A Concise Catalogue to the Precious Translated Words of the Conqueror

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

A Concise Catalogue to the Precious Translated Words of the Conqueror with mention of titles and names

(@1a */)


rgyal ba bka' 'gyur rin po che'i chos tshan so so'i mtshan byang dkar chag bsdus pa bzhugs so

(@1b #/)

/om sva sti/ mtshan dang dpe byad gsal la rab rdzogs rnam 'dren thub mchog gzi byin gyis/
/bdud bzhi 'byung po log smra'i tshogs bcas ming gi lhag mar pha mthar bskrad/
/bskal mang sngon nas rlabs chen thugs bskyed dam bca' brtan po mdzad ji bzhin/
/nyam thag lnga bdo'i 'gro ba rnams la brtse bas dus kun skyongs gyur cig

/dpal gyi mgur las zab rgyas gdams pa'i dpyid/
/gangs can skad du 'gyur ro ji snyed pa/
/gcig las du ma'i rnam 'phrul par gsar gyi/
/zhal byang tho yig rags rim 'di na spel/

/rang cag rnams kyi 'dren pa bla na ma mchis pa rnam 'dren stobs bcu mnga' ba mnyam med sha kya'i rgyal po'i mdo rgyud kyi bka' dri ma med pa gangs can skad du 'gyur ro cog gi par gsar bskrun pa'i dkar chag mdor bsdus 'god pa la/

'dul ba - ka

/'dul ba gzhi shlo ka sum khri nyis stong bdun brgya bam po brgya dang dgu bzhugs pa'i glegs bam /ka/ par rab byung gi gzhi/ gso sbyong gi gzhi/ dgag dbye'i gzhi/ dbyar gyi gzhi/ ko lpags kyi gzhi'i stod cha bcas bam po dang po nas nyer gcig bar la shog grangs sum brgya dang brgyad cu tham pa/

'dul ba - kha

/kha/ par ko lpags kyi gzhi'i smad cha dang/ sman gyi gzhi'i stod cha bcas bam po nyer gnyis nas nga bzhi'i bar la shog grangs snga brgya dang snga/

'dul ba - ga

/ga/ par sman gyi gzhi'i smad cha/ gos kyi gzhi/ sra brkyang gi gzhi/ kO shambhi'i gzhi/ las kyi gzhi/ dmar ser can gyi gzhi/ gang zag gi gzhi/ spo ba'i gzhi/ gso sbyong bzhag pa'i gzhi/ gnas mal gyi gzhi/ rtsod pa'i gzhi/ dbyen gyi gzhi'i stod cha bcas bam po nga lnga nas gya gnyis pa'i bar la shog grangs bzhi brgya dang so lnga/

'dul ba - nga

/nga/ par dbyen gyi gzhi'i mjug bam po gya gsum nas brgya dang dgu'i bar paNDi ta sarba dzny'a de wa/ bidy'a ka ra pra bha/ dharmma ka ra/ bod kyi lo ts'a ba bande dpal gyi lhun po rnams kyis bsgyur cing/ slad kyi paNDi ta bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa la shog grangs bzhi brgya dang so drug/

'dul ba - ca

/ca/ par dge slong pha'i khrims nyis brgya lnga bcu rtsa gsum mdor bsdus te ston pa pha'i so sor thar pa'i mdo shlO ka bdun brgya bam po gnyis pa kha che bye brag tu smra ba'i slob dpon dzi na mi tra dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ de'i don rgya cher ston pa pha'i rnam 'byed shlO ka nyi khri bzhi stong dgu brgya bam po brgyad cu rtsa gsum pa las pham pa bzhi dang/ lhag ma bcu gsum gyi bcu pa dbyen byed pa'i lhag ma'i stod cha yan bam po dang po nas nyer gcig pa'i bar la shog grangs bzhi brgya dang bcu gsum/

'dul ba - cha

/cha/ par dbyen gyi lhag ma'i smad cha man dang/ ma nges pa'i chos gnyis/ spang ltung sum cu/ ltung byed 'ba' zhig pa dgu bcu las bcu gcig pa skye ba 'jig pa yan bam po nyer gnyis nas zhe gnyis bar la shog grangs bzhi brgya dang gnyis/

'dul ba - ja

/ja/ par bcu gnyis pa 'phya ba'i ltung byed nas bdun cu rtsa gnyis pa nyi shu ma lon par bsnyen par rdzogs (@3a */ /)pa'i ltung byed yan bam po zhe gsum nas re gnyis bar la shog grangs bzhi brgya dang nyer gsum/

'dul ba - nya

/nya/ par bdun cu rtsa gsum pa sa brko ba'i ltung byed man dang so sor bshags par bya ba bzhi/ bslab par bya ba'i chos mang po/ rtsod pa zhi byed kyi chos bdun rnams sgyur byed kyi lo paN gong dang 'dra ba bam po re gsum nas brgya gsum rdzogs kyi bar la shog grangs sum brgya dang gya drug/

'dul ba - ta

/ta/ par dge slong ma'i khrims sum brgya drug cu rtsa bzhi bsdus nas ston pa ma'i so sor thar pa shlO ka brgyad brgya bam po gnyis pa/ sgyur byed kyi lo paN gong dang 'dra ba/ de'i don rgyas par ston pa ma'i rnam 'byed shlO ka brgyad stong bzhi brgya dang bam po nyi shu rtsa brgyad pa paNDi ta sarba dzny'a de wa dang/ dharmma ka ra/ bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba dpal gyi lhun po rnams kyis bsgyur cing/ slad kyi bidy'a ka ra dang dpal brtsegs kyis gtan la phab pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang drug cu tham pa/

'dul ba - tha

/tha/ par lung phran tshegs sgo brgyad ka rdzogs pa shlO ka chig khri bdun stong bdun brgya bam po lnga bcu rtsa dgu'i bam po nyer bdun pa yan la shog grangs bzhi brgya dang drug cu re bdun/

'dul ba - da

/da/ par bam po nyer brgyad nas lnga bcu rtsa dgu'i bar rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha/ dharmma shr'i pra bha/ lo ts'a ba bande dpal 'byor gyis bsgyur ba la shog grangs (@3b) lnga brgya dang dgu/)

'dul ba - na

/na/ par gzhung bla ma'i zhu ba ma rdzogs pa shlO ka sum stong drug brgya bam po bcu gnyis pa lo ts'a ba bandi [?] klu'i rgyal mtshan la sogs pa'i dus su bsgyur ba/ zhu ba rdzogs pa shlO ka chig khri lnga stong dgu brgya bam po lnga bcu rtsa gsum gyi nyi shu rtsa gnyis yan la shog grangs bzhi brgya dang zhe brgyad/

'dul ba - pa

/pa/ par de'i 'phros bam po nyer gsum nas lnga bcu rtsa gsum pa'i bar rdzogs pa lo ts'a ba bande klu'i rgyal mtshan la sogs pa'i dus bsgyur mod kyi zhes pa tsam las sgyur byed lo paN gsal ba ma byung bar shog grangs bzhi brgya nga gsum bcas bzhugs/

'bum - ka

'bum /ka/ par bam po dang po nas nyer bzhi pa yan la shog grangs lnga brgya dang zhe bzhi/

'bum - kha

/kha/ par bam po nyer lnga nas nga gcig bar shog grangs lnga brgya dang so lnga/

'bum - ga

/ga/ par bam po nga gnyis nas don brgyad bar shog grangs lnga brgya dang re bzhi/

'bum - nga

/nga/ par bam po don dgu nas brgya dang gnyis bar shog grangs lnga brgya dang drug /

'bum - ca

/ca/ par mthong lam rgyas bshad skabs snar thang par mar tshad ma med pa'i 'gres rkang chad pa 'dir gsar du bcugs pa bam po brgya dang gsum nas sum cu'i bar shog grangs lnga brgya dang zhe bzhi/

'bum - cha

/cha/ par bam po brgya dang so gcig nas nga bzhi bar shog grangs lnga brgya dang so drug /

'bum - ja

/ja/ par bam po brgya dang nga lnga nas don drug par shog grangs lnga brgya dang so lnga/

'bum - nya

/nya/ par bam po brgya dang don bdun nas nyis brgya gsum bar shog grangs lnga brgya dang re gsum/

'bum - ta

/ta/ par bam po nyis (@4a */) /brgya dang bzhi pa nas nyer dgu bar shog grangs lnga brgya dang nyer gcig /

'bum - tha

/tha/ par bam po nyis brgya dang sum cu nas nga lnga par shog grangs lnga brgya dang nyer brgyad/

'bum - da

/da/ par bam po nyis brgya nga drug nas don brgyad bar shog grangs lnga brgya dang bzhi bcu tham pa/

'bum - na

/na/ par bam po nyis brgya don dgu nas sum brgya gcig gi bar dang/ de steng byams zhus/ chos 'phags/ rtag ngu; yongs gtad bcas kyi le'u gsum bam po gsum bsnan khyon bam po sum brgya bzhi'i bar rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa la shog grangs lnga brgya dang nyer gcig /

nyi khri - ka

nyi khri /ka/ par bam po dang po nas nyer bdun bar shog grangs lnga brgya dang nga brgyad/

nyi khri - kha

/kha/ par bam po nyer brgyad nas nga gnyis bar shog grangs lnga brgya dang zhe brgyad/

nyi khri - ga

/ga/ par bam po nga gsum nas bdun cu rtsa brgyad rdzogs par shog grangs lnga brgya dang so bdun/ 'gyur byang dngos ma 'khod kyang lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pa'i dus su bsgyur ba'o/

yum bsdus pa brgyad stong - ka

/ yum bsdus pa brgyad stong /ka/ par bam po nyer bzhi le'u so gnyis/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya se na dang/ dzny'a na siddhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande dharma t'a sh'i la la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab/ slad kyis dbang phyug dam pa'i mnga' bdag bod kyi dpal lha btsan po bkra shis lha lde btsan gyi bkas rgya gar gyi mkhan po su bh'a SHi ta dang/ (@4b) sgra bsgyur gyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos 'grel pa dang mthun par bsgyur/ slad kyis rgya gar gyi mkhan po paNDi ta chen po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos yul dbus kyi 'grel pa la gtugs nas bcos shing zhus te gtan la phab/ yang slad kyis skyid smad mnye thang na mo cher paNDi ta chen po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ lo ts'a ba 'brom rgyal ba'i 'byung gnas gnyis kyis brgyad stong pa bshad pa'i dus su che long zhig gtan la phab/ phyis ra sgreng gi gtsug lag khang du lo ts'a ba 'brom rgyal ba'i 'byung gnas kyis rgya gar gyi mdo gsum la gtugs nas lan gnyis gtan la phab/ slad kyis yang lo ts'a ba de nyid kyis bshad pa mdzad cing phran tshegs kyang gtan la phab/ dus phyis lo ts'a ba chen po sh'akya'i dge slong blo ldan shes rab kyis kha che'i dpe dang/ yul dbus kyi dpe du ma bsags nas gtan la phab/ slar yang snyigs dus kyi thams cad mkhyen pa chen po zhva lu lo ts'a ba dpal rin chen chos skyong bzang po'i zhal snga nas kyis rgya bod kyi dpe du ma dang bstun nas shin tu rnam par dag par mdzad pa'i ma phyi las slar yang zhus te gtan la phab pa la shog grangs bzhi brgya dang lnga bcu/

khri brgyad stong pa - ka

/ khri brgyad stong pa /ka/ par bam po dang po nas nyer gnyis yan la shog grangs bzhi brgya dang nga gsum/

khri brgyad stong pa - kha

/kha/ par bam po nyer gsum nas zhe bzhi'i bar shog grangs bzhi brgya dang zhe dgu/

khri brgyad stong pa - ga

/ga/ par bam po zhe lnga nas drug cu rdzogs kyi bar dang/ shes rab kyi pha rol tu (@5a */)

phyin pa khri pa - ka

/phyin pa khri pa ka pa'i bam po brgyad pa yan bcas la shog grangs bzhi brgya dang nga drug /shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri pa /ka/ pa'i bam po dgu pa nas bam po so bzhi le'u so gsum rdzogs pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde sogs kyis bsgyur cing gtan la phab par shog grangs bzhi brgya drug cu/

psher phyin sna tshogs - ka

sher phyin sna tshogs /ka/ par rab rtsal rnam gnon gyis zhus pa bam po drug dang le'u bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande me *ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab pa/
grangs 123 ba 2 nas sher phyin bdun brgya pa bam po gnyis pa dang/ grangs 163 na 1 nas sher phyin lnga brgya pa gnyis skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 189 na 2 nas shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa bam po gcig dang shlO ka nyis brgya/ rgya gar gyi mkhan po bidya ka ra singha dang/ bod kyi lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 215 na 4 nas sher phyin sum brgya pa'am rdo rje gcod pa bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang ye shes sde'i 'gyur la skad gsar bcad kyis bcos te gtan la phab pa/
grangs 236 na 1 nas sher phyin tshul brgya lnga bcu pa/ grangs 246 na 7 nas sher phyin mtshan brgya rtsa brgyad pa/ grangs 248 ba 7 nas sher phyin lnga bcu pa/ grangs 252 ba 2 nas sher phyin yi ge gcig ma/
grangs 253 na 1 nas (@5b) sher phyin ko'u shi ka /
grangs 255 na 5 nas sher phyin yi ge nyung ngu rnams 'gyur byang med pa/
grangs 257 ba 5 nas sher phyin sgo nyer [?] lnga pa skad gsar bcad kyis bcos te gtan la phab pa/
grangs 259 na 6 nas sher phyin shes rab snying po bam po gcig pa/ paNDi ta bi ma la mi tra dang/ lo ts'a ba dge slong rin chen sdes bsgyur cing/ lo ts'a ba dge blo dang nam mkha' la sogs pas zhus te gtan la phab pa/ slar yang dus phyis dpal bsam yas lhun gyis grub pa'i gtsug lag gi rgya dpe dge rgyas bye ma gling gi rtsig ngos la bris pa dang zhus dag bgyis pa/
grangs 261 na 3 nas sher phyin nyi ma'i snying po/
grangs 263 na 3 nas sher phyin zla ba'i snying po/
grangs 264 ba 6 nas sher phyin kun tu bzang po/
grangs 265 ba 4 nas sher phyin lag na rdo rje/
grangs 266 ba 1 nas sher phyin rdo rje rgyal mtshan rnams 'gyur byang med pa/
grangs 268 na 1 nas chos kyi 'khor lo rab tu bskor ba'i mdo/
grangs 273 ba 1 nas skyes rabs kyi gleng gzhi'i mdo/ grangs 388 na 5 nas lcang lo can gyi pho brang gi mdo skabs gnyis pa/
grangs 403 ba 6 nas 'dus pa chen po'i mdo/ grangs 409 na 6 nas byams pa'i mdo/
grangs 420 na 2 nas byams pa bsgoms pa'i mdo/
grangs 421 ba 2 nas bslab pa lnga'i phan yon bstan pa'i mdo/
grangs 430 [?] na 5 nas tshe dang ldan pa ri'i kun dga' bo'i mdo/
grangs 434 ba 7 nas klu'i rgyal pa dga' bo dang/ nye dga' btul ba'i mdo/
grangs 438 ba 3 nas 'od srung chen po'i mdo/
grangs 440 na 3 nas nyi ma'i mdo/
grangs 441 na 2 nas zla ba'i mdo/
grangs 441 ba 6 nas 'phags pa bkra shis chen po'i mdo ste mdo tshan bcu (@6a*)/ /gsum po 'di rnams paNDi ta chen po a'a nan ta shri'i zhal snga nas/ lo ts'a ba sh'akya'i dge slong thar lo nyi ma rgyal mtshan dpal bzang pos bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang zhe gsum/ (mdo tshan bcu gsum po 'di rnams snar thang mdo a pa'i mjug tu yod kyang/ sde dger 'dir bzhugs pa ltar 'dir yang bod gra mtshungs ched 'dir bzhugs/) //

dkon brtsegs - ka

/'phags pa dkon mchog brtsegs pa glegs bam drug gi /ka/ par sdom gsum bstan pa'i mdo bam po gsum pa rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 68 ba 3 nas sgo mtha' yas pa rnam par sbyong ba chos kun gsal ba'i mdo bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs rakSHi tas bsgyur cing zhus pa/
grangs 151 na 7 nas gsang ba bsam gyis mi khyab pa bstan pa'i mdo bam po bcu dang/ le'u nyer lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 313 ba 7 nas rmi lam bstan pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 367 na 4 nas 'od dpag med kyi zhing bkod pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la (@6b dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang bco brgyad/

dkon brtsegs - kha

/kha/ par mi 'khrugs pa'i zhing bkod pa'i mdo bam po lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 115 na 2 nas go cha'i bkod pa bstan pa'i mdo bam po drug pa/ lo ts'a ba 'gos chos grub kyis rgya dpe las bsgyur ba/
grangs 229 ba 1 nas chos kyi dbyings kyi rang bzhin dbyer med par bstan pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 268 na 4 nas 'phags pa chos bcu pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 303 ba 7 nas 'phags pa kun nas sgo'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 322 na 4 nas 'phags pa 'od zer kun nas bkye ba'i mdo bam po lnga pa bsgyur byang med pa bcas la shog grangs bzhi brgya nyi shu tham pa/

dkon brtsegs - ga

/ga/ par byang chub sems dpa'i sde snod bstan pa'i mdo bam po nyi shu pa/ rgya gar gyi mkhan po a'a tsarya su rendra bo dhi dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ a'a tsarya dharma t'a sh'i las bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 380 ba 5 nas dga' bo mngal du 'jug pa bstan pa'i mdo bam po gcig pa/ 'gos (@7a *)/ /chos grub kyis rgya nag gi dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 399 ba 2 nas dga' bo mngal na gnas pa'i mdo bam po gsum pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang zhe brgyad/

dkon brtsegs - nga

/nga/ par 'jam dpal gyi zhing bkod pa'i mdo bam po bzhi pa rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 85 na 5 nas yab sras mjal ba'i mdo bam po bco lnga pa rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 358 na 7 nas gang pos zhus pa'i mdo bam po drug pa bsgyur byang ma 'khod pa/
grangs 458 ba 3 nas yul 'khor skyong gis zhus pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra tang/ d'a na sh'i la dang/ mu ne warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa bcas la shog grangs lnga brgya dang brgyad/

dkon brtsegs - ca

/ca/ par khyim bdag drag shul can gyis zhus pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur ba/
grangs 50 ba 6 nas glog thob kyis zhus pa'i mdo bam po gnyis pa bsgyur byang ma 'khod pa/
grangs 75 na 1 nas sgyu ma mkhan bzang po lung bstan pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo (@7b) dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 102 na 4 nas cho 'phrul chen po bstan pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 152 ba 6 nas byams pa sengge sgra'i mdo bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 222 na 2 nas nye bar 'khor gyis zhus pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 246 na 2 nas lhag bsam bskul ba'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 278 ba 7 nas lag bzang gis zhus pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po d'a na shi [*SH'I] la dang/ dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 319 na 2 nas 'phags pa des pas zhus pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 339 na 5 nas khyim bdag dpal [*DPA'?] byin gyis zhus pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad (@8a) */ /gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 355 na 2 nas bad sa'i rgyal po 'char byed kyis zhus pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 372 na 3 nas bu mo blo gros bzang mos zhus pa'i mdo bam po phyed pa 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 381 ba 3 nas bu mo gangg'a'i mchog gis zhus pa'i mdo shlO ka brgya dang bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 387 na 1 nas mya ngan med byin lung bstan pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 411 ba 1 nas dri ma med kyi byin pa lung bstan pa'i mdo bam po gnyis pa 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 442 na 7 nas yon tan rin po che me tog kun tu rgyas pa'i mdo rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 449 na 4 nas sangs rgyas kyi yul bsam gyis mi khyab pa bstan pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang don brgyad/

dkon brtsegs - cha

/cha/ par lha'i bu blo gros rab (@8b) gnas kyis zhus pa'i mdo bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba zhang ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 75 ba 5 nas 'phags pa sengges zhus pa'i mdo shlO ka drug cu pa/ rgya gar gyi mkhan po d'a na sh'i la dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 79 na 6 nas sangs rgyas thams cad kyi gsang chen thabs la mkhas pa'i mdo bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 139 ba 7 nas tshong dpon bzang skyong gis zhus pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 175 ba 3 nas bu mo rnam dag dang [?] pas zhus pa'i mdo bam po gcig pa 'gos chos grub kyis rgya dpe las bsgyur ba/
grangs 189 na 5 nas byams pas zhus pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 207 na 3 nas byams pas chos brgyad zhus pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 211 na 6 nas 'od srung gis zhus pa'i mdo rang du bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/ (@9a */) /grangs 260 ba 5 nas rin po che'i phung po lung bstan pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 298 na 4 nas blo gros mi zad pas zhus pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/ lo ts'a ba dharma t'a sh'i las skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 309 na 2 nas 'phags pa 'jam dpal gyis zhus pa sher phyin bdun brgya pa bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 350 na 5 nas gtsug na rin chen gyis zhus pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po ka ma la sh'i la dang/ lo ts'a ba bande dharma t'a sh'i las bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 418 na 6 nas dpal phreng seng ge'i nga ros zhus pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 454 na 4 nas drang srong rgyas pas zhus pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos pa rnams la shog grangs bzhi brgya dang gya brgyad/

sangs rgyas phal po che'am snyan gyi gong (@9b) rgyan dang padma'i rgyan dang/ shin tu rgyas pa'i mdo'am rmag chad dang/ rmag chad dang smad chad sogs mtshan gyi rnam grangs du ma'i sgo nas bstan pa/

phal po che - ka

/ka/ par 'jig rten gyi dbang po thams cad kyi rgyan gyi le'u/
grangs 95 ba 2 nas de bzhin gshegs pa'i le'u/
grangs 121 na 5 nas kun tu bzang po'i ting 'dzin dang/ rnam par 'phrul gyi le'u/
grangs 127 ba 6 nas 'jig rten gyi khams rgya mtsho bstan pa'i le'u/
grangs 146 na 6 nas gzhi dang snying po me tog gis brgyan pa'i yon tan gyi le'u/
grangs 148 ba 4 nas 'jig rten gyi khams rgya mtsho'i 'khor yug gis brgyan pa'i le'u/
grangs 150 na 1 nas sa gzhi'i rgyan bstan pa'i le'u/
grangs 151 na 6 nas zhing gi rgyud kyi gnas bstan pa'i le'u/
grangs 160 ba 2 nas 'jig rten khams kyi rgyud dgod pa'i le'u/
grangs 210 ba 4 nas rnam par snang mdzad kyi le'u/
grangs 227 na 5 nas de bzhin gshegs pa phal po che'i le'u/
grangs 256 na 5 nas sangs rgyas kyi mtshan bstan pa'i le'u/
grangs 269 ba 1 nas 'phags pa'i bden pa'i le'u/
grangs 279 ba 4 nas de bzhin gshegs pa'i 'od zer las sangs rgyas pa'i le'u/
grangs 297 ba 7 nas byang chub sems dpa'i dris pa snang ba'i le'u/
grangs 308 na 3 nas spyod yul yongs su dag pa'i le'u/
grangs 322 ba 2 nas bzang po'i dpal gyi le'u/ (@10a */) /
grangs 348 ba 4 nas ri rab rtse mor gshegs pa'i le'u/
grangs 351 na 4 nas byang chub sems dpa'i tshogs kyi tshigs su bcad pa'i le'u/
grangs 358 ba 3 nas rnam pa dgod pa bcu bstan pa'i le'u 'di bar bam po nyer gcig yan la shog grangs sum brgya dang don brgyad/

phal po che - kha

/kha/ par tshangs par spyod pa'i le'u/
grangs 6 na 7 nas sems dang po bskyed pa'i bsod nams kyi phung po bsags pa'i tshigs bcad kyi le'u/
grangs 41 na 5 nas chos snang ba'i le'u/
grangs 59 ba 2 nas mtshe ma'i gnas rnam 'phrul gyi le'u/
grangs 62 ba 5 nas tshigs su bcad pa bstan pa'i le'u/
grangs 70 ba 2 nas yon tan me tog bsags pa'i le'u/
grangs 110 na 5 nas gter mi zad pa bcu bstan pa'i le'u/
grangs 129 ba 6 nas de bzhin gshegs pa dga' ldan du bzhugs pa'i le'u/
grangs 159 ba 2 nas dga' ldan du byang sems 'dus pa'i tshigs bcad kyi le'u/
grangs 169 ba 4 nas byang chub sems dpa' rdo rje rgyal mtshan gyis yongs su bsngo ba'i le'u las/ bam po bzhi bcu rtsa gcig yan la shog grangs sum brgya dang nga dgu /

phal po che - ga

/ga/ par rdo rje rgyal mtshan gyis bsngo ba'i le'u las gong gi 'phros bam po bzhi bcu rtsa gnyis pa nas/ bzhi bcu rtsa bzhi pa yan/
grangs 67 na 6 nas sa bcu pa'i le'u/
grangs 234 ba 2 (@10b) nas byang sems kun tu bzang po'i spyod pa bstan pa'i le'u/
grangs 244 na 4 nas ting 'dzin bcu'i le'u/
grangs 333 na 7 nas mngon par shes pa'i le'u/
grangs 349 na 1 nas bzod pa'i le'u/
grangs 370 ba 6 nas sems kyi rgyal pos dris nas grangs la 'jug pa bstan pa'i le'u/
grangs 382 ba 7 nas tshe'i tshad kyi le'u/
grangs 384 na 4 nas byang chub sems dpa'i gnas kyi le'u'i bar bam po drug cu re gnyis yan la shog grangs sum brgya dang gya drug

phal po che - nga

/nga/ par sangs rgyas kyi chos bsam gyis mi khyab pa bstan pa'i le'u/
grangs 57 na 5 nas de bzhin gshegs pa'i sku'i mtshan rgya mtsho bstan pa'i le'u/
grangs 77 na 3 nas dpe byad bzang po'i 'od zer bstan pa'i le'u/
grangs 86 na 7 nas kun tu bzang po'i spyod pa bstan pa'i le'u/
grangs 102 ba 2 nas de bzhin gshegs pa skye ba 'byung ba bstan pa'i le'u/
grangs 197 ba 5 nas 'jig rten las 'das pa'i le'u'i bar bam po gya bzhi yan la shog grangs sum brgya dang bdun cu tham pa/

phal po che - ca

/ca/ par bam po gya lnga pa 'jig rten las 'das pa'i le'u smad cha/
grangs 24 na 3 nas sdong po brgyan pa'i le'u'i stod cha bam po brgya pa yan la shog grangs sum brgya dang dgu bcu tham pa/

phal po che - cha

/cha/ par bam po brgya dang gcig nas bam po brgya dang bco lnga bar sdong po brgyan pa'i mdo yongs su rdzogs pa/ lo ts'a ba bE ro ts'a na rakSHi tas bsgyur ba bcas la shog grangs sum brgya dang zhe gcig /(@11a */ )

mdo mang - ka

/'khor lo gsum ci rigs pa'i sder gtogs pa mdo mang glegs bam sum cu'i /ka/ par 'phags pa bskal pa bzang po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo bam po nyer drug pa/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra singha dang/ lo ts'a ba bande dpal dbyangs kyis bsgyur ba la slar yang ska ba dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa la shog grangs bzhi brgya dang bdun cu/

mdo mang - kha

/kha/ par rgya cher rol pa'i mdo bam po bco brgyad le'u nyer bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warma rnams dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis kyang bcos pa/
grangs 352 na 6 nas 'jam dpal rnam par rol pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bandhe ye shes sdes bsgyur cing zhus zhus [?] pa/
grangs 391 na 1 nas 'jam dpal rnam par 'phrul pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 416 na 2 nas de bzhin gshegs pa thams cad kyi byin gyis brlabs sems can thams cad la gzigs shing zhing gi bkod pa bstan pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde dang cog ro klu'i rgyal mtshan gyis bsgyur ba/
grangs 446 na 3 nas dkon mchog ta la la'i gzungs bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo (@11b) dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs/ [?] 520 na 2 nas de bzhin gshegs pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa bsgyur byang ma 'khod pa bcas la shog grangs lnga brgya dang nyer gnyis/

mdo mang - ga

/ga/ par ye shes rgyas pa'i mdo sde rin po che bam po nyer lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes snying pos bsgyur ba la slad kyis paNDi ta bi shuddha singha dang/ sarba dzny'a de ba dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande dpal brtsegs rnams kyis zhus pa/
grangs 483 na 4 nas sangs rgyas thams cad kyi yul la 'jug pa ye shes snang ba rgyan gyi mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas gtan la phab pa bcas la shog grangs lnga brgya dang so lnga/

mdo mang - nga

/nga/ par dge rtsa yongs su 'dzin pa'i mdo bam po bco brgyad dang le'u bco lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande legs kyi sdes bsgyur ba la/ slad kyis paNDi ta pradzny'a warma dang/ dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde rnams kyis zhus pa/
grangs 353 ba 1 nas zung gi mdo'i chos kyi rnam grangs bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 426 na 2 nas khye'u snang ba bsam gyis mi khyab pas bstan pa'i chos kyi rnam grangs shlO ka nyis brgya bdun cu pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur ba/ (@12a */) /grangs 442 ba 2 nas sangs rgyas kyi zhing gi yon tan brjod pa'i chos kyi rnam grangs phal chen nas zur du bkol ba/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 444 ba 2 nas dkyil 'khor brgyad pa'i chos kyi rnam grangs shlO ka drug cu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang zhe bdun/

mdo mang - ca

/ca/ par dgongs pa nges par 'grel ba'i mdo le'u bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 87 ba 7 nas lan gshegs rgya nag nas bsgyur bar grags pa bam po dgu pa lo ts'a ba 'gos chos grub kyis bsgyur ba/
grangs 307 na 4 nas lang gshegs rin po che'i mdo bam po brgyad pa/ rgya'i slob dpon wen h'i yis mdzad pa'i 'grel pa dang sbyar nas lo ts'a ba 'gos chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur ba/
grangs 462 na 2 nas ga ya go ri'i mdo shlO ka brgya dang brgyad cu rtsa brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang don gsum/

mdo mang - cha

/cha/ par rgyan stug po bkod pa'i mdo bam po bzhi dang le'u dgu gsham ma tshang ba 'gyur byang med pa/
grangs 86 na 2 nas snying rje padma dkar po bam po drug dang le'u bcu gsum pa/ dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus (@12b) pa/
grangs 209 ba 7 nas snying rje padma dkar po de bzhin gshegs pa'i zhal chems bam po bco lnga dang le'u drug pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang don bzhi/

mdo mang - ja

/ja/ par dam chos padma dkar po bam po bcu gsum dang le'u nyer bdun pa/ paNDi ta su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande sna nam ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs / [?] 285 ba 3 nas chos thams cad kyi yon tan bkod pa'i rgyal po'i mdo shlO ka bzhi brgya pa/ paNDi ta pradzny'a warma dang/ su rendra bodhi dang/ lo ts'a ba ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 307 ba 6 nas bde ba can gyi bkod pa shlO ka sum cu pa/ paNDi ta d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 314 ba 2 nas za ma tog bkod pa'i mdo bam po bzhi dang le'u gnyis pa/ paNDi ta dzi na mi tra sogs dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 388 na 5 nas dkon mchog gi za ma tog bam po bzhi pa/ lo ts'a ba bande ratna rakSHi tas bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 451 ba 4 nas rin po che mtha'i mdo shlO ka nyis brgya bcu pa/ paNDi ta pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba ye shes sde la sogs pas bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang re bzhi/

mdo mang - nya

/nya/ par yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo le'u nyi khri lnga stong pa las lha dang mi la sogs pas zhus pa'i le'u (@13a */) /nyi tshe ba bam po bcu gsum dang le'u lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande de ba tsandras bsgyur te gtan la phab pa/
grangs 222 ba 5 nas mya ngan las 'das pa'i mdo chung ba shlO ka drug cu'i tshad tsam pa/ paNDi ta ka ma la gupta dang/ lo ts'a ba dge slong rin chen bzang po'i 'gyur/
grangs 225 ba 7 nas 'da' kha ye shes shlO ka bcu pa/ rgya nag nas bsgyur bar bshad pa/
grangs 226 ba 5 nas sangs rgyas kyi mdzod kyi chos kyi yi ge bam po bzhi dang le'u bcu gcig pa rgya nag nas bsgyur bar bshad kyang 'gyur byang med pa/
grangs 321 ba 6 nas dkon mchog 'byung gnas zhes bya ba'i mdo bam po bdun pa/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 443 ba 2 nas gser gyi mdo 'gyur byang med pa/
grangs 444 na 3 nas gser gyi bye ma lta bu'i mdo shlO ka brgyad cu pa/ paNDi ta su rendra bo dhi dang/ pra dzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang zhe brgyad/

mdo mang - ta

/ta/ par ting nge 'dzin rgyal po'i mdo bam po bco lnga dang le'u so dgu pa/ paNDi ta sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bandhe dharma t'a sh'i las bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 269 ba 4 nas chos nyid rang gi ngo bo las mi g.yo ba'i mdo shlO ka dgu bcu pa/ paNDi ta d'a na (@13b) sh'i la dang/ bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 275 ba 2 nas rab tu zhi ba rnam par nges pa'i cho 'phrul gyi ting 'dzin gyi mdo bam po gsum pa/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 334 na 5 nas sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin gyi mdo bam po phyed gnyis pa/ paNDi ta su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur ba/
grangs 367 na 2 nas ye shes phyag rgya'i ting nge 'dzin gyi mdo bam po gnyis dang shlO ka drug cu pa/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 403 ba 7 nas dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin gyi mdo bam po lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya pra bha dang/ lo ts'a ba bande ratna rakSHi tas bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa bcas la shog grangs lnga brgya dang lnga/

mdo mang - tha

/tha/ par da ltar gyi sangs rgyas mngon sum du bzhugs pa'i ting nge 'dzin gyi mdo bam po bdun dang le'u nyer lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya pra bha dang/ lo ts'a ba bande ratna rakSHi tas bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 106 ba 5 nas bsod nams thams cad bsdus pa'i ting nge 'dzin gyi mdo bam po bzhi pa/ paNDi ta pradzny'a warma dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 186 na 5 nas khye'u bzhi'i ting nge 'dzin gyi mdo bam po gsum (@14a */) /pa; paNDi ta dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 241 na 4 nas rdo rje'i ting nge 'dzin gyi chos kyi rnam grangs yi ge bam po gnyis dang le'u dgu pa 'gyur byang med pa/
grangs 276 na 5 nas ting nge 'dzin gyi mchog dam pa'i mdo bam po gcig pa 'gyur byang med pa/
grangs 289 ba 3 nas 'dus pa rin po che'i tog gi gzungs bam po brgyad dang le'u bcu gsum pa/ paNDi ta sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 432 na 7 nas rdo rje snying po'i gzungs bam po gcig pa 'gyur byang gong dang 'dra ba/
grangs 450 na 3 nas sgo mtha' yas pa zhes bya ba'i gzungs shlO ka nyis brgya dang bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 464 na 1 nas sgo drug pa zhes bya ba'i gzungs shlO ka bco brgyad pa 'gyur byang med pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang re lnga/

mdo mang - da

/da/ par rnam par mi rtog pa la 'jug pa'i gzungs shlO ka brgya dang nyi shu pa/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba ska ba dpal brtsegs kyis bsgyur ba/
grangs 10 ba 6 nas tshigs su bcad pa gnyis pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 11 na 7 nas theg pa chen po la dad pa rab tu bsgoms pa'i mdo bam po gnyis dang le'u bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 57 na 3 nas byang sems kyi spyod yul thabs kyi yul las rnam par 'phrul pa bstan pa'i mdo (@14b) le'u bcu pa/ paNDi ta pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 153 ba 6 nas de bzhin gshegs pa'i snying rje chen po nges par bstan pa'i mdo bam po bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 319 na 5 nas nam mkha' mdzod kyis zhus pa bam po brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po bi dza ya sh'i la dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur te skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 460 ba 7 nas byams pas zhus pa'i mdo shlO ka bdun cu pa 'gyur byang med pa/
grangs 462 na 1 nas spyan ras gzigs dbang phyug gis zhus pa'i chos bdun pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ lo ts'a ba bande dge ba'i blo gros kyis bsgyur ba/
grangs 463 na 2 nas spobs pa'i blo gros kyis zhus pa'i mdo bam po gcig pa/ paNDi ta pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang gya bzhi/

mdo mang - na

/na/ par blo gros rgya mtsho'i mdo bam po bcu dang le'u bcu gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ buddha pra bha dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 180 na 3 nas klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa'i mdo rgyas pa bam po dang po las mi gsal ba le'u bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 303 na 2 nas klu'i rgyal (@15a */ /) po rgya mtshos zhus pa'i mdo 'bring po dge bcu bstan pa shlO ka nyis brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 313 ba 2 nas klu'i rgyal po rgya mtshos zhus pa'i mdo chung ngu shlO ka bcu gnyis pa/ paNDi ta su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur ba/
grangs 314 na 4 nas klu'i rgyal po ma dros pas zhus pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde dang/ yi ge pa dgon gling rma la sogs pas bsgyur cing zhus chen bgyis pa/
grangs 383 na 3 nas mi 'am ci'i rgyal po ljon pas zhus pa'i mdo bam po lnga pa/ lo ts'a ba bande dpal gyi lhun po dang/ dpal brtsegs kyis bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang gya gsum/

mdo mang - pa

/pa/ par tshangs pas zhus pa'i mdo shlO ka nyis brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 16 na 2 nas tshangs pa'i sbyin gyis zhus pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 34 ba 7 nas tshangs pa khyad par sems kyis zhus pa'i mdo bam po drug pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya pra bha dang/ dharma p'a la dang/ dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande dharma t'a sh'i la sogs kyis bsgyur ba/ bar zhus kyi lo ts'a ba bande de wandra [?] rakSHi ta dang/ ku m'a ra rakSHi ta la (@15b) sogs pas zhus pa/
grangs 159 na 7 nas rab rtsal sems kyis zhus pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 221 na 2 nas dpal dbyig gis zhus pa'i mdo shlO ka brgya dang bco lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 227 ba 4 nas rin chen dra ba can gyis zhus pa'i mdo bam po gcig dang shlO ka drug cu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande ye shes snying pos bsgyur cing/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 252 ba 1 nas rin chen zla bas zhus pa'i mdo shlO ka nyis brgya nyer bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po bi shuddha singha dang/ lo ts'a ba dge slong dge ba dpal gyis bsgyur te/ slad kyi paNDi ta bidy'a ka ra singha dang/ lo ts'a ba bande de ba tsandras zhus/
grangs 264 ba 5 nas bde byed kyis zhus pa'i mdo shlO ka brgyad cu pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 271 na 6 nas yul 'khor skyong gis zhus pa'i mdo shlO ka bdun cu rtsa gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra la sogs pa dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 277 na 5 nas rnam par 'phrul pa'i rgyal pos zhus pa bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 333 ba 5 nas lha mo dri ma med pa'i 'od kyis zhus pa'i mdo bam po bzhi pa 'gyur byang med pa/ (@16a *//)
grangs 412 na 6 nas theg pa chen po'i man ngag bu mo rin chen gyis zhus pa bam po bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 490 na 3 nas bu mo dpal ldan gyis zhus pa'i mdo shlO ka dgu bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 495 na 5 nas bgres mos zhus pa'i mdo shlO ka brgya dang bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba bcas la shog grangs lnga brgya dang gnyis/

mdo mang - pha

/pha/ par 'phags pa 'jam dpal gyis dris pa'i mdo shlO ka dgu bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 8 na 5 nas bdag med pas dris pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po ka ma la gupta dang/ lo ts'a ba dge slong rin chen bzang po'i 'gyur/
grangs 11 ba 5 nas 'jig rten 'dzin gyis dris pa'i mdo bam po bzhi dang le'u bcu gnyis pa 'gyur byang med pa/
grangs 122 ba 5 nas blo gros mi zad pas bstan pa'i mdo bam po bdun pa/ lo ts'a ba bande dharma t'a sh'i las bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 270 ba 1 nas 'phags pa li ts'a byi dri ma med par grags pas bstan pa'i mdo le'u bcu gnyis pa/ lo ts'a ba bande chos nyid tshul khrims kyi 'gyur/
grangs 376 ba 3 nas 'jam dpal gyis bstan pa'i mdo shlO ka phyed dang bco lnga/ rgya gar gyi mkhan po su (@16b) rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 377 ba 6 nas 'phags pa byang chub kyi phyogs bstan pa shlO ka dgu bcu rtsa gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ dzny'a na siddhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur te skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 384 na 2 nas kun rdzob dang don dam pa'i bden pa bstan pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya pra bha dang/ dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande dharma t'a sh'i la la sogs pas zhus pa/
grangs 420 ba 4 nas chos thams cad 'byung ba med par bstan pa'i mdo bam po gsum pa/ lo ts'a ba bande rin chen 'tsho'i 'gyur bcas la shog grangs bzhi brgya dang re dgu/

mdo mang - ba

/ba/ par sbyin sogs pha rol tu phyin pa lnga bstan pa'i sbyin pa'i le'u dgu/ tshul khrims kyi le'u bdun/ bzod pa'i le'u gsum/ brtson 'grus kyi le'u gcig /bsam gtan gyi le'u bzhi ste re re la rdzogs so yod pa bam po drug dang le'u nyer bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 122 ba 7 nas sbyin pa'i phar phyin bstan pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 151 na 5 nas sbyin pa'i phan yon bstan pa'i mdo shlO ka sum cu pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 153 na 6 nas byang sems kyi spyod pa bstan pa'i mdo shlO ka brgya nyi shu pa/ rgya gar gyi mkhan po (@17a *//) dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 167 na 3 nas de bzhin gshegs pa'i yon tan dang ye shes bsam gyis mi khyab pa'i yul la 'jug pa bstan pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur ba/
grangs 226 na 2 nas sangs rgyas kyi stobs bskyed pa'i cho 'phrul rnam par 'phrul pa bstan pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 248 ba 5 nas phal po che 'bum pa las le'u nyer dgu pa khol du phyung bar grags pa'i sangs rgyas kyi chos bsam gyis mi khyab par bstan pa'i mdo bam po gsum pa 'gyur byang med pa/
grangs 300 ba 6 nas mar me mdzad kyis lung bstan pa'i mdo shlO ka nyis brgya bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po bi shuddha singha dang/ lo ts'a ba bande dge ba dpal gyis bsgyur cing slad nas paNDi ta dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande klu'i rgyal mtshan gyis zhus chen bgyis pa/
grangs 314 na 6 nas tshangs pa'i dpal lung bstan pa'i mdo shlO ka bzhi bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po bi shuddha singha dang/ lo ts'a ba dge ba dpal gyis bsgyur cing/ slad kyis paNDi ta bidy'a ka ra singha dang/ lo ts'a ba bande de wa tsandras zhus pa/
grangs 316 ba 5 nas bud med 'gyur ba lung bstan pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/ (@17b)
grangs 356 na 7 nas bu mo zla mchog lung bstan pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 386 na 5 nas bde ldan ma lung bstan pa'i mdo shlO ka bdun cu pa 'gyur byang ma 'khod pa/
grangs 390 na 6 nas lha mo chen mo dpal lung bstan pa'i mdo shlO ka brgya pa 'gyur byang med pa/
grangs 396 ba 7 nas rgyal ba'i blo gros kyis zhus pa'i mdo shlO ka bcu gcig pa 'gyur byang med pa/
grangs 397 ba 7 nas spyan ras gzigs kyi mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis kyang bcos pa/
grangs 420 na 7 nas 'jam dpal gnas pa zhes bya ba'i mdo shlO ka brgya bzhi bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 428 ba 1 nas byams pa bdud rtsi brjod pa'i mdo shlO ka brgyad cu pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 433 ba 5 nas byams pa 'jug pa'i mdo bam po gnyis pa/ paNDi ta pradzny'a warma dang/ dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 468 ba 1 nas byams pa dga' ldan gnam du skye ba blangs pa'i mdo/ lo ts'a ba bande bab stong dang/ bande shes rab seng ges rgya'i dpe las bsgyur ba/
grangs 478 ba 3 nas 'jig rten gyi rjes su mthun par 'jug pa'i mdo shlO ka brgyad cu rtsa gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la (@18a *//) dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang gya drug /

mdo mang - ma

/ma/ par dad pa'i stobs bskyed pa la 'jug pa'i phyag rgya'i stobs kyi mdo bam po lnga dang shlO ka bdun cu pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 97 na 3 nas nges pa dang ma nges pa 'gro ba'i phyag rgya la 'jug pa'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 119 ba 7 nas chos kyi phyag rgya'i mdo shlO ka brgyad cu pa/ lo ts'a ba bande klu'i dbang po dang/ lha'i zla bas bsgyur ba/
grangs 125 na 2 nas mar me phul ba'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 142 na 3 nas grong khyer gyi 'tsho ba'i mdo shlO ka brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande klu'i dbang pos bsgyur ba/ slad kyi paNDi ta bi dy'a ka ra singha dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande de wa tsandras zhus pa/
grangs 144 ba 6 nas zas kyi 'tsho ba rnam par dag pa'i mdo shlO ka so brgyad pa 'gyur byang med pa/
grangs 147 na 4 nas glang po'i rtsal gyi mdo 'gyur byang med pa/
grangs 169 ba 1 nas sgra chen po'i mdo shlO ka re bzhi pa/ paNDi ta bi shuddha singha dang/ lo ts'a ba bande dge ba dpal gyis bsgyur cing/ slar yang paNDi ta bidy'a ka ra singha dang/ lo ts'a ba bande de wa tsandras zhus pa/
grangs 173 ba 4 nas sengge'i sgra bsgrags pa'i mdo/ paNDi ta bidy'a ka ra singha dang/ lo ts'a ba bande rba (@18b) rje ye shes snying po'i 'gyur/
grangs 180 na 3 nas sa lu ljang pa'i mdo shlO ka nyis brgya nyer drug pa 'gyur byang med pa/
grangs 192 ba 1 nas rten cing 'brel par 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bstan pa'i mdo shlO ka sum cu pa 'gyur byang med pa/
grangs 195 na 2 nas rten cing 'brel par 'byung ba'i mdo shlO ka bcu gsum pa/ paNDi ta su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 196 na 7 nas sor mo'i phreng ba can la phan pa'i mdo bam po bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya pra bha dang/ lo ts'a ba bande dharma t'a sh'i la dang/ rgya'i bande tong a'a ts'arya la sogs pas bsgyur ba/
grangs 315 ba 5 nas rgyal po gzugs can snying po la gdams pa'i mdo/ paNDi ta d'a na sh'i la dang/ bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 320 ba 4 nas bad sa la'i [?] rgyal po 'char byed la gdams pa'i mdo 'gyur gong mtshungs/
grangs 323 na 1 nas rgyal po ma skyes dgra'i 'gyod pa sel ba'i mdo bam po lnga pa/ paNDi ta manydzu shr'i garbha dang/ a'a ts'arya ratna rakSHi tas bsgyur cing zhus chen bgyis pa/
grangs 413 na 7 nas khyim bdag dpal sbas kyi mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 438 na 7 nas las sgrib rnam par dag pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 461 na 1 nas las sgrib rgyun gcod pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur (@19a *//) cing skad gsar bcad kyis bcos pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang don bdun/

mdo mang - tsa

/tsa/ par sangs rgyas kyi sde snod tshul khrims 'chal ba tshar gcod pa'i mdo bam po bdun dang le'u dgu pa/ rgya gar gyi mkhan po dharma shr'i pra bha dang/ lo ts'a ba dge slong dpal gyi lhun po'i 'gyur/
grangs 130 ba 4 nas rgyal po gsal rgyal la gdams pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 141 na 3 nas rnga bo che'i mdo bam po lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande dpal gyi lhun pos bsgyur cing/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 208 ba 4 nas sum cu rtsa gsum pa'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 267 na 6 nas lhag pa'i bsam pa bstan pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 282 na 5 nas gsum la skyabs su 'gro ba'i mdo shlO ka sum cu pa/ paNDi ta sarba dzny'a de wa dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyi 'gyur/
grangs 284 na 5 nas srid pa 'pho ba'i mdo shlO ka bdun cu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 287 na 2 nas rnam par thar [*'THAG] pa thams cad sdud pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ mu ni (@19b warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 305 ba 5 nas sangs rgyas bgro ba zhes bya ba'i mdo bam po gsum pa/ lo ts'a ba bande dpal dbyangs dang/ dpal brtsegs kyi 'gyur/
grangs 364 na 4 nas de bzhin gshegs pa bgro ba'i mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bandhe dpal dbyangs kyis bsgyur cing/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 428 ba 2 nas 'dus pa chen po'i mdo las de bzhin gshegs pa'i dpal gyi dam tshig gi mdo bam po gsum dang le'u bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po sarba dzny'a de wa dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyi 'gyur bcas la shog grangs bzhi brgya dang don drug /

mdo mang - tsha

/tsha/ par dkon mchog sprin gyi mdo bam po bdun pa/ lo ts'a ba rin chen 'tsho dang/ chos nyid tshul khrims kyi 'gyur/
grangs 180 na 6 nas sprin chen po'i mdo bam po bcu dang le'u so bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bandhe ye shes sde'i 'gyur/
grangs 337 ba 7 nas sprin chen po'i mdo las phyogs bcu'i byang sems rgya mtsho 'dus pa'i dga' ston la rtse ba'i mdo le'u so bdun pa 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 386 na 3 nas sprin chen rlung gi dkyil 'khor gyi le'u/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 392 ba 5 nas sprin chen po'i le'u 'bum pa las re bzhi pa khol du phyung bar grags pa sprin chen po'i le'u las char dbab pa rlung gi dkyil 'khor gyi le'u drug cu rtsa bzhi pa cho ga dang bcas pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na (@20a *//) mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 412 na 7 nas gtsug tor chen po gsang ba grub pa'i mdo mngon par thos pa'i rgyud byang sems thams cad kyi spyod pa bsdus pa dpa' bar 'gro ba'i mdo le'u stong phrag bcu pa las le'u bcu pa khol du phyung ba bam po gnyis pa 'gyur byang med pa/
grangs 448 ba 3 nas gtsug tor bam po dgu pa las bdud kyi le'u nyi tshe phyung ba shlO ka don lnga pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang re drug /

mdo mang - dza

/dza/ par 'phags pa chos thams cad yang dag par sdud pa'i mdo bam po bdun dang le'u bcu gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po manydzu shr'i garbha dang/ bi dza ya sh'i la dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ lo ts'a bande ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 154 na 2 nas 'dus pa chen po las sa'i snying po 'khor lo bcu pa zhes bya ba'i mdo bam po bcu dang le'u brgyad pa/ rgya'i mkhan po hva shang zab mo la sogs pa dang/ lo ts'a ba bande rnam par mi rtog pa'i 'gyur/
grangs 371 ba 6 nas 'phags pa phyir mi ldog pa'i 'khor lo'i mdo bam po drug pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 465 na 1 nas 'phags pa ting nge 'dzin gyi 'khor lo'i mdo/ sh'i la dharma dang/ rnam par mi rtog pas rgya las bsgyur ba/
grangs 467 ba 1 nas 'phags pa (@20b) yongs su bsngo ba'i 'khor lo'i mdo/ li'i dge slong sde snod gsum dang ldan pa sh'i la dharmas/ rgya gar gyi dharma'i yi ge las bande rnam par mi rtog pa'i 'gyur bcas la shog grangs bzhi brgya dang don gnyis/

mdo mang - wa

/wa/ par dam pa'i chos kyi rgyal po'i yi ge bam po gcig pa/ sngon rgya las bsgyur ba'i brda rnying pa skad gsar bcad kyis ma bcos par snang/
grangs 23 na 6 nas 'phags pa chos kyi tshul bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 41 ba 7 nas 'phags pa chos kyi phung po'i mdo shlO ka brgya lnga bcu pa 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 50 na 3 nas 'phags pa don dam pa'i chos kyi rnam par rgyal ba'i mdo shlO ka gnyis brgya brgyad cu pa/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 64 ba 6 nas 'phags pa chos dang don rnam par 'byed pa'i mdo shlO ka dgu bcu pa 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 70 na 6 nas byang chub sems dpa'i so sor thar pa'i chos bzhi bsgrub pa'i mdo bam po gcig dang shlO ka brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ lo ts'a ba dge slong sh'akya blo gros dang/ dge slong dge ba'i blo gros kyi 'gyur/
grangs 90 na 3 nas 'phags pa chos bzhi bstan pa'i mdo shlO ka bcu gsum pa/ paNDi ta su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/ (@21a *//)
grangs 91 na 4 nas chos bzhi pa'i mdo shlO ka bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 92 na 1 nas 'phags pa chos bzhi pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 93 na 2 nas 'phags pa bzhi pa sgrub pa'i mdo shlO ka nyis brgya drug cu pa 'gyur byang med pa/
grangs 107 na 1 nas chos gsum pa'i mdo/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande de wa tsandras bsgyur cing lo ts'a ba dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 108 ba 5 nas 'phags pa chos kyi rgyal mtshan gyi mdo 'gyur byang med pa/
grangs 109 ba 1 nas 'phags pa chos rgya mtsho'i mdo shlO ka brgyad cu pa/ rgya las 'gyur ba skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 114 ba 6 nas 'phags pa chos kyi rgya mo'i mdo bam po gnyis pa rgya las bsgyur ba/
grangs 145 na 3 nas 'phags pa nyi ma'i snying po'i mdo bam po bcu gsum dang le'u bcu gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po sarba dzny'a de wa dang/ bidy'a ka ra pra bha dang/ dharm'a ka ra dang/ lo ts'a ba bande bzang skyong gis bsgyur cing/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 385 na 5 nas sangs rgyas kyi gtsug tor dpa' bar 'gro ba'i mdo bam po bcu pa gong ma gnam skyong gi dus su rgya dpe las bsgyur ba bcas la shog
grangs lnga brgya dang dgu bcu go lnga/

mdo mang - za

/zha/ par 'phags pa de bzhin gshegs pa'i snying po'i mdo bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya pra bha dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur (@21b) cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 24 na 2 nas 'phags pa yi ge med pa'i za ma tog rnam par snang mdzad kyi snying po'i mdo shlO ka brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warm'a [?] dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes zhus pa/
grangs 30 ba 7 nas 'phags pa nam mkha'i snying po'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 60 ba 4 nas 'phags pa thabs mkhas pa'i mdo bam po gnyis pa 'gyur byang med pa/
grangs 105 na 1 nas sangs rgyas kyi mtshan lnga stong bzhi brgya dang lnga bcu rtsa gsum pa bam po brgyad pa 'gyur byang med pa/
grangs 235 na 4 nas 'phags pa nam mkha'i mdog gis 'dul ba'i bzod pa bstan pa'i mdo bam po bcu gcig dang le'u bcu gnyis pa/ rgya nag nas bsgyur ba/
grangs 423 na 2 nas 'phags pa thar pa chen po rgyas pa 'gyod tshangs kyis sdig sbyangs te sangs rgyas su sgrub pa rnam par bkod pa'i mdo bam po gnyis dang shlO ka brgya bcu gnyis pa rgya nag gi 'gyur/
grangs 506 na 4 nas 'phags pa rtogs pa chen po yongs su rgyas pa'i mdo las phyag 'tshal ba'i cho ga dang mtshan nas brjod pa'i gleng gzhi 'gyur byang med pa bcas la shog grangs lnga brgya dang zhe bzhi/

mdo mang - za

/za/ par 'phags pa me tog gi tshogs kyi mdo bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na siddhi dang/ lo ts'a ba bande dharm'a t'a sh'i la la sogs (@22a *//) pas bsgyur cing zhus chen bgyis pa/
grangs 52 ba 7 nas dpang skong phyag rgya pa thu mi saM bhoTa'i 'gyur/
grangs 58 na 6 nas 'phags pa bsam gyis mi khyab pa'i mdo shlO ka bdun cu don lnga pa 'gyur byang med pa/
grangs 60 ba 2 nas phyogs bcu'i mun pa rnam par sel ba'i mdo shlO ka brgya lnga bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po bi shuddha singha dang/ lo ts'a ba rtsangs de wendra rakSHi tas bsgyur cing/ lo ts'a ba bande klu'i rgyal mtshan gyis zhu chen bgyis pa/
grangs 69 ba 7 nas 'phags pa sangs rgyas bdun pa'i mdo shlO ka brgya rtsa lnga pa 'gyur byang med pa/
grangs 75 ba 4 nas 'phags pa sangs rgyas brgyad pa'i mdo shlO ka dgu bcu rtsa gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 80 ba 7 nas 'phags pa sangs rgyas bcu pa'i mdo yon tan rin chen me tog kun tu rgyas pas zhus pa shlO ka brgya bzhi bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma la sogs pa dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 88 na 1 nas 'phags pa sangs rgyas bcu gnyis pa'i mdo shlO ka bdun cu rtsa bdun pa; rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 93 na 1 nas 'phags pa sangs rgyas dbu rgyan gyi mdo shlO ka nyis (@22b brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya singha dang/ lo ts'a ba bande de wendra rakSHi tas bsgyur cing zhus pa/
grangs 101 ba 6 nas sangs rgyas kyi sa'i mdo shlo ka nyis brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes T'ik dang sbyar te gsar du bsgyur cing zhus pa/
grangs 114 ba 7 nas sangs rgyas mi spong ba'i mdo shlO ka brgya nyi shu pa; rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 123 na 1 nas 'phags pa dkyil 'khor brgyad pa'i mdo shlO ka bdun cu pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 127 na 7 nas 'phags pa bkra shis brgyad pa'i mdo shlO ka lnga bcu rtsa gcig pa 'gyur byang gong dang 'dra ba/
grangs 130 ba 1 nas 'phags pa sangs rgyas rjes su dran pa'i mdo/
grangs 131 na 1 nas chos rjes su dran pa'i mdo/
grangs 131 ba 3 nas dge 'dun rjes su dran pa'i mdo/
grangs 131 ba 6 nas bslab pa gsum gyi mdo/
grangs 132 ba 1 nas sku gsum pa zhes bya ba'i mdo rnams 'gyur byang med pa/
grangs 133 ba 5 nas dkon brtsegs kyi nye bar 'khor gyis zhus pa'i mdo las byung ba'i 'phags pa phung po gsum pa'i mdo shlO ka lnga brgya sum cu pa/ lo ts'a ba ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 164 na 6 nas 'phags (@23a *//) pa bsam pa thams cad yongs su rdzogs par byed pa'i mdo shlO ka lnga bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 168 na 6 nas 'phags pa 'gro ba thams cad yongs su skyob par byed pa'i bsngo ba'i mdo shlO ka bzhi bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande ye shes snying pos bsgyur cing/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 171 na 4 nas mdo dran pa nyer bzhag bam po dang po nas nyi shu pa yan bcas la shog grangs lnga brgya dang bcu drug /

mdo mang - 'a

/'a/ par mdo dran pa nyer bzhag bam po nyer gcig nas zhe lnga yan la shog grangs bzhi brgya dang bdun cu don brgyad/

mdo mang - ya

/ya/ par dran pa nyer bzhag bam po zhe drug pa nas zhe dgu'i bar dang/ 'thab bral gyi lha rnams kyi sa las [?] rtag tu bde ba'i sa ste brgyad pa'i skabs yan dang 'thab bral gyi bdag po mu su lundha'i [?] rdzu 'phrul chen po rdzogs pa'i bar la shog grangs lnga brgya dang nyi shu rtsa gcig /

mdo mang - ra

/ra/ par de 'phros yongs su rdzogs pa/
grangs 356 na 1 nas las gdags pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 445 na 1 nas mdo chen po sgyu ma'i dra ba bam po gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 467 ba 4 nas mdo chen po gzugs can snying pos bsu ba bam po phyed pa/
grangs 476 ba 2 nas mdo chen po stong pa nyid shlO ka dgu bcu pa/ (@23b grangs 482 na 4 nas mdo chen po stong pa nyid chen po bam po phyed pa/
grangs 495 na 7 nas mdo chen po rgyal mtshan mchog shlO ka bzhi bcu pa/
grangs 501 na 2 nas mdo chen po rgyal mtshan dam pa shlO ka bzhi bcu pa/
grangs 503 ba 3 nas mdo chen po lnga gsum pa shlO ka nyis brgya nyi shu pa rnams rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur ba/
grangs 517 ba 2 nas 'phags pa rdo 'phangs pa'i mdo bam po gnyis pa/ lo ts'a ba bzang skyong gi 'gyur la dpal brtsegs kyis bcos pa/
grangs 549 ba 1 nas gzhon nu dpe'i mdo shlO ka nyi shu pa 'gyur byang med pa/
grangs 551 ba 6 nas khams mang po'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 559 na 1 nas gaNDi'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dharma shr'i bha dra dang/ lo ts'a ba tshul khrims yon tan gyis bsgyur cing lo ts'a ba rin chen bzang pos bcos pa/
grangs 562 ba 3 nas gaNDi'i dus kyi mdo/ rgya gar gyi mkhan po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ lo ts'a ba dge slong dge ba'i blo gros kyi 'gyur/
grangs 564 na 2 nas 'phags pa dge ba'i bshes gnyen bsten pa'i mdo 'gyur byang med pa bcas la shog grangs lnga brgya dang drug cu re lnga/

mdo mang - la

/la/ par mngon par 'byung ba'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po a'a ts'arya dharma shr'i bha dra dang/ lo ts'a ba dge slong rin chen bzang po'i 'gyur/
grangs 193 ba 3 nas dge slong la rab tu gces pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 196 na 2 nas (@24a *//) tshul khrims yang dag par ldan pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 197 na 6 nas ltung ba sde lnga'i dge mi dge'i 'bras bu brtags pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po a'a ts'arya dzny'a na shr'i gubta [?] dang/ lo ts'a ba sh'akya blo gros kyi 'gyur/
grangs 201 ba 1 nas mchog tu dge ba'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 202 ba 3 nas rnam par grol ba'i lam la sbyangs pa'i yon tan bstan pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus pa/
grangs 214 na 3 nas tshe mtha'i mdo shlO ka nyis brgya dang lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po bi shuddha singha dang/ lo ts'a ba bande dge ba dpal gyis bsgyur cing/ slar yang bidy'a ka ra singha dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 223 ba 7 nas 'chi 'pho ba ji ltar 'gyur ba bstan pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 237 ba 4 nas mi rtag pa nyid kyi mdo shlO ka bco lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba zhang ye shes sdes bsgyur cing skad gsar bcad kyis bcos pa/
grangs 238 ba 4 nas mi rtag pa nyid kyi mdo/
grangs 241 na 3 nas 'du shes bcu bstan pa'i mdo shlO ka brgyad pa/
grangs 241 ba 4 nas bcom ldan 'das kyi zhal chems 'du shes bcu gcig bstan pa'i mdo shlO ka bcu gcig pa/
grangs 242 na 6 nas yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo shlO ka brgya pa rnams 'gyur byang (@24b) med pa/
grangs 248 na 7 nas mtshan mo bzang po'i mdo shlO ka lnga bcu rtsa gnyis pa 'gyur byang med pa/
grangs 252 na 4 nas mun gyi nags tshal gyi mdo/
grangs 260 ba 3 nas pha ma'i mdo/
grangs 261 ba 4 nas bden pa bzhi'i mdo rnams 'gyur byang med pa/
grangs 262 ba 6 nas don rnam par nges pa'i chos kyi rnam grangs shlO ka bdun cu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 289 na 1 nas don rgyas pa'i chos kyi rnam grangs shlO ka brgya pa 'gyur byang med pa/
grangs 297 na 7 nas rmad du byung ba'i chos kyi rnam grangs shlO ka bdun cu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 302 na 4 nas de bzhin gshegs pa'i gzugs brnyan bzhag pa'i phan yon bstan pa'i chos kyi rnam grangs shlO ka drug cu pa/ rgya gar gyi mkhan po dharm'a ka ra dang/ lo ts'a ba bande ye shes snying pos bsgyur cing dpal brtsegs kyis zhus chen bgyis pa/
grangs 305 na 1 nas mchod rten bskor ba'i tshigs su bcad pa shlO ka bdun cu pa/
grangs 308 ba 6 nas gsal rgyal gyi tshigs su bcad pa shlO ka brgya pa/
grangs 313 ba 3 nas tshigs su bcad pa gcig pa/
grangs 313 ba 6 nas tshigs su bcad pa bzhi pa/
grangs 314 na 6 nas klu'i rgyal po rnga sgra'i tshigs su bcad pa shlO ka brgya pa rnams la 'gyur byang med pa/
grangs 320 ba 7 nas ched du brjod pa'i tshoms bam po bzhi dang/ mi rtag pa'i tshoms nas bram ze'i tshoms (@25a *//) gyi bar sum cu rtsa gsum yod pa/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande rin chen mchog gis bsgyur cing/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 387 ba 2 nas skyes bu dam pa'i mdo shlO ka nyis brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dharm'a ka ra dang/ lo ts'a ba bzang skyong gis bsgyur cing/ bande dpal brtsegs kyis zhus pa/
grangs 389 na 6 nas dga' bo rab tu byung ba'i mdo shlO ka lnga bcu pa/ lo ts'a ba rtsangs de wendra rakSHi tas bsgyur cing zhus chen bgyis pa/
grangs 393 ba 1 nas lha'i mdo shlO ka sum cu rtsa bdun pa 'gyur byang med pa/
grangs 395 ba 5 nas lha'i mdo nyung ngu shlO ka bcu bdun pa/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 396 ba 6 nas zla ba'i mdo shlO ka bcu gsum pa 'gyur byang med pa/
grangs 397 ba 4 nas khang bu brtsegs pa'i mdo shlO ka drug cu pa/ lo ts'a ba ratna rakSHi tas bsgyur cing zhus pa/
grangs 403 na 2 nas gnas 'jog gi mdo shlO ka nyis brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po sarba dzny'a de wa dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs la sogs pas bsgyur cing zhus pa/
grangs 409 ba 1 nas dga' ba can gyi mdo shlO ka nyi shu pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'akya sing ha dang/ lo ts'a ba bande byin gyi snying pos bsgyur te/ bande de wa tsandras zhus pa/
grangs 413 ba 4 nas 'khar gsil gyi mdo dang/
grangs 418 ba 3 nas 'khar gsil 'chang ba'i kun spyod bstan pa'i mdo gnyis 'gyur byang med pa/
grangs 420 na 2 nas chos kyi 'khor lo'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 423 na 1 nas las kyi rnam par smin pa'i 'bras bu bstan pa'i mdo lo ts'a ba rgya nag (@25b) lha btsun chos kyi rin chen gyi 'gyur/
grangs 425 ba 6 nas las rnam 'byed bam po gnyis pa/ paNDi ta dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ mu ni warma dang/ lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur/
grangs 455 na 7 nas las rnam 'byed chung ba bam po gnyis pa 'gyur byang med pa/
grangs 490 ba 5 nas las kyi rnam par 'gyur ba'i mdo bam po gcig dang shlO ka nyis brgya bdun cu pa bcas la shog grangs lnga brgya dang bcu/

mdo mang - sha

/sha/ par mdo sde las brgya pa bam po dang po nas nyer drug pa yan dang sdom gyi tshigs su bcad pa bdun pa'i gtam rgyud dang po yan bcas la shog grangs bzhi brgya dang bdun cu tham pa/

mdo mang - sa

/sa/ par bam po nyer bdun pa nas so bdun bar dang/ sdom gyi tshigs su bcad pa bdun pa'i gtam rgyud gnyis pa nas bcu pa'i bar yongs rdzogs 'gyur byang med pa/
grangs 207 ba 4 nas mdo sde mdzangs blun bam po bcu gnyis dang le'u nga gcig pa rgya nag las 'gyur bar snang/
grangs 476 ba 2 nas kun tu rgyu sen ring gis zhus pa shlO ka so bdun pa 'gyur byang med pa/
grangs 478 ba 7 nas byams pa'i mdo/ a'a nan ta shr'i dang/ 'jam dbyangs paN gyi 'gyur/
grangs 489 ba 7 nas byams pa lung bstan pa'i mdo shlO ka brgya pa/ dzi na mi tra dang/ dpal brtsegs rakSHi ta'i 'gyur bcas la shog grangs bzhi brgya dang go drug //ha/ par gang po la sogs pa'i rtogs pa brjod pa brgya pa bam po nyer gnyis pa dang sdom kyi tshigs su bcad pa bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande de wa tsandra'i 'gyur/
grangs 446 na 1 nas sangs rgyas kyi rtogs pa brjod pa shes ldan gyi mdo shlO ka bco lnga pa/ rgya gar (@26a *//) gyi mkhan po bidy'a ka ra singha dang/ sarba dzny'a de wa dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus pa/
grangs 450 na 1 nas phag mo'i rtogs brjod shlO ka brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 452 ba 7 nas ma ga dh'a bzang mo'i rtogs brjod/ rgya gar gyi mkhan po dharm'a shr'i bhadra dang/ lo ts'a ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing/ lo ts'a ba rin chen bzang pos bcos pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang drug cu re bzhi/

mdo mang - a

/A/ par 'phags pa bsod nams stobs kyi rtogs pa brjod pa bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ lo ts'a ba bande de wa tsandra'i 'gyur/
grangs 34 ba 1 nas zla 'od kyi rtogs brjod/ rgya gar gyi mkhan po dharma shr'i bha dra dang/ lo ts'a ba dge slong shes rab legs pas bsgyur cing/ rin chen bzang pos bcos pa/
grangs 49 na 7 nas dpal gyi sde'i rtogs brjod 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 79 na 4 nas rgyal po gser mdog gi sngon gyi sbyor ba bstan pa'i mdo shlO ka bcu bdun pa 'gyur byang med pa/
grangs 87 ba 7 nas rgyal po don grub kyi mdo bam po gcig pa sngon rgya las 'gyur ba'i brda rnying pa can/
grangs 111 na 5 nas tshangs pa'i dra ba'i mdo bam po gnyis pa 'gyur byang med pa/
grangs 135 ba 6 nas thabs la mkhas pa chen po sangs rgyas kyi drin lan bsabs pa'i mdo bam po phyed brgyad dang le'u dgu pa rgya nag las bsgyur ba/
grangs 314 na 1 (@26b) nas legs nyes kyi rgyu 'bras bstan pa'i mdo/ lo ts'a ba bande chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur ba/
grangs 331 na 1 nas dge mi dge'i rnam smin bstan pa'i mdo bam po gcig pa 'gyur byang med pa/
grangs 342 na 6 nas zla ba'i snying pos zhus pa'i mdo las bstan pa gnas pa dang 'jig pa'i tshul lung bstan pa'i mdo bam po gcig pa 'gyur byang med pa/
grangs 349 na 7 nas ri glang ru [?] lung bstan pa'i mdo bam po gcig pa 'gyur byang med pa/
grangs 367 ba 7 nas stag sna'i rtogs pa brjod pa'i mdo bam po gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po a dzi ta shr'i bha dra dang/ lo ts'a ba seng dkar dge slong sh'akya'i 'od kyi 'gyur/
grangs 435 ba 2 nas mig [?] bcu gnyis pa'i mdo 'gyur byang med pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang zhe gnyis/

myang 'das - ka

mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ /ka/ par bam po dang po nas nyer brgyad bar dang le'u dgu pa yan la shog grangs lnga brgya dang nyer lnga/

myang 'das - kha

/kha/ par bam po nyer dgu pa nas nga drug pa mu stegs kyi rgyal po la shas gdung ma thob pa yan rgya nag gi mkhan po wang phab zhun dang/ dharma'i gzhi 'dzin dge ba'i blo gros/ lo ts'a ba rgya mtsho'i sdes bsgyur ba la shog grangs lnga brgya dang nyer dgu / (@27a */)

rgyud - ka

/rgyud /ka/ par 'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa sgra bsgyur gyi lo ts'a ba blo gros brtan pas/ bsam gtan gling gi dben gnas su bsgyur zhing dag par byas pa/
grangs 19 na 4 nas dpal dus kyi 'khor lo'i rtsa rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba rgyud kyi dum bu dbang mdor bstan pa zhes bya ba/ kha che'i paNDi ta so ma n'a tha dang/ bod kyi lo ts'a ba 'bro dge slong shes rab grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa las/ slar yang rin chen rgyal mtshan gyis dpal n'a ro pa'i 'grel bshad dang mthun par bsgyur cing zhus te dag par byas pa/
grangs 28 ba 5 nas dang po'i sangs rgyas stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba dpal dus kyi 'khor lo'i bsdus rgyud le'u lnga pa/ kha che'i paNDi ta so ma n'a tha dang bod kyi lo ts'a ba 'bro dge slong shes rab grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa las/ dus phyis yon tan phul du byung ba dpag tu med pas spras pa'i bla ma dam pa chos kyi rgyal po'i bka' lung dang/ dpon chen sh'akya bzang po'i gsung bzhin du mkhas pa chen po zhang ston mdo sde dpal dang/ dus kyi 'khor lo'i tshul khong du chud pa'i dge slong tshul khrims dar gyis don gyi cha la legs par dpyad cing bskul te/ legs par sbyar ba'i skad kyis brda sprod pa'i bstan bcos rig pa'i dge slong shong ston gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen po'i yul dbus kyi rgya dpe gnyis la gtugs shing (@27b) legs par bcos te gtan la phab pa/
grangs 186 ba 3 nas dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po sh'akya'i dge slong gnyan chung dar ma grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 209 na 7 nas dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud kyi snying po le'u lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po shr'i bha dra bo dhi la sogs pa'i zhal snga nas/ bod kyi lo ts'a ba gyi jo bande zla ba'i 'od zer la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa las/ slad kyi rgya gar gyi paNDi ta mkhas pa chen po sa manta shr'i dang/ sgra bsgyur gyi lo ts'a ba dge slong chos rab kyis bcos shing zhus te gtan la phab pa/
grangs 237 ba 4 nas dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud kyi snying po/ rgya gar gyi mkhan po shr'i bha dra bo dhi'i zhal snga nas dang/ bod kyi lo ts'a ba gyi jo bande zla ba'i 'od zer gyis 'bro dge slong gi phyir bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 240 na 5 nas dus 'khor bsdus rgyud las d'a ri ka las phyung bar grags pa'i dbang gi rab byed/ rgya gar gyi mkhan po mkhas pa chen po sa manta shr'i dang/ lo ts'a ba dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 246 na 5 nas sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma bde mchog gi rgyud brtag pa bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 307 na 5 nas de'i rgyud phyi ma'i phyi ma rtog pa bco brgyad pa nas nyer gnyis yan gsal ba/ rgya gar gyi mkhan po smrI ti dzny'a na kirti nyid kyis bsgyur ba/
grangs 334 ba 7 nas kyE rdor rtsa rgyud 'bum phrag lnga pa las btus pa'i rgyud brtag pa dang po la le'u bcu (@28a *//) gcig dang/ gnyis pa la le'u bcu gnyis yod pa/ rgya gar gyi mkhan po ga ya dha ra'i zhal snga nas/ bod kyi lo ts'a ba dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 379 na 1 nas mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud le'u bco lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po ga ya dha ra dang/ lo ts'a ba dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur ba/
grangs 433 ba 1 nas de'i rgyud phyi ma phyag chen thig le'i rgyud le'u nyi shu rtsa brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po rnal 'byor gyi dbang phyug chen po dpal shes rab gsang ba'i zhal sngar kaM chos kyi ye shes dang/ phyug mtshams dgra bcom gyis dad cing gus pas zhus te bsgyur cing gtan la phab pa/
grangs 472 ba 7 nas rgyud phyi ma'i phyi ma ye shes snying po le'u bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po dpal shes rab gsang ba'i zhal snga nas bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang gya gnyis/

rgyud - kha

/kha/ par bshad rgyud ye shes kyi thig le le'u sum cu pa/ rgya gar gyi mkhan po chen po shr'i pradzny'a guptas bsgyur cing zhus te gtan la phab/ slad kyis dpal sa skya'i dben gnas su zhu gtugs g.yar khral bgyis pa/
grangs 66 na 7 nas 'bras rgyud de kho na nyid kyi sgron ma/ rgya gar gyi mkhan po chen po pradzny'a shr'i guptas bsgyur cing zhus te gtan la phab/ dus phyis dpal sa skya'i dben gnas su bsgyur cing zhus te dag par byas pa/
grangs 76 na 2 nas bde mchog gi rgyud 'bum pa las btus pa dpal 'khor lo bde mchog nyung ngu'i rgyud le'u nga gcig (@28b) pa/ paNDi ta padma ka ra dang/ lo ts'a ba rin chen bzang pos bsgyur ba la/ phyis lo ts'a ba pradzny'a kirti dang/ mar pa chos kyi dbang phyug gis n'a ro'i phyag dpe las [?] gtugs te bcos pa/
grangs 131 ba 4 nas bshad rgyud mngon brjod bla ma le'u re dgu pa/ rgya gar gyi mkhan po paNDi ta chen po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ bod kyi lo ts'a ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab/ phyis paNDi ta chen po dzny'a na shr'i dang/ lo ts'a ba khyung po chos kyi brtson 'grus kyis kyang zhus/ slar yang paNDi ta a'a nanda dang/ lo chung gis chad lhag rnams bsabs/ zhus dag byas nas legs par bcos te gtan la phab pa/
grangs 327 ba 6 nas bde mchog rdo rje mkha' 'gro'i rgyud le'u lnga bcu pa/ rgya gar gyi paNDi ta chen po ga ya dha ra dang/ bod kyi zhu chen gyi lo ts'a ba 'gos lhas btsas kyis bsgyur cing zhus te dpe gnyis la gtugs nas gtan la phab pa/
grangs 519 na 1 nas dpal rdo rje mkha' 'gro'i rgyud phyi ma le'u bcu bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po chen po mchog gi dbang phyug gi zhal snga nas dang/ bod kyi dge slong sh'akya brtson 'grus kyis grom pa ru lag rgyang du bsgyur ba/
grangs 539 na 3 nas (sde rgyud ga pa nas phyung ba) phag mo mngon par 'byung ba'i rtsa rgyud le'u bcu pa dang/ de'i rgyud phyi ma le'u gnyis pa gnyis paNDi ta gha ya dha ra'i zhal snga nas lo ts'a ba gyi jo zla ba'i 'od zer gyis bsgyur ba bcas la shog grangs lnga brgya dang nga bdun/

rgyud - ga

/ga/ par sdom pa 'byung ba'i rgyud le'u so gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po gzhan la (@29a *//) phan pa mtha' yas dang/ bod kyi lo ts'a ba rgyus [?] bande smon lam grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ slar yang yongs su rdzogs pa'i paNDi ta chen po shr'i ba na ratna'i rgya dpe la gtugs nas lo ts'a ba gzhon nu dpal gyis kyang zhus/
grangs 72 na 1 nas dpal mkha' 'gro rgya mtsho rnal 'byor ma'i rgyud le'u nga gcig pa/ rgya gar gyi paNDi ta chen po rdo rje slob dpon rtog ge pa rnams kyi gtsug gi nor bu dus deng sang 'gran zla med pa dpal rdo rje phag mo'i zhabs kyi chu skyes kyi rdul la reg pa sh'akya'i sras po rgyal ba'i sde'i zhal snga nas dang/ bod kyi lo ts'a ba sh'akya'i dge slong dharm'a yon tan gyis mnyan cing bsgyur ba/
grangs 266 na 3 nas dpal khrag 'thung mngon par 'byung ba'i rgyud le'u zhe lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po paNDi ta chen po a'a dva [?] ya badzra dang/ bod kyi lo ts'a ba chings yon tan 'bar gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 314 na 1 nas phag mo mngon par byang chub kyi rgyud/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na k'a ra'i zhal snga nas dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba khu ston dngos grub kyis bsgyur te gtan la phab pa/
grangs 325 ba 3 nas rig 'dzin rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs/ rgya gar gyi mkhan po mkhas pa chen po dz'a ya se na'i zhabs dang/ lo ts'a ba btsun pa dharma yon tan gyis bsgyur ba/
grangs 326 ba 2 nas rnal 'byor ma'i kun tu spyod pa'i rgyud le'u bcu bdun pa/ zhu chen gyi lo ts'a ba 'gos lhas btsas kyis bsgyur cing zhus te gtan la (@29b) phab pa/
grangs 342 ba 3 nas rnal 'byor ma bzhi'i kha sbyor ba'i rgyud brtag pa bdun pa/ lo ts'a ba chings yon tan 'bar gyis bsgyur te/ slad kyis de nyid kyi tshe paNDi ta gnyis la'ang gtugs te gtan la phab pa/
grangs 354 ba 2 nas yang dag par sbyor ba'i rgyud brtag pa bcu pa brtag pa re re la rab byed bzhi bzhi yod pa/ paNDi ta g'a ya dha ra dang/ bdag nyid chen po 'brog mi sh'akya ye shes kyis bsgyur ba las/ slad kyis thams cad mkhyen pa bu ston zhabs kyis rgya dpe rtsa 'grel dang bstun nas hor khongs bsabs shing 'gyur bcos legs par mdzod pa las bris pa/
grangs 482 na 6 nas de'i rgyud phyi ma yang dag par sbyor ba'i thig le/ rgya gar gyi mkhan po k'a ya stha pa ga ya dha ra'i zhal snga nas lo ts'a ba dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur ba/
grangs 523 ba 4 nas mgon po dngos grub 'byung ba'i rgyud rtsod pa can du grags pa le'u nyi shu rtsa lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po ma h'a paNDi ta a bha y'a ka ra gupta'i zhal snga nas dang/ bod kyi lo ts'a ba mkhas pa chen po khye'u rgang [?] 'khor lo grags kyis bsgyur cing zhus pa/ yang slad nas mkhas pa chen po sangs rgyas grags pa'i spyan sngar kre bo [?] shes rab dpal gyis zhus tig [?] bgyis pa bcas la shog grangs lnga brgya dang re drug /

rgyud - nga

/nga/ par rnyog pa med pa'i rgyud/ rgya gar gyi mkhan po paNDi ta ga ya dha ra dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur ba/
grangs 7 [?] ba 6 nas dpal sangs rgyas thod pa rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po le'u bcu bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po shr'i (@30a *//)ga ya dha ra dang/ bod kyi lo ts'a ba gyi jo zla ba'i 'od zer gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 43 ba 1 nas sgyu 'phrul chen po'i rgyud le'u gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na pa ra dang/ bod kyi lo ts'a ba chen po 'gos lhas btsas kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 49 na 4 nas rdo rje a'a ra li'i rgyud le'u bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po k'a ya stha pa ga ya dha ra'i zhal snga nas dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 56 ba 4 nas ri gi a'a ra li'i rgyud le'u lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po k'a ya stha pa ga ya dha ra'i zhal snga nas dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 64 ba 2 nas rnal 'byor ma rdo rje gdan bzhi'i rgyud rab byed bcu drug pa/ rgya gar gyi mkhan po ga ya dha ra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba 'gos khug pa lhas btsas kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 135 ba 3 nas rdo rje gdan bzhi'i bshad rgyud sngags kyi cha'i rgyud le'u brgyad pa 'gyur gong dang 'dra ba/
grangs 174 na 3 nas rdo rje gdan bzhi pa'i rnam par bshad pa'i rgyud kyi rgyal po rnal 'byor ma thams cad gsang ba le'u brgya lhag pa/ paNDi ta smri [?] ti dzny'a na k'irtis gsar du bsgyur nas bshad cing gtan la phab pa/ (de ltar rgyud 'di'i le'u sil bu rnams phyogs gcig tu bsdoms na le'u brgya dang bzhi bzhugs so/) grangs 237 ba 3 nas mi g.yo ba rtog pa'i rgyud le'u bdun pa/ paNDi ta a tu la da sa badzra dang/ bod kyi lo ts'a ba mar pa baNDe [?] chos (@30b) kyi dbang phyug grags pas bsgyur ba/
grangs 254 ba 2 nas mi g.yo ba'i gsang ba'i rgyud le'u bzhi pa/
grangs 257 ba 6 nas khro bo'i rgyal po thams cad gsang ba'i rgyud le'u lnga pa/
grangs 261 na 7 nas rdo rje bdud rtsi'i rgyud le'u bcu gcig pa/ lo ts'a ba gyi jo zla ba'i 'od zer gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 278 na 7 nas 'phags ma sgrol ma ku ru kulle'i rtog pa le'u lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po kriSHNa paNDi ta dang/ lo ts'a ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 299 ba 5 nas sgrol ma nyi shu rtsa gcig gi bstod pa phan yon dang bcas pa/
grangs 301 ba 6 nas phur pa'i rgyud kyi dum bu sa paN gyis bsgyur ba/
grangs 305 na 1 nas dpal nag po chen po'i rgyud le'u lnga bcu pa/ paNDi ta chen po sa manta shr'i dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba rva dge slong chos rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 369 na 7 nas mi g.yo ba dpal gtum po khro bo chen po'i rgyud kyi rgyal po dpa' bo gcig pa le'u nyer lnga pa/ paNDi ta ratna shr'i dang/ lo ts'a ba grags pa rgyal mtshan gyis bsgyur ba/
grangs 431 ba 7 nas dpal gsang ba 'dus pa'i rtsa ba'i rgyud le'u bcu bdun pa dang/ de'i rgyud phyi ma zur du phyung ba le'u bco brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po a'a tsarya shraddha ka ra barma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing gtan la phab pa bcas la shog grangs lnga brgya dang so drug /

rgyud - ca

/ca/ par bshad rgyud rdo rje phreng ba le'u drug cu rtsa brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po su dza na shr'i dzny'a na dang/ sgra bsgyur gyi lo ts'a ba chen po bod (@31a *//) kyi lha btsan po bla ma dge slong zhi ba'i 'od kyi zhal snga nas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 105 ba 1 nas bshad rgyud dgongs pa lung ston le'u bcu gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dharmma shr'i bha dra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 181 ba 1 nas ye shes rdo rje kun las btus pa'i rgyud/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na ka ra'i zhal snga nas dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba khu ston dngos grub kyis bsgyur/ slad nas bla ma de nyid dang/ dge slong tshul khrims rgyal bas zhus shing gtan la phab pa/
grangs 187 ba 3 nas lha mo bzhi zhus kyi rgyud le'u bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po smri ti dzny'a na kirti nyid kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 193 ba 4 nas lag na rdo rje gos sngon can drag po gsum 'dul gyi rgyud/ bal po paNDi ta de wa puNya ma ti dang/ lo ts'a ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba/
grangs 196 na 4 nas gos sngon can gyi bshad rgyud drag po gsum 'dul le'u gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po de wa puNya ma ti dang/ lo ts'a ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba/
grangs 202 ba 2 nas gos sngon can gyi cho ga rdo rje'i be con gyi rgyud le'u bco lnga pa/
grangs 208 na 6 nas de'i bshad rgyud rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum rnam par rgyal ba'i le'u/ paNDi ta a Da ya shr'i ma ti zhes bya ba dang/ bod kyi lo ts'a ba bande chos kyi dbang phyug grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 212 ba 1 nas (@31b) gtum po gsang ba'i rtsa rgyud le'u nyer bzhi pa/
grangs 234 ba 5 nas gtum po gsang ba'i rgyud phyi ma le'u bcu bzhi pa/
grangs 243 na 4 nas de'i rgyud phyi ma'i phyi ma le'u brgyad pa rnams rgya gar gyi slob dpon sa [?] ba yu ga ti la dang/ bod kyi lo ts'a ba bla ban chos kyi brtson 'grus kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 247 ba 1 nas rmi lam mthong ba'i gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 247 ba 3 nas phyag na rdo rje gos sngon can rdo rje me lce'i rgyud le'u bco lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po chen po ratna k'irti dang/ bod kyi lo ts'a ba dge tshul khyung grags kyis bka' drin mnos nas rgya dpe bod du spyan drangs te bsgyur ba/
grangs 284 na 2 nas rdo rje snying po lce dbab pa'i gzungs dang po ska cog gis bsgyur zhing/ phyis gnyan lo ts'a ba dharma grags kyis kyang bsgyur/
grangs 287 na 3 nas rnam snang sgyu 'phrul dra ba'i rgyud le'u bcu pa/ lo ts'a ba chen po dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 347 na 5 nas gshin rje nag po'i rgyud le'u bco brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po chen po mkhas pa d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ slad kyis lo ts'a ba dge slong dar ma grags kyis bcos la de las kyang dge slong rdo rje grags kyis bcos/
grangs 373 na 2 nas gshin rje gshed nag po'i las thams cad sgrub par byed pa'i 'khor lo'i rgyud kyi rgyal po/ paNDi ta bha ro phyag rdum gyi zhal snga nas rva rdo rje grags kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ (@32a *//) grangs 389 na 1 nas dpal rdo rje 'jigs byed chen po'i rgyud 'bum pa nas byung ba'i dngos grub grub pa'i rgyud rtog pa bdun pa/ bal yul gyi paNDi ta mchog gi dngos grub brnyes pa bha ro phyag rdum gyi zhal snga nas dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong rdo rje grags kyis bsgyur ba/
grangs 407 na 7 nas 'jigs byed kyi rgyud le'u bzhi pa rtog pa bzhi par grags pa/ paNDi ta chen po a mo gha'i zhabs nus pa can dang/ bod kyi lo ts'a ba mar pa bande chos kyi dbang phyug grags pas bsgyur cing zhus te slad kyis grub thob chen po karNa shr'i'i zhal snga nas nyan te thar pa lo ts'a ba nyi ma rgyal mtshan gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 416 ba 6 nas gshin rje gshed nag po'i rgyud rtog pa gsum pa/
grangs 422 na 3 nas gtam rgyud kyi rtog pa/
grangs 422 ba 6 nas las mkhan te'u lo pa'i rtog pa rgyud 'bum nas bsgyur ba/
grangs 423 na 5 nas rdo rje 'jigs byed kyi gzungs rnal 'byor gyi dbang phyug chen po don yod rdo rje'i zhal snga nas bsgyur nas bod kyi bande skyo 'od 'byung la gnang ngo//
grangs 424 ba 6 nas gshin rje gshed dmar po'i rgyud le'u bcu dgu pa/ kha che'i paNDi ta ra hu la shr'i bha dra dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong blo brtan gyis dpal sa skya'i gtsug lag khang chen por bsgyur ba/
grangs 468 ba 1 nas gshin rje gshed dmar po'i rgyud le'u nyer gnyis pa skad gnyis smra ba chen po thar pa lo ts'a ba'i bka' drin gyis bskyangs pa bod kyi lo (@32b) ts'a ba sh'akya'i dge slong rin chen grub kyis/ chos kyi rje khro phu lo ts'a ba'i gdan sa gnas gsar dgon par bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 516 na 1 nas bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud/ rnal 'byor gyi dbang phyug chen po shr'i dza ga ta mi tra a nanda'i bka' drin la brten nas rgya gar gyi paNDi ta chen po badzra shr'i kha la ru tra dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong byams pa'i dpal gyis bsgyur ba/
grangs 520 na 7 nas (sde rgyud ja pa nas phyungs pa/) phyag na rdo rje gsang ba bstan pa'i rgyud le'u bdun pa/ rgya gar gyi paNDi ta wa la tsandra dang/ lo ts'a ba glan chung dar ma tshul khrims kyis bsgyur ba/
grangs 523 ba 1 nas phyag na rdo rje gsang ba mngon par bstan pa'i rgyud le'u nyer gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po wa la tsandra gu ru dang/ lo ts'a ba glan chung dar ma grags kyis bsgyur ba/
grangs 552 ba 5 nas rdo rje bde khros kyi rgyud dzny'a na ka ra'i 'gyur bcas la shog grangs lnga brgya dang nga bdun/

rgyud - cha

/cha/ par dpal zla gsang thig le'i rgyud/ lo ts'a ba rin chen bzang pos bsgyur ba/
grangs 92 ba 5 nas rtsa rgyud de kho na nyid bsdus pa'i rgyud dum bu bzhi pa/ rgyud phyi ma/ phyi ma'i phyi ma/ rgyud nye bar bsdus pa dang bcas pa bam po dgu lhag pa paNDi ta shraddh'a kara warmma dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur bar grags/
grangs 320 na 1 nas rgyud rdo rje rtse mo bam po bcu gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po rdo rje slob dpon chen po karma badzra'i zhal snga nas dang/ lo ts'a ba dge slong gzhon nu tshul khrims kyis bsgyur cing zhus pa bcas (@33a *//) la shog grangs lnga brgya dang nyi shu tham pa/

rgyud - ja

/ja/ par thams cad gsang ba'i rgyud/ rgya gar gyi mkhan po padma k'a ra warmma dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 14 ba 5 nas 'jig rten gsum las rnam par rgyal ba'i rtog pa'i rgyal po rtsa ba'i rgyud phyi ma dang bcas pa 'di'i 'gyur la lo chen rin chen bzang pos bsgyur yang zer/ rnal 'byor rgyud la mkhas pa zhva lu ba rgya mtshos tshig don la legs par dpyad nas zhus dag yang 'ga' zhig rma dge blos bsgyur ro zhes kyang 'dod pa yod/
grangs 89 ba 5 nas rab tu gnas pa mdor bsdus pa'i rgyud/ kha che'i paNDi ta chen po dzny'a na badzra dang/ lo ts'a ba 'bro dge slong shes rab grags pas bsgyur ba/
grangs 96 na 7 nas mngon spyod kyi las/ rgya gar gyi mkhan po sh'antiM garbha dang/ lo ts'a ba bande dza ya rakSHi tas bsgyur ba/
grangs 97 na 2 nas dpal mchog dang po theg pa chen po'i rtog pa'i rgyal po las dum bu dang po sher phyin gyi dum bu/ rgya gar gyi mkhan po shraddha ka ra warma dang/ lo ts'a ba rin chen bzang pos bsgyur ba/
grangs 135 ba 6 nas dpal mchog dang po'i dum bu gnyis pa rtsa ba'i rgyud/ rgyud phyi ma dum bu dang po dang/ gnyis pa'i rtog pa thams cad bsdus pa'i rgyud dum bu gnyis pa nyid kyi rtog pa thams cad kyi rgyud phyi ma'i rtsa ba'i rgyud dang/ gsang ba ras bris kyi cho ga dang/ phyag rgya'i rgyud/ rtog pa thams cad kyi rgyud/ phyi ma'i rtsa ba'i rtog pa dang/ rtog pa thams cad (@33b) sgrub pa'i cho ga dang/ phyag rgya'i rgyud thams cad kyi don gtan la 'beb pa rtog pa thams cad bsdus pa'i mchog tu gsang ba'i cho ga dang rgyud nye bar bsdus pa dang bcas pa/ paNDi ta mkhas pa chen po mantra k'a la sha dang/ sgra bsgyur gyi lo ts'a ba lha btsan po dge slong bla ma zhi ba'i 'od kyi zhal snga nas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 288 na 2 nas sher phyin tshul brgya lnga bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 299 na 3 nas de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs gsang ba rgyan gyi bkod pa'i rgyud/ rgya gar gyi mkhan po bde bar gshegs pa'i dpal dang/ lo ts'a ba kun dga' rgyal mtshan gyis bsgyur ba/
grangs 353 ba 5 nas ngan song thams cad yongs su sbyong ba'i gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa bam po gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po shantiM garbha dang/ lo ts'a ba bande dza ya rakSHi tas bsgyur ba la/ a'a tsarya rin chen mchog gis skad gsar bcad kyis kyang bcos pa/
grangs 412 ba 5 nas ngan song thams cad yongs su sbyong ba gzi brjid kyi rgyal po'i brtag pa phyogs gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po bla ma rje btsun chen po de bandra [?] de ba'i zhabs dang/ bla ma paN chen skyes bu chen po m'a Ni ga [?] shr'i dzny'a na'i zhal snga nas gus par nyan te chag lo ts'a ba sh'akya'i dge slong chos rje dpal gyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang go gsum/

rgyud - nya

/nya/ par rdo rje snying po rgyan gyi rgyud/ paNDi ta bde bar gshegs pa'i dpal dang/ 'jam dbyangs pa [?] lo'i 'gyur la 'phros dpang los bsgyur (@34a *//) ba/
grangs 120 ba 6 nas sher phyin sgo nyer lnga pa 'gyur byang med pa/
grangs 122 na 7 nas 'phags pa gsang ba nor bu thig le'i rgyud/ paNDi ta su ga ta shr'i dang/ lo ts'a ba kun dga' rgyal mtshan gyis bsgyur ba/
grangs 176 ba 1 nas rnam par snang mdzad chen po mngon par byang chub pa rnam par sprul pa byin gyis rlob pa/ shin tu rgyas pa mdo sde'i rgyal po rim par phye ba nyi shu rtsa lnga pa bam po bdun dang/ de'i rgyud phyi ma rim par phye ba bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 341 na 4 nas phyag na rdo rje gos sngon can gyi rgyud le'u bcu gsum pa/ kha che'i paNDi ta tse lu dang/ bod kyi lo ts'a ba 'phags pa shes rab kyis bsgyur ba/
grangs 354 na 6 nas lag na rdo rje gos sngon can rdo rje sa 'og gi rgyud le'u bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po d'i paM ka ra dang/ sgra bsgyur gyi lo ts'a ba dge slong bya'i gdong pa can gyis bsgyur ba/
grangs 362 na 5 nas khro bo'i rgyal po mi g.yo ba'i rtog pa stobs dpag tu med pa rtul phod pa 'dul bar gsungs pa'i rtog pa/ rgya gar gyi mkhan po a'u pa shma rakSHi ta'i zhal snga nas lo ts'a ba glan dge slong dharma blo gros kyis bsgyur cing/ phyis su'ang lo ts'a ba dge slong chos skyong bzang pos rgya'i dpe la legs par gtugs te gtan la phab pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang nga drug /

rgyud - ta

/ta/ par lag na rdo rje dbang bskur ba'i rgyud bam po bcu gnyis pa (@34b) mjug cung ma tshang ba/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 258 na 4 nas rdo rje sa gsum du rgyu ba'i rgyud rtog pa lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po ku ma ra badzra dang/ ra byid lo ts'a bas bsgyur ba/
grangs 265 na 7 nas lag na rdo rje gos sngon can gyi cho ga'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande klu'i dbang pos bsgyur/
grangs 267 na 2 nas lag na rdo rje gos sngon can 'jig rten gsum 'dul ba'i rgyud le'u lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po d'i paM ka ra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba dge slong rin chen bzang pos bsgyur ba/
grangs 273 na 5 nas thub pa dam tshig gsum bkod pa'i rgyal po'i rgyud le'u bcu dgu pa/ rgya gar gyi mkhan po kriSHNa paNDi ta dang/ lo ts'a ba dge slong tshul khrims rgyal bas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 380 ba 3 nas de bzhin gshegs pa bdun gyi sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i theg pa chen po'i mdo bam po gnyis pa shlO ka brgyad brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ shi lendra bo dhi dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 419 na 3 nas bcom ldan 'das sman gyi bla bED'urya 'od kyi rgyal po'i sngon gyi smon lam gyi khyad par rgyas pa'i mdo 'gyur byang gong dang 'dra ba/
grangs 433 ba 2 nas de bzhin gshegs pa'i ting nge 'dzin gyi stobs bskyed pa bED'urya'i 'od ces bya ba'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan (@35a *//) po dzi na mitra dang/ d'a na sh'i la dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab/ slad kyis rgya gar gyi mkhan po d'i paM k'a ra shr'i dzny'a na dang/ dge slong tshul khrims rgyal bas tho lding gser khang du skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 437 na 3 nas sman la sngags kyis gdab [?] pa/
grangs 437 na 4 nas zag pa sbyin par gtong ba'i gzungs 'di dag ni ba ri lo ts'a bas bsgyur ba/
grangs 437 ba 1 nas nor bu rgyas pa'i gzhal med khang gi gsang ba'i tshig zhib mo bam po gnyis dang le'u bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande dpal gyi lhun pos bsgyur cing/ slad nas rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa/
grangs 473 ba 5 nas byang chub snying po'i rgyan 'bum gyi gzungs/ thang gur gyi dus the tsin zhi hung lu khing [?] gos can rgya gar gyi byang phyogs kyi mkhan po sde snod gsum pa rig 'dzin don yod rdo rjes bka' yis bskul ba dang du blangs te rgya gar gyi dpe las rgya nag tu bsgyur bar mdzad pa las/ da lta chen po ching gur gyi lo ts'ar sgro btags pa bod yig gi slob gra'i mi bzang jing gir rigs las rim pa dang po'i tha'i ji mgon po skyabs kyis bsgyur ba/
grangs 503 na 6 nas byang chub snying po'i rgyan las btus pa'i gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 504 ba 2 nas de bzhin gshegs pa'i gsang ba ring bsrel (@35b) gyi za ma tog gi gzungs/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande gtsang de wendra rakSHi tas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa bcas la shog grangs lnga brgya dang bcu bzhi/

rgyud - tha

/tha/ par yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo chen po/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 8 na 6 nas sh'akya thub pa'i snying po'i gzungs/
grangs 8 ba 1 nas rnam par snang mdzad kyi snying po'i gzungs/
grangs 8 ba 7 nas rgyal ba'i bla ma'i gzungs/
grangs 9 na 5 nas bde ldan gyi snying po/
grangs 9 ba 2 nas de bzhin gshegs pa spyi'i snying po bcas la 'gyur byang med pa/
grangs 9 ba 3 nas sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i chos kyi rnam grangs/
grangs 12 ba 7 nas sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs/
grangs 15 na 2 nas sangs rgyas thams cad kyi yan lag dang ldan pa 'di gsum/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 17 na 7 nas sangs rgyas bcu gnyis pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 22 ba 3 nas sangs rgyas bdun pa'i mdo 'gyur byang med pa/
grangs 28 ba 7 nas snang ba mtha' yas kyi gzungs/
grangs 29 ba 1 nas snang ba mtha' yas rjes su dran pa'i gzungs/
grangs 29 ba 4 nas zla ba'i 'od kyi mtshan rjes su dran pa/ (@36a *//)
grangs 30 na 1 nas rin chen gtsug tor gyi mtshan rjes su dran pa/
grangs 30 na 3 nas dri ma med pa zhes bya ba'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis kyang bcos te gtan la phab pa/
grangs 36 na 2 nas khyad par can zhes bya ba'i gzungs/
grangs 40 ba 5 nas dkyil 'khor brgyad pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 42 na 5 nas sher phyin yi ge nyung ngu/
grangs 45 na 1 nas shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po/ rgya gar gyi mkhan po bi ma la mi tra dang/ lo ts'a ba dge slong rin chen sdes bsgyur cing/ zhus chen gyi lo ts'a ba dge blo dang/ nam mkha' la sogs pas zhus te gtan la phab pa/
grangs 47 na 2 nas sangs rgyas kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
grangs 53 ba 3 nas 'phags pa 'jam dpal gyi rtsa ba'i rgyud le'u so drug pa/ dpal lha btsan po lha btsun pa byang chub 'od kyi bkas/ rgya gar gyi mkhan po dge bsnyen chen po ku m'a ra ka l'a sha dang/ sgra bsgyur gyi lo ts'a ba dge slong sh'akya blo gros kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 448 ba 3 nas 'jam dpal dpa' bo gcig grub rgyud le'u bzhi pa/ rgya gar gyi mkhan po chen po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ lo ts'a ba dge ba'i blo gros kyis bsgyur/ (@36b) dge slong tshul khrims rgyal bas gtan la phab pa/
grangs 468 na 6 nas 'jam dpal rnon po la bstod pa/
grangs 469 na 6 nas 'jam dpal ngag gi dbang phyug la bu mo brgyad kyis bstod pa/
grangs 469 ba 7 nas 'jam dpal gyi zhal nas gsungs pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzny'a na garbha dang/ lo ts'a ba bande klu'i dbang pos bsgyur/ rgya gar gyi mkhan po bi shuddha siM ha dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande de ba tsandras gtan la phab pa/
grangs 470 ba 2 nas 'jam dpal gyi dmod pa btsug pa'i gzungs/
grangs 471 ba 1 nas 'jam dpal gyi mtshan gyi gzungs/
grangs 471 ba 3 nas 'jam dpal shes rab blo 'phel gyi gzungs/
grangs 472 na 3 nas 'jam dpal gyis dam bcas pa'i gzungs/
grangs 472 na 7 nas 'jam dpal gyi yi ge 'bru gcig pa'i gzungs/
grangs 472 ba 6 nas shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 475 ba 5 nas sher phyin kO shi ka bcas la shog grangs bzhi brgya dang don brgyad/

rgyud - da

/da/ par gser 'od dam pa mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo bam po bcu dang le'u so gcig pa/ zhus chen gyi mkhan po dang/ lo ts'a ba bcom ldan 'das kyi ring lugs bande chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 215 ba 2 nas gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po bam po bcu dang le'u nyer dgu pa/ rgya gar gyi paNDi ta dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te (@37a *//) skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 405 ba 1 nas gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po bam po lnga dang le'u nyer gcig pa 'gyur byang med pa/
grangs 504 na 7 nas stong chen mo rab tu 'joms pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzny'a na siddhi dang/ sh'akya pra bha dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab/ slar yang lo ts'a ba gzhon nu dpal gyis chos rje chag lo'i rgya dpe dang bstun nas zhus dag par bgyis pa bcas la shog grangs lnga brgya dang zhe gsum/

rgyud - na

/na/ par rig sngags kyi rgyal mo rma bya chen mo shlO ka bdun brgya pa/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzny'a na siddhi dang/ sh'akya pra bha dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te/ skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 52 na 6 nas rig pa'i rgyal mo so sor 'brang ba chen mo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes zhus te skad gsar bcad kyis kyang bcos nas gtan la phab/ slar yang lo ts'a ba gzhon nu dpal gyis chos rje chag lo'i rgya dpe dang bstun nas zhus dag par bgyis/
grangs 85 ba 3 nas bsil ba'i tshal chen po'i mdo/ paNDi ta sh'i lendra bo dhi dang/ dzny'a na siddhi dang/ sh'akya pra bha dang/ lo ts'a ba bande ye shes bsgyur cing zhus te (@37b) skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab/ phyis 'gos gzhon nu dpal gyis chag lo ts'a ba'i phyag dpe las zhus/
grangs 103 na 7 nas gsang sngags chen mo rjes su 'dzin pa'i mdo/ paNDi ta sh'i lendra bo dhi dang/ dzny'a na siddhi dang/ sh'akya pra bha dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 112 ba 6 nas 'phags ma 'od zer can zhes bya ba'i gzungs/ paNDi ta a mo gha badzra dang/ lo ts'a ba dge slong rin chen grags pas bsgyur ba/
grangs 114 ba 1 nas sgyu ma 'od zer can 'byung ba'i rgyud las byung ba'i rtog pa'i rgyal po/
grangs 126 na 3 nas 'phags ma 'od zer can gyi cho ga 'od zer can 'byung ba'i rgyud stong phrag bcu gnyis pa las phyung ba'i 'od zer can gyi rtog pa bdun brgya pa/
grangs 158 na 4 nas 'phags pa parna sha ba ri'i mdo/
grangs 159 ba 5 nas ri khrod lo ma gyon ma'i gzungs bcas la 'gyur byang med pa/
grangs 160 ba 6 nas rdo rje lu gu rgyud ma'i rgyud kyi rtog pa'i le'u bzhi pa/ paNDi ta a tu la d'a sa badzra la zhus nas bod kyi lo ts'a ba mar pa chos kyi dbang phyug grags pas bsgyur ba/
grangs 173 ba 1 nas lha mo skul byed ma'i gzungs/
grangs 174 ba 2 nas dug sel ba'i rig sngags/
grangs 175 ba 4 nas dbyig dang ldan pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 178 na 6 nas grags ldan ma'i gzungs/
grangs 179 na 5 (@38a *//) nas rgyal ba can gyi gzungs/
grangs 185 na 2 nas rig sngags kyi rgyal mo rgyal ba can zhes bya ba'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 193 ba 6 nas rig sngags kyi rgyal mo rma bya'i yang snying/
grangs 194 ba 1 nas rig sngags kyi rgyal mo sgron ma mchog gi gzungs/
grangs 202 ba 4 nas lha mo brgyad kyi gzungs/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 204 ba 4 nas gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa/
grangs 211 ba 4 nas ngan 'gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 218 ba 5 nas gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa shlO ka brgya nyi shu pa/ paNDi ta chos kyi sde dang/ khams pa lo ts'a ba dge slong ba ris bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 230 na 7 nas gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs zhes bya ba'i rtog pa/ ne'u mkhan po'i gsung bzhin du/ mang du thos pa'i lo ts'a ba gnas brtan dpal nyi ma rgyal mtshan bzang pos bsgyur ba/
grangs 233 ba 2 nas gtsug tor rnam par rgyal ba'i gzungs rtog pa dang bcas pa chung ba 'gyur byang med pa/
grangs 235 na 5 nas (@38b) gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa'i rig sngags kyi rgyal mo chen mo 'gyur byang med pa/
grangs 246 ba 4 nas gdugs dkar gzhan gyis mi thub phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba'i gzungs/ paNDi ta pa ri ha [?] ta bha dra dang/ lo ts'a ba gzu dga' rdor gyis kha che'i bdud rtsi 'byung gnas kyi gtsug lag khang gi dpe rnying la gtugs nas gtan la phab pa/
grangs 255 ba 2 nas gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa'i gzungs/
grangs 262 ba 3 nas gtsug tor lha yul ma chung ba kha che'i paNDi ta mah'a dzny'a nas rang 'gyur du mdzad pa/
grangs 270 na 2 nas gtsug tor dri ma med pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 284 na 3 nas nad thams cad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
grangs 284 ba 7 nas rims nad zhi ba'i gzungs/
grangs 285 na 2 nas rims nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
grangs 285 ba 5 nas mig nad rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
grangs 286 na 6 nas gzhang 'brum zhi bar byed pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 287 ba 5 nas mi rgod rnam par 'joms pa'i gzungs/
grangs 288 ba 5 nas bu mang po so sor 'brang ba'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 289 ba 3 nas (@39a *//) stong 'gyur gyi gzungs/
grangs 290 na 5 nas bdud rtsi 'byung ba'i gzungs/
grangs 291 ba 1 nas khro bo sme brtsegs la bstod pa sngags bcas la 'gyur byang med pa/
grangs 292 ba 1 nas 'od zer dri med kyi gzungs/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande dpal gyi lhun po'i sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa la/ jo bo a ti sha dang/ dge bshes 'brom ston pas sngags rnams dag par bcos pa/
grangs 309 na 1 nas shes pa mthar phyin par grub pa'i mchod rten gyi gzungs sam bi ma la uSHNi SHa'i gzungs/
grangs 319 na 4 nas mchod rten gcig btab na bye bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 319 ba 6 nas rten 'brel snying po'i cho ga'i gzungs/
grangs 323 ba 1 nas rten cing 'brel par 'byung ba'i mdo/
grangs 324 ba 6 nas rten 'brel snying po/
grangs 325 na 3 nas gtsug tor 'bar ba'i gzungs/
grangs 325 na 7 nas stong chen mo nas byung ba sman la sngags kyis gdab pa'i gzungs/
grangs 325 ba 2 nas bar du gcod pa thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs/
grangs 326 ba 6 nas de bzhin gshegs pa'i yig brgya/
grangs 326 ba 7 nas thos pa 'dzin pa'i gzungs/
grangs 327 na 3 nas shes rab bskyed pa'i gzungs/
grangs 327 na 6 nas shlO ka brgya lobs pa'i gzungs/
grangs 327 ba 3 nas yang shlO ka brgya lobs pa'i gzungs/
grangs 327 ba 5 nas shlO ka stong lobs pa'i gzungs/
grangs 328 na 2 nas shlO ka stong (@39b) lobs pa'i gzungs/
grangs 328 na 6 nas shlO ka sum stong lobs pa'i gzungs/
grangs 328 ba 3 nas mi brjed pa'i gzungs/
grangs 328 ba 5 nas mchod pa'i sprin gyi gzungs/
grangs 329 ba 1 nas yon tan bsngags pa dpag med kyi gzungs/
grangs 330 na 2 nas chos thams cad kyi yum gyi gzungs/
grangs 330 ba 2 nas phyir bzlog pa stobs can gyi gzungs/
grangs 331 na 6 nas thos pa 'dzin pa'i gzungs/
grangs 331 ba 3 nas (sde rgyud na pa nas phyung ba/) mchog thob pa'i rig sngags/
grangs 332 na 3 nas phyag /bstod pa/ mchod pa/ mchod pa'i sprin/ mchod pa/ bsnyen gnas/ zhabs la spyi bos phyag byas par 'gyur ba rnams 'gyur byang med pa/
grangs 332 na 7 nas khro bo rnam par rgyal ba'i rtog pa'i gsang rgyud le'u nyer gnyis pa/
grangs 411 ba 6 nas gtsug gi nor bu'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 414 ba 3 nas tsandan gyi yan lag gi gzungs/
grangs 417 ba 1 nas phyir zlog rnam par rgyal ba can gyi gzungs/
grangs 419 ba 5 nas mdangs phyir 'phrog pa'i mdo rnams la 'gyur byang med/
grangs 420 ba 6 nas gzhan gyis mi thub rin po che'i phreng ba/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 423 na 6 nas mi 'jigs pa sbyin pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te (@40a *//) skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 425 na 7 nas gdon mi za ba'i gzungs/
grangs 426 na 2 nas gzhan gyis mi thub pa'i rig pa chen mo gnyis la 'gyur byang med/
grangs 426 na 6 nas gzhan gyis mi thub pa mi 'jigs pa sbyin pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 428 ba 1 nas dbang bskur ba'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 430 ba 5 nas mig rnam par sbyong ba'i rig sngags/
grangs 432 ba 7 nas bar gcod sel ba'i gzungs gnyis la 'gyur byang med/
grangs 433 ba 3 nas 'gro lding ba'i rig sngags kyi rgyal po/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 436 ba 6 nas rgyal mtshan rtse mo'i dpung rgyan/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 438 ba 7 nas sa'i dbang po chen po'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas (@40b) gtan la phab pa/
grangs 441 na 4 nas be con chen po'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 444 ba 1 nas sgo bzang po'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 452 na 6 nas chos kyi rgya mtsho'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po su rendra bo dhi dang/ pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 457 na 5 nas tshigs su bcad pa gnyis pa'i gzungs/
grangs 457 ba 5 nas sgo drug pa'i gzungs/
grangs 458 ba 6 nas yi ge drug pa'i rig sngags bcas la 'gyur byang med pa/
grangs 459 ba 7 nas gser can gyi gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 463 na 4 nas snying rje'i mchog gi gzungs/
grangs 466 na 5 nas me tog brtsegs pa'i gzungs gnyis la 'gyur byang med/
grangs 469 ba 3 nas gzungs chen mo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 473 na 5 nas 'brum bu'i nad zhi bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 473 na 6 (@41a *//) nas shes rab bskyed pa'i gzungs/
grangs 473 ba 6 nas (sde rgyud tsha pa nas phyungs pa) sgrol ma 'jigs pa brgyad las skyobs pa'i mdo/
grangs 476 na 5 nas mdangs phyir mi 'phrog pa'i gzungs rnams 'gyur byang med pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang don drug /

rgyud - pa

/pa/ par mi g.yo ba'i gzungs le'u dgu pa/ rgya gar gyi mkhan po dharma shr'i mi tra dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 25 ba 7 nas rdo rje khro bo'i rtog pa bsdus pa'i rgyud le'u bcu pa 'gyur byang med pa/
grangs 62 na 4 nas spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 66 na 1 nas byams pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 68 ba 5 nas nam mkha'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 73 ba 2 nas kun tu bzang po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 79 ba 3 nas lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 83 ba 6 nas 'jam dpal gzhon nur gyur pa'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 89 na 1 nas sgrib pa thams cad rnam par sel ba'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 92 ba 3 nas sa'i snying po'i mtshan brgya rtsa brgyad pa gzungs sngags dang bcas pa/
grangs 95 ba 7 nas 'jam dpal gyi mtshan brgya rtsa brgyad pa 'gyur byang med pa/
grangs 97 ba 6 nas byams pas dam bcas pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po badzra pa Ni dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 98 ba 5 nas gnod 'dzin gyi mtshan (@41b) brgya rtsa brgyad pa 'gyur byang med pa/
grangs 101 ba 4 nas mdo chen po kun tu rgyu dang kun tu rgyu ma yin pa dang mthun pa'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sde la sogs pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 124 ba 1 nas sprin chen po'i mdo char dbab pa'i cho ga le'u drug cu rtsa bzhi pa zur du phyung ba/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 147 ba 4 nas sprin chen klu thams cad kyi snying po/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ su rendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 156 na 3 nas klu'i rgyal po gzi byin gyis zhus pa'i gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 157 na 1 nas tshogs kyi bdag po'i rgyud dngos grub 'byung ba le'u bco lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po d'i paM ka ra shr'i dzny'a na dang/ rgyal ba'i 'byung gnas kyis bsgyur ba/
grangs 167 na 3 nas tshogs kyi bdag po'i snying po 'gyur byang med pa/
grangs 168 ba 1 nas gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
grangs 173 na 2 nas yang gza' rnams kyi yum zhes bya ba'i gzungs/
grangs 177 na 5 nas nor rgyun ma'i gzungs shlO ka gya drug pa/
grangs 184 na 1 nas nor rgyun ma'i rtog pa le tshan gnyis rnams la 'gyur byang med pa/
grangs 188 ba 7 nas nag po chen po'i rgyud le'u brgyad pa/ rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang/ lo ts'a ba phur bu 'od kyis bsgyur ba/
grangs 192 ba 1 nas dpal mgon (@42a *//) po nag po'i gzungs/
grangs 193 na 5 nas lha mo nag mo'i gzungs/
grangs 193 ba 5 nas nag po chen po'i gzungs rims nad thams cad las thar bar byed pa/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 194 na 4 nas lha mo nag mo'i bstod pa'i rgyud/
grangs 205 na 2 nas de'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 207 ba 2 nas brgya byin gyis lha mo la bstod pa bcas 'gyur byang med pa/
grangs 207 ba 5 nas ro langs bdun pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po be shuddha siM ha dang/ bande ye shes snying po'i sdes bsgyur ba la/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra siM ha dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes zhus te gtan la phab pa/
grangs 213 ba 7 nas su ru pa'i gzungs/
grangs 214 ba 2 nas ye shes skar mda'i snying po/
grangs 215 na 2 nas yi dvags mo kha 'bar ma dbugs dbyung ba'i gtor ma'i cho ga /grangs 218 na 1 nas kha 'bar ma la skyabs mdzad pa'i gzungs rnams la 'gyur byang med pa/
grangs 222 na 5 nas 'jur gegs kyi gzungs/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur te gtan la phab pa/
grangs 226 na 1 nas tshe mdo che ba oM gsum ma/
grangs 234 ba 2 nas tshe mdo chung ba oM gnyis ma gnyis 'gyur byang med pa/
grangs 241 ba 5 nas tshe dpag med kyi snying po'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po puNya saM bha wa dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba pa tshab nyi ma grags kyis bsgyur ba/
grangs 244 ba 5 nas tshe nur ba'i gzungs dang/ tshe dpag med kyi yang snying thung ba gnyis 'gyur byang med/
grangs 244 ba 7 nas spyan ras gzigs kyi rtsa rgyud padma'i dra ba le'u bcu gnyis pa/ paNDi ta (@42b) so ma shr'i bha dra dang/ lo ts'a ba skyur tshul khrims 'od zer gyis bsgyur cing gtan la phab pa/
grangs 336 ba 5 nas don yod zhags pa'i phyin drug yongs su rdzogs pa'i gzungs/ paNDi ta manydzu shr'i warma dang/ lo ts'a ba dge slong blo ldan shes rab kyis bsgyur ba la/ lo ts'a ba chos kyi shes rab kyis kyang bsgyur te gtan la phab pa/
grangs 340 na 1 nas spyan ras gzigs phyag stong spyan stong gi cho ga zhib mo 'gyur byang med pa/
grangs 392 ba 3 nas phyag stong spyan stong thogs pa mi mnga' ba'i gzungs cho ga dang bcas pa bam po gsum pa/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur te gtan la phab pa/
grangs 454 ba 5 nas spyan ras gzigs kyi gsang mdzod thogs pa med pa yid bzhin 'khor lo'i snying po'i gzungs le'u drug pa/ zhus chen gyi mkhan po dang/ lo ts'a ba bcom ldan 'das kyi ring lugs pa bande chos grub kyis rgya'i dpe las bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 468 ba 1 nas spyan ras gzigs zhal bcu gcig pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus pa/
grangs 472 na 3 nas spyan ras gzigs kyi snying po 'gyur byang ma 'khod pa/ (sde rgyud tsa pa nas phyungs pa/) grangs 472 na 7 nas sa bcu'i gzungs phan yon dang rtog pa 'gyur byang med pa/
grangs 476 na 2 nas don yod zhags pa'i rtog pa'i rgyal po'i cho ga /paNDi ta manydzu shr'i warma dang/ lo ts'a ba blo ldan shes rab kyis bsgyur ba/
grangs 481 na 6 nas 'phags pa ni la kaNTHa'i [?] gzungs dang/
grangs 483 na 4 nas 'phags pa (@43a *//) spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i rtog pa las byung ba'i smon lam gnyis la 'gyur byang med pa/
grangs 485 ba 2 nas spyan ras gzigs kyi gzungs phan yon dang bcas pa dge slong sh'akya ye shes kyis bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang dgu bcu tham pa/

rgyud - pha

/pha/ par spyan ras gzigs dbang phyug gi gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 3 na 2 nas thugs rje chen po padma cod pan gyi rgyud le'u bcu gcig pa/ paNDi ta dharma shr'i mi tra dang/ lo ts'a ba chos kyi bzang pos bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 15 na 4 nas 'jig rten dbang phyug gi rtog pa/ rgya gar gyi mkhan po dzambha la dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong ba ris bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 23 ba 7 nas kun tu bzang po'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 27 ba 4 nas spyan ras gzigs ha ya grI ba'i gzungs/
grangs 28 ba 7 nas spyan ras gzigs kyi mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 32 na 1 nas gnod 'dzin chu dbang snying rje can gyi gzungs bcas 'gyur byang med pa/
grangs 32 ba 5 nas lus kyi dbyibs mdzes pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 35 na 6 nas seng ge sgra'i rgyud/ rgya gar gyi mkhan po paNDi ta pradzny'a ka ra dang/ bod (@43b) kyi lo ts'a ba 'gos khug pa lhas btsas kyis zhus shing bsgyur te gtan la phab pa/
grangs 37 na 6 nas sengge sgra'i gzungs/ rje btsun ma rdo rje sems ma dang/ sgra bsgyur gyi lo ts'a ba mgar shes rab 'byung gnas kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 47 na 2 nas sengge sgras dam bcas pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po ngag gi dbang phyug dang/ glog skya shes rab brtsegs kyis bsgyur ba/
grangs 47 na 7 nas snying rje mi bshol ba'i gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 48 ba 4 nas spyan ras gzigs kyi yum gyi gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos te gtan la phab pa/
grangs 51 na 6 nas sgrol ma sna tshogs 'byung ba'i rgyud le'u so lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po dharma shr'i mi tra dang/ lo ts'a ba dge slong chos kyi bzang pos bsgyur ba/
grangs 75 ba 6 nas sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 79 na 6 nas lha mo sgrol ma'i mtshan brgya rtsa brgyad pa/
grangs 83 ba 4 nas sgrol ma mchog gi gzungs/
grangs 92 na 3 nas 'phags ma sgrol ma'i gzungs/
grangs 92 na 5 nas sgrol ma rang gi dam bcas pa'i gzungs bcas la 'gyur byang med pa/
grangs 92 ba 6 nas don yod zhags pa'i snying po/ rgya gar gyi mkhan po a mo gha badzra dang / bod kyi lo ts'a ba dge slong rin chen grags pas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 101 ba 5 nas dpal lha mo sgra dbyangs la bstod pa/
grangs 102 ba 6 nas lha mo chen mo dpal lung bstan pa gnyis la 'gyur byang med pa/ (@44a *//)
grangs 109 na 4 nas dpal chen mo'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 110 na 4 nas dpal gyi lha mo'i mtshan bcu gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 111 na 3 nas rdo rje sa 'og gi rgyud le'u nyer lnga pa/ rgya gar gyi paNDi ta brda sprod pa chen po bde bar gshegs pa'i dpal zhes bya ba dang/ sgra bsgyur gyi mkhas pa sgra'i gtsug lag la ma rmongs pa/ gsang sngags 'dzin pa kun dga' rgyal mtshan dpal bzang pos dpal sa skya'i dben gnas dam par bsgyur/
grangs 157 ba 1 nas phyag rdor 'byung 'dul gyi rgyud rim par phye ba gnyis pa/ rgya gar gyi mkhan po buddha a ka ra warma dang/ lo ts'a ba dge slong chos kyi shes rab kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 197 na 5 nas don yod zhags pa'i cho ga zhib mo bam po dang po nas bcu gnyis pa yan bcas la shog grangs bzhi brgya dang nyer dgu /

rgyud - ba

/ba/ par don zhags kyi cho ga zhib mo bam po bcu gsum pa nas nyer lnga pa yan dang 'phros bam grangs mtshams ma bgrang ba [?] hor khong gsab shing yongs su rdzogs pa/ sh'akya'i dge slong rin chen grub kyis bsgyur cing zhus pa'i yi ge pa ni/ yo ga pa grub pa dpal bzang po'o/
/grangs 361 na 1 nas las sgrib thams cad rnam par sbyong ba'i gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 362 na 7 nas phyag na rdo rje rig pa (@44b) mchog gi rgyud chen po bam le med pa'i stod cha bcas la shog grangs bzhi brgya dang nga bdun/

rgyud - ma

/ma/ par de'i 'phros yongs rdzogs/ mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur ba/
grangs 283 na 4 nas lag na rdo rje'i mtshan brgya rtsa brgyad pa sngags dang bcas pa 'gyur byang med pa/
grangs 285 na 3 nas rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ bod kyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 287 na 5 nas rdo rje'i ri rab chen po'i rtse mo'i khang pa brtsegs pa'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po sh'i lendra bo dhi dang/ dzny'a na siddhi dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 335 na 1 nas rdo rje mi pham pa me ltar rab tu rmongs byed kyi gzungs/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar bcad kyis bcos nas gtan la phab pa/
grangs 339 ba 4 nas rdo rje phra mo thogs pa med pa'i gzungs/
grangs 340 ba 6 nas lag na rdo rje bcu'i snying po/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ d'a na sh'i la dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 342 na 4 nas rdo rje'i mchu zhes bya ba'i klu'i dam tshig /grangs 375 na 3 nas rdo rje gnam lcags mchu/
grangs 377 ba 6 nas 'phags pa lcags mchu nag po'i gzungs/
grangs 380 ba 1 nas lcags (@45a *//) mchu'i gzungs/
grangs 382 na 6 nas 'phags pa lcags kyi mchu'i gzungs/
grangs 383 ba 1 nas bdud rtsi thabs sbyor gyi snying po bzhi pa/
grangs 385 ba 2 nas stobs po che'i mdo/
grangs 401 ba 2 nas bgegs sel ba'i gzungs rnams la 'gyur byang med pa/
grangs 402 na 5 nas gnod sbyin gar mkhan mchog gi brtag pa le'u bcu pa/ rgya gar gyi mkhan po dha na gupta zhes bya ba spyod mdzad chos kyi rdo rje'i slob ma dngos las/ rab zhi lo ts'a bas tho ling du bsgyur ba bcas la shog grangs bzhi brgya dang nyer gcig /

rgyud - tsa

/tsa/ par gnod sbyin gar mkhan mchog gi brtag pa phyi ma le'u drug pa/ kha che'i mkhas pa d'a na gupta las/ rab zhi lo ts'a bas lhun gyis grub pa'i gtsug lag gi tho ling rgyan du bsgyur ba/
grangs 14 na 5 nas gnod 'dzin dpal gyi gzungs/
grangs 15 ba 4 nas 'phags pa 'jigs pa brgyad las grol ba'i gzungs bcas 'gyur byang med pa/
grangs 16 ba 2 nas gnod gnas dbang po ji ltar 'byung ba'i rtog pa/ rgya gar gyi mkhan po sgeg pa'i rdo rje dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong rdo rje 'dzin pa rdo rje grags kyis bsgyur ba/
grangs 39 na 6 nas sgrol ma ral pa gyen brdzes kyi rtog pa chen po'i stod cha bcas la shog
grangs bzhi brgya dang nyi shu tham pa/

rgyud - tsha

/tsha/ par ral pa gyen brdzes kyi rtog pa'i smad cha yongs rdzogs sh'akya'i dge slong rin chen grub kyis bsgyur ba'i yi ge pa dge slong bsod nams (@45b grub kyis bgyis pa/
grangs 96 na 6 nas nor bu bzang po'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra sing ha dang/ lo ts'a ba bande klu'i dbang pos bsgyur ba/
grangs 97 na 6 nas gnod sbyin gyi sde dpon nor bu bzang po'i rtog pa/ rgya gar gyi mkhan po paNDi ta manydzu shr'i dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong ba ris bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 117 ba 7 nas me kha la'i gzungs/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 126 na 6 nas rig sngags kyi rgyal po dbugs chen po/ rgya gar gyi mkhan po pradzny'a warma dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 127 ba 1 nas rin po che brdar ba'i gzungs/
grangs 127 ba 3 nas bskor ba'i gzungs/
grangs 127 ba 5 nas rten la bskor ba bya ba'i gzungs/
grangs 128 na 3 nas yon yongs su sbyong ba'i gzungs/
grangs 128 ba 3 nas yon sbyong ba'i gzungs/
grangs 128 ba 6 nas phyag bya ba'i gzungs/
grangs 129 na 3 nas gos brgya thob pa'i gzungs/
grangs 129 na 7 nas mi dga' bar byed pa'i gzungs/
grangs 129 ba 1 nas padma'i spyan gyi gzungs/
grangs 130 na 5 nas ye shes ta la la'i gzungs/
grangs 132 na 5 nas skran zhi ba'i gzungs/
grangs 132 na 7 nas ma zhu ba'i nad 'byang ba'i gzungs/
grangs 132 ba 2 nas sdang ba thams cad rab tu zhi ba'i gzungs/
grangs 132 ba 4 nas sdig pa thams cad rab tu zhi ba'i gzungs/
grangs 132 ba 7 nas khro ba zhi ba'i gzungs/ (@46a *//)
grangs 133 na 2 nas khros pa zhi ba'i gzungs/
grangs 133 na 3 nas tshig btsan pa'i gzungs/
grangs 133 ba 1 nas bdag bsrung ba'i gzungs/
grangs 133 ba 2 nas yid du 'ong ba'i gzungs/
grangs 133 ba 5 nas mgrin pa snyan pa'i gzungs/
grangs 133 ba 7 nas don thams cad 'grub pa'i gzungs/
grangs 134 na 3 nas las thams cad grub pa'i gzungs/
grangs 134 ba 1 nas dug thams cad zhi ba'i gzungs/
grangs 134 ba 3 nas bcings pa las grol ba'i gzungs/
grangs 134 ba 5 nas bdud skrag par byed pa'i gzungs/
grangs 134 ba 7 nas rma 'byor bar byed pa'i gzungs/
grangs 135 na 2 nas me'i zug rngu rab tu zhi bar byed pa'i gzungs/
grangs 135 na 4 nas mkhris pa'i nad sel bar byed pa'i gzungs/
grangs 135 na 6 nas bad kan gyi nad sel bar byed pa'i gzungs/
grangs 135 ba 1 nas kSHa ya'i nad sel bar byed pa'i gzungs/
grangs 135 ba 3 nas rims dang srog chags kyis mi tshugs pa'i gzungs/
grangs 135 ba 6 nas sher phyin stong phrag brgya pa'i gzungs/
grangs 136 na 3 nas sher phyin stong phrag nyi shu lnga pa'i gzungs/
grangs 136 ba 1 nas sher phyin brgyad stong pa'i gzungs/
grangs 136 ba 4 nas pha rol tu phyin pa drug gi snying po'i gzungs/
grangs 137 na 1 nas pha rol tu phyin pa drug gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 137 ba 3 nas pha rol tu phyin pa bcu thob par 'gyur ba'i gzungs/
grangs 137 ba 4 nas tshad med pa bzhi thob par 'gyur ba'i gzungs/ (@46b)
grangs 138 na 1 nas sher phyin stong phrag brgya pa gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 138 na 4 nas phal po che gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 138 na 6 nas sdong po bkod pa'i snying po/
grangs 138 ba 2 nas ting nge 'dzin gyi mdo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 138 ba 4 nas rma bya chen mo'i snying po/
grangs 138 ba 6 nas so sor 'brang ba chen mo gzung bar 'gyur ba'i gzungs/
grangs 138 ba 7 nas lang kar gshegs pa'i mdo thams cad bklags par 'gyur ba'i gzungs sngags/
grangs 139 ba 3 nas dpung bzang gis zhus pa'i rgyud le'u bcu gcig pa/
grangs 177 na 6 nas dkyil 'khor thams cad kyi spyi'i cho ga gsang ba spyi'i rgyud/
grangs 220 na 7 nas bsam gtan gyi phyi ma rim par phye ba/
grangs 224 ba 6 nas legs par grub pa byed pa'i rgyud chen po las sgrub pa'i thabs rim par phye ba rnams la 'gyur byang med pa/
grangs 306 na 7 nas yongs su bsngo ba'i 'khor lo'i mdo/ li'i dge slong sde snod gsum dang ldan pa sh'i la dharm'as rgya gar gyi dharma rgya'i yi ge las bande rnam par mi rtog pas bsgyur ba/
grangs 311 ba 3 [?] nas dgongs pa'i rgyud kyi phreng ba chen po byang chub sems dpa'i rnam par nges pa chen po bstan pa yongs su bsngo ba chen po'i rgyal po/ kha che'i mkhan po dharm'a ka ra dang/ lo ts'a ba bande dpal 'byor gyis bsgyur ba las/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka ra pra bha dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande dpal brtsegs kyis bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 316 na 6 nas yongs su bsngo ba'i rgyal po chen po sngags dang bcas pa/ rgya gar gyi mkhan po bidy'a ka (@47a *//) pra bha dang/ zhus chen gyi lo ts'a ba bande ye shes snying po dang/ dpal brtsegs kyis zhus te gtan la phab pa/
grangs 348 ba 3 nas legs grub kyi smon lam/
grangs 349 na 7 nas spyan ras gzigs yid bzhin nor bu'i rtog pa las 'byung ba'i smon lam/
grangs 352 na 1 nas stong chen rab 'joms las gsungs pa'i smon lam/
grangs 353 ba 5 nas rma bya chen mo las gsungs pa'i smon lam/
grangs 354 na 5 nas sbyin pa'i rabs las byung ba'i smon lam/
grangs 356 ba 4 nas yangs pa'i grong khyer du 'jug pa'i mdo las byung ba'i bde legs kyi tshigs su bcad pa/
grangs 358 na 1 nas bde legs kyi tshigs su bcad pa/
grangs 360 na 7 nas bde legs su 'gyur ba'i tshigs su bcad pa/
grangs 361 na 4 nas lhas zhus pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa/
grangs 362 na 5 nas rnal 'byor rgyud kyi dkyil 'khor gyi lha de bzhin gshegs pa rigs lnga 'khor dang bcas pa lha so bdun gyi bkra shis tshigs su bcad pa/
grangs 363 na 4 nas sangs rgyas rab bdun gyi bkra shis tshigs su bcad pa/
grangs 363 ba 7 nas de bzhin gshegs pa lnga'i bkra shis tshigs su bcad pa/
grangs 364 ba 1 nas rigs gsum gyi bkra shis tshigs su bcad pa/
grangs 364 ba 5 nas dkon mchog gsum gyi bkra shis tshigs su bcad pa/
grangs 365 na 4 nas rigs gsum gyi bkra shis tshigs su bcad pa rnams 'gyur byang med pa/
grangs 365 ba 1 (@47b) nas dkon mchog gsum dang mdzad pa bcu gnyis kyi bkra shis tshigs su bcad pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 367 na 6 nas dkon mchog gsum gyi bkra shis tshigs su bcad pa khyim bdag des [?] pa la gsungs pa/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ zhu chen gyi lo ts'a ba bande ye shes sdes bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 367 ba 7 nas (sde rgyud ca pa nas phyungs pa/) rigs kyi 'jig rten mgon po lnga bcu pa/ rgya gar gyi paNDi ta shr'i bha dra dang/ shud ke grags pa rgyal mtshan gyis bsgyur ba/
grangs 371 na 3 nas ji bzhin brnyes pa nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud le'u lnga pa/ rgya gar gyi mkhan po t'akSHa ka ga Na [?] dang/ lo ts'a ba mang 'or dge slong byang chub shes rab kyis bsgyur ba/
grangs 376 na 2 nas (sde rgyud cha pa nas phyungs pa/) dpal ye shes rdo rje kun las btus pa rab byed zhe gcig pa/ kha che'i paNDi ta a'a ka ra siddhi dang/ bod kyi lo ts'a ba dge slong tshul khrims kyis bsgyur ba/
grangs 424 na 7 nas dpal rdo rje snying po rgyan gyi rgyud le'u bcu bdun pa/ rgya gar gyi mkhan po ka ma la gupta dang/ bod kyi lo ts'a ba lha ye shes rgyal mtshan gyis bsgyur ba/
grangs 454 ba 1 nas 'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba'i rgyud le'u nyer gnyis pa bu ston thams cad mkhyen pa'i 'gyur/
grangs 517 na 7 nas (sde rgyud pha pa nas phyungs pa/) 'phags ma sor mo can gyi gzungs 'gyur byang med pa/
grangs 518 ba 3 nas (sde rgyud ba pa [?] nas phyungs pa/) mdo chen po 'dus pa chen po'i mdo/ rgya gar gyi mkhan po dzi na mi tra dang/ pradzny'a warma dang/ bod (@48a *//) kyi lo ts'a ba bande ye shes sde'i 'gyur bcas la shog grangs lnga brgya dang so gcig /

rgyud - dza

/dza/ par rdzogs pa chen po byang chub kyi sems kun byed rgyal po le'u brgyad cu rtsa bzhi pa/ paNDi ta shr'i singha pra bha dang/ bE ro ts'a nas bsgyur ba/
grangs 123 na 6 nas rdo rje bkod pa'i rgyud lung dgongs pa 'dus pa bam po bcu dang le'u bdun cu rtsa lnga pa shlO ka nyis brgya lnga bcu rtsa gnyis pa/ dharma bo dhi dang/ d'a na rakSHi ta dang/ lo ts'a ba che btsan skyes kyis bru sha'i yi ge las bru sha'i yul gyi khrom du bsgyur ba/
grangs 422 ba 4 nas de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba'i mdzod chen mo rngam glog gi 'khor lo'i rgyud le'u bcu bdun pa bcas la shog grangs lnga brgya dang nyer gnyis/

rgyud - wa

/wa/ par de bzhin gshegs pa thams cad kyi kun 'dus rigs pa'i mdo rnal 'byor grub pa'i rgyud le'u sum cu rtsa gsum pa/
grangs 176 na 7 nas dpal gsang ba snying po rnam nges le'u nyi shu rtsa gnyis pa/
grangs 213 na 4 nas bshad rgyud sgyu 'phrul dra ba gsang ba'i me long le'u bcu gsum pa/ rgya gar gyi mkhan po bi ma la mi tra dang/ bande dzny'a na ku ma ras bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/
grangs 323 na 5 nas gsang ba'i de kho na nyid nges pa le'u brgyad cu pa/
grangs 472 ba 7 nas thabs kyi zhags pa padmo'i phreng ba las sgrub pa'i phan yon le'u bzhi bcu pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang go gnyis/

rgyud - zha

/zha/ par lha mo sgyu 'phrul dra ba'i rgyud le'u bcu (@48b) gsum pa/
grangs 49 ba 1 nas gsang ba snying po'i rgyud bla ma chen po le'u bcu gsum pa/
grangs 86 ba 1 nas 'jam dpal 'khor lo gsang ba'i rgyud le'u bcu gsum pa/ rgyud phyi ma dang bcas par le'u bcu bzhi pa/
grangs 112 na 6 nas rta mchog rol pa'i rgyud le'u sum cu pa/
grangs 188 ba 5 nas snying rje rol pa'i rgyud le'u bcu bdun pa/ rgya gar gyi lo ts'a ba bal po shr'i k'irtis gtan la phab ste skad gsar pas bsgyur/
grangs 297 na 3 nas bdud rtsi bam brgyad pa spyir bdud rtsi 'bum sde las nyung shas tsam zhig bi ma la mi tras bshad cing/ lo ts'a ba dzny'a na ku ma ras bsgyur ba/
grangs 329 na 5 nas mkha' 'gro ma me lce 'bar ba'i rgyud le'u nyi shu rtsa gnyis pa padma saMbha was bsgyur ba/
grangs 372 ba 3 nas drag sngags 'dus pa rdo rje rtsa ba'i rgyud le'u bcu gcig pa/ rgya gar gyi mkhan po chen po slob dpon padma 'byung gnas dang/ bod kyi lo ts'a ba bdag bE ro ts'a nas bsgyur cing zhus te gtan la phab pa/ rgyal po khri srong lde'u btsan gyi bla'i phyag dpe las zhal bshus pa las brgyud pa/
grangs 394 ba 6 nas 'jig rten mchod bstod sgrub pa rtsa ba'i rgyud le'u bcu gcig pa bcas la shog grangs bzhi brgya dang nyi shu rtsa lnga bcas bzhugs/ rgyal ba'i bka' 'gyur rin po che'i dkar chag rgyas pa snar sde sogs gong ma rnams dang mthun par bkod pa legs bshad 'phrul gyi lde mig la grangs lnga brgya bcu chos tshan so sor gzigs bde'i dkar chag bsdus pa go rim gsan yig rnams (@49a *//) dang mthun par bkod pa la grangs 49 bcas pusti ka brgya phrag la khyon bsdoms shog grangs bzhi khri brgyad stong brgya dang brgyad cu gya dgu bcas bzhugs/

de ltar rnam 'dren thub dbang bzhi pa'i mdo rgyud kyi bka' dri ma med pa bsil ldan sa la'i sman ljongs 'dir 'gyur ro cog nor gling bskal bzang pho brang du par gyi dngos po gsar du bskrun pa'i mtshan tho rags rim bkod pa 'di ni/

dpal snar thang par du ma bzhugs pa kha skong snga phyi gnyis dang/ de rnams kyi khongs su ma chud pa sde dge'i par du bzhugs gras bu ston chos 'byung dang/ rgyal dbang lnga pa chen pos tshad mar bzhed pa rnams ^ gong sa lha mi'i rnam 'dren chen po'i bka'i dgongs don bzhin/ bka' 'gyur byings rnams gsung par 'khod zin gshis rgyud sde so so'i thad du bzhugs thabs ma rnyed cing/ rgyud kha pa/ rgyud na pa/ rgyud pa pa/ rgyud tsha pa rnams kyi zhabs su bzhugs pa zhib par dkar chag chen mor gsal ba ltar ro/

/smras pa/

bskal bzang rnam 'dren 'dren mchog bzhi pa'i gsung gsang chos kyi phung po las/
/las 'ongs bsil ljongs ljongs 'dir 'gyur ro cog gi bzhugs byang mdo tsam spel/
/spel dges rgyal bstan bstan 'dzin dang bcas mi nyams dbyar mtsho ltar 'phel zhing/
/zhing 'dir chab srid srid mthar brtan cing 'gro kun bde dgas 'tsho gyur cig

/shu bha mastu sarba dza ga t'aM// //