rig pa/skt

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Welcome to a test page for the Lotsawa Workbench

This page is still in development. More changes coming soon!

If you'd like to review other pages that use this same new template, see these:

Lotsawa Workbench The Lotsawa Workbench is an initiative of the Tsadra Foundation research department. Currently, this is just a test and we welcome any comments and suggestions. We hope to invite collaboration from users and stakeholders from Dharma groups as well as academia. Please contact us if you are interested in developing this project with us: research AT tsadra DOT org.

Negi (Tibetan-Sanskrit) Tibetan-Sanskrit dictionary <br> J.S. Negi <br> Dictionary Unit, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath (January 1993)
rig pa
  • saṃ.
  1. = shes pa vittiḥ, jñānam — rig pa dang dmigs pa dang don ( rtogs pa dang ) rnam par rig pa zhes shes pa nyid rnam grangs de dag gis brjod pa yin no// vittirupalabdhirarthapratītirvijñaptiriti jñānamevaitaiḥ paryāyairabhidhīyate ta.pa.118ka/686; rang bzhin gnyis ni rig pa'i tshe/ /mngon sum gnyis su 'dod pa yin// dvayarūpasya vittau hi dvayaṃ pratyakṣamiṣyate pra.a.166ka/180; 'bras bu de rgyus bskyed bya min/ /yod phyir rgyu dang rig pa bzhin// hetujanyaṃ na tatkāryaṃ sattāto hetuvittivat ta.sa.2kha/32; saṃvittiḥ — lha sbyin gson po de rig pa nges pa de ni lha sbyin phyi rol na yod pa ma gtogs ( ma rtogs ) par 'byung ba ma yin no// tasya jīvato devadattasya saṃvittiḥ niścayaḥ, sā devadattasya bahirbhāvamabuddhvā na jāyate ta.pa.55kha/562; ming dang sbyor ba rig pa ni ming dang sbyor ba 'brel pa'i shes pa ste nāmayogasaṃvittiḥ saṃjñāsambandhajñānam ta.pa.52ka/555; vit — rig par byed pas na rig pa ste shes pa'o// vettīti vit jñānam abhi.bhā.43kha/1037; skyes bu de dag gi rig pa ni yang dag par rig pa dag ste teṣāṃ puruṣāṇāṃ vidaḥ saṃvittayaḥ ta.pa.162kha/46; saṃvit — phyi rol gyi don yod par smra ba thams cad la sgra la sogs pa rig pa'i ngo bo dang bral bar grub pa'i phyir ro// bāhyārthavādināṃ sarveṣāmeva śabdādiṣu saṃvidrūparahitatvasya siddhatvāt ta.pa.161kha/45; blo dang rnam zhen pa dang ni/ /de bzhin rig dang rig byed dang/ /sems dang nyams myong zhes bya ba/ /thams cad sems kyi rjod byed yin// buddhiradhyavasāyo hi saṃvit saṃvedanaṃ tathā saṃvittiścetanā ceti sarvaṃ caitanyavācakam ta.sa.12kha/147; bodhaḥ — gang zhig shes pa yin pa de ni bdag nyid rig pa la gzhan gyi byed pa la ltos pa ma yin te yajjñānaṃ tadātmabodhaṃ pratyanapekṣitānyavyāpāram ta.pa.120ka/691; gatiḥ — lus kyi nang du chud nyid na/ /bsgribs par gnas pa 'ba' zhig ni/ /ji ltar rig 'gyur yul gzhan dag/ /rnam par rtog par byed pa na// śarīrāntargatatve ca kevalasya kathaṃ gatiḥ andhakārasthitasyānyaviṣayasya vikalpane pra.a.119ka/127; de bzhin gshegs pa'i so so rang gis rig pa'i spyod yul tathāgatasya pratyātmagatigocaraḥ la.a.70ka/18; vedanam — shes pa'i ngo bo rig pa de yang tacca jñānarūpavedanam nyā.ṭī.43kha/66; so sor nges pa'i rang bzhin thams cad rig pa pratiniyatasvabhāvasākalyavedanam pra.a.103ka/111; saṃvedanam — sngon po 'dra ba myong bas na sngon po rig par rnam par gzhag go// nīlasadṛśaṃ tu anubhūyamānaṃ nīlasya saṃvedanamavasthāpyate nyā.ṭī.46ka/82; ngo bo gang gis bdag nyid rig pa'i ngo bo de ni bdag nyid rig pa'i mngon sum mo// yena hi rūpeṇātmā vedyate tadrūpamātmasaṃvedanaṃ pratyakṣam nyā.ṭī.43kha/64; pravedanam — gal te ltos pa med par ni//de yi rang bzhin rig min na// nanvapekṣā vinā nāsti tadrūpasya pravedanam pra.a.84kha/92; prativedanam — des na rgyu dang 'bras bu dag nges par rig pa yin te tataśca karmaphalayorniyamaprativedanam pra.a.103ka/110; grahaṇam — gnyis kyi rang gi ngo bo ni/ /rig pa yin na 'brel par rig// dvayasvarūpagrahaṇe sati sambandhavedanam pra.a.2kha/4; vijñāpanam — rig pa'i phyir rnam par shes pa'o// vijñāpanārthena vijñānam pra.pa.187ka/246
  2. vidyā i. śāstram — byang chub sems dpa' ni gtan tshigs kyi rig pa tshol bar byed dephas kyi rgol ba tshar bcad pa'i phyir dang hetuvidyāṃ bodhisattvaḥ paryeṣate…paravādanigrahārtham bo.bhū.57ka/74; bzo yi rig pa śilpavidyā la.a.171kha/129; nor gyi rig pa arthavidyā la.vi.80kha/108; nang gi rig pa adhyātmavidyā bo.bhū.52ka/68; dbyar gyi rnam pa zhes bram ze//rig kun legs par pha rol phyin// varṣakārābhidho vipraḥ sarvavidyāsu pāragaḥ a.ka.308ka/40.15; ma goms pa yis rig pa 'joms/ /rgyags pa rgyas pas dpal 'byor 'joms// hanti vidyāmanabhyāsaḥ śriyaṃ hanti madodayaḥ a.ka.45kha/4.110; āmnāyaḥ — dgag la tshad smra gang yin de//rig pa'i rjes 'brang can min de// pramāṇoktirniṣedhe yā na sāmnāyānusāriṇī pra.vā.122ka/2.91 ii. vidyādevatā — rig pa thams cad tshim par byed par 'dod na ba gcin dang nas kyi kha zas za zhing sarvavidyānāmāpyāyanaṃ kartukāmaḥ gomūtrayāvakāhāraḥ ma.mū.212kha/231
  3. veditā — byas pa rig pa ni chos snang ba'i sgo ste/ gzhan la brnyas pa med par 'gyur ro// kṛtaveditā dharmālokamukhaṃ parābhimanya (navamanyana bho.pā.)tāyai saṃvartate la.vi.20ka/23
  4. = mkhas pa vidvān ma.vyu.2905 (52kha); vijñaḥ ma.vyu.2907;
  1. viditaḥ — de nas spyod tshul rig pa yis/ /sa la spyod pa bsod nams sdes/ /stong grogs byas te rang gi ni/ /rgyal srid mdzes ma ldan de thob// tato viditavṛttena puṇyasenena bhūbhujā kṛtasāhāyakaḥ prāpa svarājyaṃ sapriyāsakhaḥ a.ka.265ka/31.68; saṃviditaḥ — de ni sngar rig pa'i dngos po don yul du gang la yod pa de ni don can/ de'i dngos po ni de'i don can nyid do// sa pūrvasaṃvidito bhāvo'rtho viṣayo'syeti tadartham, tadbhāvastādarthyam ta.pa.241kha/198; jñātaḥ — gzhan gyi mngon sum bzhin des na/ /shes pa rig par 'dod par gyis// parapratyakṣavat tasmājjñānaṃ jñātamitīṣyatām ta.sa.112kha/974; gataḥ — 'phags pa'i mthong ba phun sum tshogs/ /yang dag ji bzhin rtogs rig cing// āryadarśanasampannā yathābhūtagatiṃgatāḥ la.a.178ka/141
  2. vedyaḥ — de bzhin dkar po la sogs par/ /rig pa yis kyang srid pa 'gyur// śuklādayastathā vedyā ityevaṃ cāpi sambhavet ta.sa.22ka/237; saṃvedyaḥ — des na thams cad ( thams cad ) rig par mi 'gyur ro// tena na sarvaḥ sarvasaṃvedyo bhaviṣyati ta.pa.124ka/697; rang gis rig pa'i ye shes 'di/ /ngag gi lam 'das spyod yul te// svasaṃvedyamidaṃ jñānaṃ vākpathātītagocaram he.ta.10kha/30; vijñeyaḥ — gal te rnam bcas rnam shes kyis/ /dngos rnams rig par khyod 'dod dam// yadi sākāravijñānavijñeyaṃ vastu vo matam ta.sa.21ka/225; vedanīyaḥ — 'phags pa mkhas pa dang mdzangs pas rig pa ste/ 'di lta ste/ phung po thams cad bor ba alamāryaḥ paṇḍitavijñavedanīyo yaduta sarvopadhiniḥsargaḥ la.vi.187kha/286;
rig pa 'dzin = rig 'dzin/
rig pa 'dzin ma = rig 'dzin ma/
rig pa 'dzin pa = rig 'dzin/
rig pa 'dzin pa'i 'khor los sgyur ba vidyādharacakravartī — de'i phyir yun ring po ma yin pa na rig pa 'dzin pa'i 'khor los sgyur bas lag pa 'dzin par 'gyur ro// tad vidyādharacakravartī acireṇa te pāṇigrahaṇaṃ nirvartayiṣyati nā.nā.228ka/31.
'bras bu ma grub pa'i gnas ngan len rig pa phalāsiddhadauṣṭhulyaveditaḥ lo.ko.1735.
'grig pa = ri mo rājiḥ, rekhā — de (skyed tshal) bar med par bsgril ba la/ le khA khrigs chags/ re khA ri mo/ rA dzi dang dza ya 'grig pa mi.ko.143kha
'jig rten rig pa vi. lokavit, buddhasya — śākyamunirnāma tathāgato'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasampannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā devānāṃ ca manuṣyānāṃ ca buddho bhagavān a.sā. 43ka/24.
'khrig pa

mithunam

  1. suratam — mithunakriyāyāṃ samudyataḥ a.ka.88.56; maithunam — maithunasya parāvṛttau dvayorbuddhasukhavihāre ca dārā'saṃkleśadarśane ca sū.a.157kha/44; suratam a.ka.32.21; ratiḥ a.ka.32.18; vyavāyaḥ — vyavāyo grāmyadharmo maithunaṃ nidhuvanaṃ ratam a.ko.2.7.57; yabhyā lo.ko.330.
  2. meṣādidvādaśarāśyantargatatṛtīyarāśiḥ vi.pra.237kha/2.40.
'khrig pa 'dod ma nā. maithunecchā, icchādevī — maithunecchā dharmadhātujanyā vi.pra.44kha/4.44.
Mahāvyutpatti (Tibetan-Sanskrit) MAHONEY, Richard, ed., Sanskrit-Tibetan Buddhist Terminology based on the Mahāvyutpatti and Yogācārabhūmi: DICT version, (Oxford, North Canterbury: Indica et Buddhica, 2004)
adhyātmavidyā

nang gi rig pa (mvyut_1557)

arthapratisaṃvit

don so so yang dag par rig pa (mvyut_198)

avidyā

ma rig pa (mvyut_1953)

ma rig pa (mvyut_2242)

avidyāṇḍakoṣapaṭalam

ma rig pa'i sgo nga'i spubs kyi sgrib pa ; ma rig pa'i sgo nga'i spubs kyi sgribs pa (mvyut_6963)

aṣṭādaśavidyā sthānāni

rig pa'i gnas bcu brgyad kyi ming la (mvyut_4953)

catvāri pratisaṃvida, catvāraḥ pratisaṃvida

so so yang dag par rig pa bzhi'i ming la (mvyut_196)

cikitsāvidyā

gso ba'i rig pa (mvyut_1558)

dharmapratisaṃvit

chos so so yang dag par rig pa (mvyut_197)

hetuvidyā

gtan tshigs kyi rig pa (mvyut_1556)

jyotirvidyā

skar ma'i rig pa (mvyut_5059)

maithunābhāṣaṇam

'khrig pa dang ldan par smra ba (mvyut_8371)

mārgavit

lam mkhyen pa ; lam rig pa (mvyut_441)

mātrajñā

drod rig pa ; drod rig pa 'm tshod shes pa ; tshod shes pa (mvyut_2393)

niruktipratisaṃvit

nges pa'i tshig so so yang dag par rig pa (mvyut_199)

pañcavidyāsthānāni

rig pa'i gnas lnga'i ming la (mvyut_1554)

pratibhānapratisaṃvit

spobs pa so so yang dag par rig pa (mvyut_200)

pratisaṃvinniścayāvatārā

so so yang dag par rig pa nges pa la 'jug pa (mvyut_755)

pratyātmavedanīyo vijñai

mkhas pa rnams kyis rang gis rig par bya ba (mvyut_1297)

svasaṃvedanam

rang rig pa (mvyut_4514)

vedaka

rig pa po (mvyut_421)

tshor ba po (mvyut_4679)

vedakam

rig par byed pa (mvyut_7645)

vedyam

rig pa bya ba (mvyut_7644)

vidvān

mkhas pa ; mkhas pa 'm rig pa ; rig pa (mvyut_2905)

vidyācaraṇasaṃpanna

rig pa dang zhabs su ldan pa (mvyut_6)

vijñeyā

rig par bya ba ; rnam par (mvyut_467)

vijñāpanīyā

rnam par rig par bya ba (mvyut_472)

vitti

rig pa (mvyut_7646)

yathāyogam

ci rig pa ; ci rigs pa (mvyut_2183)

ji ltar 'byor pa ; ji ltar rig pa ; ji ltar rig pa 'm ji ltar 'byor pa (mvyut_6564)

āsvādanasaṃprayuktadhyānam

myong ba dang bcas pa'i rig pa dang ldan pa'i bsam gtan (mvyut_1644)

śabdavidyā

sgra'i rig pa (mvyut_1555)

śakuṇavidyā

la nye ; la nye 'm ltas kyi rig pa ; ltas kyi rig pa (mvyut_5058)

śilpa sthānavidyā, śilpa karma sthānavidyā

bzo'i gnas kyi rig pa (mvyut_1559)

No matches in the Edgerton Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary.

Indo-Tibetan Lexical Resource (ITLR) The Indo-Tibetan Lexical Resource (ITLR) is a collaborative lexical project built around Sanskrit Headwords which are ordered under the rubrics (1) Word/Term/Phrase, (2) Place Name, (3) Personal name, or (4) Title of Scripture/Treatise. It aims to provide occurrences of these lexical items in Indic sources, attested Tibetan translations of them, modern renderings, and references to them in discussions in academic works. The ITLR involves a number of scholars from around the world in various capacities, including editors, advisors, contributors, and visiting fellows, and it cooperates with several institutions.

ITLR Logo

Click the following links to visit Hamburg University's Indo-Tibetan Lexical Resource and peruse a detailed lexical resource for this term with taxonomical labels, modern renderings, attestations in the form of references to primary and secondary sources, and more.

Wylie Sanskrit ITLR Link
'khrig pa mithuna
https://www.itlr.net/hwid:501177
'khrig pa bdun dang ldan pa'i mdo Saptamaithunasaṃyuktasūtra
https://www.itlr.net/hwid:188040
'khrig pa'i kun tu sbyor ba bdun gyi mdo Saptamaithunasaṃyuktasūtra
https://www.itlr.net/hwid:188040
'khrig pa'i sbyor ba bdun dang ldan pa'i mdo Saptamaithunasaṃyuktasūtra
https://www.itlr.net/hwid:188040
brda sprod rig pa vaiyākaraṇa
https://www.itlr.net/hwid:1640
brda sprod rig pa xxx
https://www.itlr.net/hwid:39945
bzo dang las kyi gnas kyi rig pa śilpakarmasthānavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20432
bzo'i gnas kyi rig pa śilpakarmasthānavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20432
bzo'i las kyi gnas kyi rig pa śilpakarmasthānavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20432
bzo'i las kyi gnas rig pa śilpakarmasthānavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20432
gso ba rig pa cikitsāvidyā
https://www.itlr.net/hwid:20428
gso ba'i rig pa cikitsāvidyā
https://www.itlr.net/hwid:20428
gtan tshigs kyi rig pa hetuvidyā
https://www.itlr.net/hwid:20420
gtan tshigs rig pa hetuvidyā
https://www.itlr.net/hwid:20420
gzhu'i rig pa dhanurveda
https://www.itlr.net/hwid:38804
nad gso ba'i rig pa vyādhicikitsāvidyā
https://www.itlr.net/hwid:523146
nang gi rig pa adhyātmavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20424
nang rig pa adhyātmavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20424
rig pa vidyā
https://www.itlr.net/hwid:35209
rig pa vinna
https://www.itlr.net/hwid:873727
rig pa vitta
https://www.itlr.net/hwid:873742
rig pa dang 'thun pa'i yi ge vidyānulomāvimiśritalipi
https://www.itlr.net/hwid:561539
rig pa dang ni rkang par ldan vidyācaraṇasaṃpanna
https://www.itlr.net/hwid:9052
rig pa dang rkang par ldan pa vidyācaraṇasaṃpanna
https://www.itlr.net/hwid:9052
rig pa dang zhabs su ldan pa vidyācaraṇasaṃpanna
https://www.itlr.net/hwid:9052
rig pa'i gnas vidyāsthāna
https://www.itlr.net/hwid:98003
rig pas grags pa vidyācaṇa
https://www.itlr.net/hwid:889228
sgra rig pa śabdavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20416
sgra'i rig pa śabdavidyā
https://www.itlr.net/hwid:20416
skar ma'i rig pa jyotirvidyā
https://www.itlr.net/hwid:39289
so so yang dag par rig pa thob pa Pratisaṃvitprāpta
https://www.itlr.net/hwid:551435
thams cad rig pa sarvajña
https://www.itlr.net/hwid:9084