether or not he was the nephew of Kuchen Karma Tashi or the Tulku of Karma Tashi's nephew Lama Wangchuk, thought I guess both could have been nephews. The web-page palyul.org at large and specifically the Short Biography of Khentul Gyangthang Rinpoche (Gyangthang is misspelling of Gyangkhang), the English book A Garland of Immortal Wish-fulfilling Trees and it's Tibetan version are what research tools I have had in this, and they all three seem to say/read differently.

The “ Short Biography of Khentul Gyangthang Rinpoche” says the Jigme Rangdrol is the tulku of Wangchuk, who was the brother of Kuchen Karma Tashi. Now I believe the Tulku part to be correct but the brother part a mistake, he should have been Karma Tashi nephew. All sources but this one point to nephew. However the English “A Garland of Immortal Wish-fulfilling Trees” reads; “Although he was not a throne holder of the Palyul lineage, Wangchug Tulku Rigzin Jigmed Rangdrol (the nephew of Karma Tashi) was an important lineage-holding Lama” making him more like the first generation relative to Wangchuk and Karma Tashi than the next generation's Ontrul (Incarnated Great Nephew). Then again the Tibetan as you can see below under ' Short biography – Tibetan ', says; “karma bkra shis kyi dbon po dbang phyug gi sprul sku rig 'dzin 'jigs med rang grol ni/”, which I read as “here is, Karma Tashi's nephew, Wangchuk's incarnation Rigdzin Jigme Rangdrol”. And this is what I believe.

Now you have all the info I have, I hope with this a more knowledgeable person will correct this page and any other mistakes that have been made in the Palyul transmissions' pages because this issue has come up else where for the Palyul. Bj Lhundrup 21:56, 14 February 2009 (UTC)


[[Image:|frame|]] [[]]
rig 'dzin 'jigs med rang grol

Short biography


Tibetan

༈ གདན་རབས་བདུན་པ་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དུས་མཉམ་པ། ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དབོན་པོ་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་རང་གྲོལ་ནི། རབ་ཡིད་ལྕགས་འབྲུག་ལ་འཁྲུངས། པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ལས་རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་གསན་པས་མཚན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གསོལ། རྗེ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ལས་རང་ལུགས་ཀྱི་བཀའ་གཏེར་སྨིན་བྱེད་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རྫོགས་གསན། ཁྲ་མ་བླ་མ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ལས་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། ཀཿཐོག་པ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ལས་བཀའ་གཏེར་གྱི་གདམས་ངག་སྨིན་གྲོལ་བཅས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསན། སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ལ་དཔལ་ཡུལ་བའི་བསྟན་པའི་ཁུར་བཞེས་ནས་སྔར་སྲོལ་མི་ནུབ་པའི་བྱ་བ་རླབས་ཆེན་མཛད། དེ་ནས་རྨུགས་སངས་གནས་སུ་བྱོན་ཏེ་ཟླ་གམ་དབང་ཕུག་ཏུ་བཅད་རྒྱ་བཞུགས། གཙང་ཤིས་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་དུ་བྱོན་ནས་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་མཛད། ཕྱོགས་དང་རིས་མེད་དུ་སྐལ་ལྡན་འདུས་པ་མང་པོར་ཟབ་ཁྲིད་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་སྐྱོང༌། རྨུགས་སངས་གནས་དེར་ལྷ་ཁང་གསར་བཞེངས་ནང་གསེར་གདུང་ཐོག་ཚད་ཆེ་ཙམ་དང༌། ལི་མ་སོགས་གསེར་སྐུ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཞེངས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཅན་བྲན་དུ་ཁོལ། སྤྱོད་འཇུག་དང་ཆོས་མངོན་སོགས་ལ་གསན་སྦྱོང་དང་འཆད་སྤེལ་ཅི་རིགས་མཛད་པའི་རྒྱུན་དེང་སང་ཡང་ཡོད། གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱོན་པའོ། །དེའི་ཡང་སྲིད་སྡེ་དགེའི་མདུན་ན་འདོན་གྱང་ཁང་དུ་འཁྲུངས་པ་པདྨ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ནི། ཆུང་ངུའི་དུས་རྨུགས་སངས་སུ་བཞུགས་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ༌། འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ། རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་སོགས་བླ་མ་དམ་པ་མང་པོ་ལས་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་གསན་ཅིང་བསྟན་འཛིན་དམ་པ་ཞིག་བྱོན་དུ་རེ་ཡང་སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་སྡེ་དགེའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འགན་བཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དེ་ཙམ་མོ།། །།From A Garland of Immortal Wish-fulfilling Trees

Literary Works


Main Teachers

Main Students


Main Lineages

Alternate Names & Spellings

Other Resources


Internal Links

External Links