rig pa/tib

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Welcome to a test page for the Lotsawa Workbench

This page is still in development. More changes coming soon!

If you'd like to review other pages that use this same new template, see these:

Lotsawa Workbench The Lotsawa Workbench is an initiative of the Tsadra Foundation research department. Currently, this is just a test and we welcome any comments and suggestions. We hope to invite collaboration from users and stakeholders from Dharma groups as well as academia. Please contact us if you are interested in developing this project with us: research AT tsadra DOT org.

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། <br> © MONLAM IT 2017 <br> https://monlamit.com/node/156
རིག་པ་ ཤེས་པའམ་རྟོགས་པའི་དོན།

Example: དམངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་རིག་པ་ལྟ་བུ།
Part of Speech མིང་ཚིག
རིག་པ་ཁུ་བྱུག་ཆེ་བ་ སྔོན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཞིག་སྟེ། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལོ་ལོན་ནས་བསྙེན་པར་རྫོགས། བི་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལར་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སྦྱངས་ཏེ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་གྱུར། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་རྫོགས་པར་གསན། ནང་དུ་མན་ངག་འཇོག་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་ཉམས་རྟོགས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ། ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་ཡང་བླ་མ་ཡིན་པར་གྲགས་ཞེས་ལམ་རིམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་མཐར་ལས་གསུངས།
Part of Speech མིང་ཚིག
རིག་པ་གཞོན་ནུ་ དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྨད་དུ་འཁྲུངས། བོད་ཡུལ་ནས་ཐོག་མར་ཐོས་བསམ་མཛད། ཁ་ཆེ་དང་། བལ་ཡུལ། རྒྱ་གར་བཅས་སུ་རྒྱ་གཞུང་དང་ལེགས་སྦྱར་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཞིག་ཡིན། བསྒྱུར་རྩོམ་ནི་བསྟན་འགྱུར་ལས་དཔལ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའི་རིམ་པ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོ་ག འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ལས་ཀུན་གྱི་གཏེར་གྱི་འགྲེལ་བ་བཅས་བཞུགས།
Part of Speech མིང་ཚིག
རིག་པ་གསལ་ཙམ་གྱི་རྒྱུན་ གསལ་བ་བསྐྱེད་ལ་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་། །གེགས་མེད་ཕྱིར་ན་བསྐྱེད་པར་ངེས། །ཞེས་བྱ་བ། སེམས་གསལ་བ་ཙམ་གྱི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་སེམས་ལས་གཞན་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་གཞན་མི་དགོས་པས་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་བདག་འཛིན་གྱི་གེགས་བདག་མེད་ལྟ་བུ་གཞན་མེད་པས་བསྐྱེད་ངེས་སོ། །དེས་ན་གང་གེགས་མེད་ཅིང་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་དེ་འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་བསྐྱེད་ངེས་ཏེ་གེགས་མེད་ཅིང་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ས་བོན་བཞིན། སེམས་གསལ་བ་ཙམ་ཡང་གེགས་མེད་ཅིང་གསལ་བ་ལས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་སོ། །འོ་ན་སེམས་གསལ་བ་ལ་རྒྱུ་གཞན་མི་དགོས་མོད། གཉིད་དང་བརྒྱལ་བ་དང་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་གེགས་ཅིའི་ཕྱིར་མེད་ཅེ་ན། དེ་དག་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས་གསལ་བའི་གེགས་ཙམ་ཡིན་གྱི། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་གསལ་བའི་གེགས་སུ་མི་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །འོ་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་ཡང་སེམས་གསལ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་ན། གསལ་བ་གཞན་དབང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མེ་ལོང་ལྟ་བུར་གནས་གྱུར་པ་ན། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ཀྱང་གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལ་བརྗོད་པའི་སྐྱོན་ག་ལ་འབྱུང་ངོ། །ཞེས་འཇམ་མགོན་ས་པཎ་གྱི་རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་ལས་སོ། ། གསལ་བ་ཙམ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་འཆི་ཀའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་གསལ་རིག་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པར་ངེས་ཏེ། གསལ་བ་ཙམ་སྐྱེད་བ་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་། གེགས་མེད་པའི་ཕྱིར་ནའོ། །འདི་སྐབས་ཀྱི་རྟེན་བརྟན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། མ་རིག་པ་མ་སྤངས་པ་དེ་སྲིད་དུ་འཁོར་བ་འབྱུང་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ནི། གཞུང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཀྱང་། སྙིང་རྗེ་སྐྱེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་མི་སྲིད་པའི་རྩོད་ལན་དུ་སྦྱར་ན་ལེགས་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་སོ། །ཞེས་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་གི་སྡེ་བདུན་རོལ་མཚོ་ལས་སོ། །
Part of Speech མིང་ཚིག
Domain ཚད་མ།
སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ མདོ། མངོན་པ། སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་དོན་རྣམས་ཀྱིས་འགལ་བ་དང་འབྲེལ་བ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་པ་དང་། གཞན་ལ་ཐགས་ཐོགས་མེད་པར་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་བརྗེད་པས་ལམ་ལ་དབང་བ་ཉིད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་སྟེ། དང་པོ་ནི་འབེལ་གཏམ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་རང་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་སྤོབས་པའང་ཡིན་ལ་སོ་སོ་རིག་པའང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྤོབས་པ་སོ་སོར་རིག་པའོ། ། ཡང་ན་སྤོབས་པ་ནི་རིག་པ་དང་གྲོལ་བར་སྨྲ་བ་སྟེ། དེ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་སྤོབས་པ་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པའོ། །སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དེའི་དམིགས་པ་ནི་ངག་དང་ལམ་ཡིན་ཏེ། ངག་དང་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ལ་དབང་བ་ནི་ངག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ་ལམ་ལ་དབང་བ་ནི་ལམ་ལ་དམིགས་པའོ། །དེའི་ངོ་བོ་ནི་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ཏེ། ངག་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤེས་རྗེས་ཤེས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། ལམ་ལ་དམིགས་པ་ནི་ལམ་དང་ཆོས་ཤེས་རྗེས་ཤེས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། འདུས་མ་བྱས་ལ་མི་དམིགས་པས་འགོག་ཤེས་མ་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ས་ནི་འདོད་པ་ནས་སྲིད་རྩེའི་བར་ཐམས་ཅད་ན་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དེ། ངག་དང་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལས་སོ། །
Part of Speech མིང་ཚིག
Domain ཆོས་ལུགས།
སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་ མདོ། མངོན་པ། མངོན་བརྗོད་ལ་དབང་བའམ་ལམ་ལ་དབང་བའི་སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའི་རྟེན་ནི་གླིང་གསུམ་གྱི་མི། གང་ཟག་ནི་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་པ། ས་ནི་ས་ཀུན་ན་ཡོད་དེ། མཆིམས་མཛོད་ལས། འདི་ནི་སྤོབས་པའང་ཡིན་ལ་སོ་སོ་རིག་པའང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྤོབས་པ་སོ་སོར་རིག་པའོ། །ཡང་ན་སྤོབས་པ་ནི་རིག་པ་དང་གྲོལ་བར་སྨྲ་བ་སྟེ། དེ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་སྤོབས་པ་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པའོ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཟག་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡིན་པ་དང་གླིང་གསུམ་གྱི་མིས་སྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་དོན་དང་ངེས་པའི་ཚིག་དང་སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དག་ཀྱང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་དང་། ས་ནི་འདོད་པ་ནས་སྲིད་རྩེའི་བར་ཐམས་ཅད་ན་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དེ། ངག་དང་ལམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས།
Part of Speech མིང་ཚིག
Domain ཆོས་ལུགས།
སྤྱི་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིག་པ་བརྒྱད་ སྒྲ་ཡི་དངོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ། །དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་བརྗོད་དུ་མེད་པས་བསྒྲུབ། །ཞིག་པ་འཛིན་དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ། །ལྡོག་པ་མཚུངས་པའི་སྤྱི་ཉིད་ཡིན་པར་བསྒྲུབ། །འབྲས་བུ་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་བསྒྲུབ། །བརྡ་དྲན་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ། །རང་དབང་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་མེད་པས་བསྒྲུབ། །དོན་བྱེད་ནུས་ངེས་སྟོང་པའི་རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པའོ། །ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་རྣམ་བཤད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས་སོ། །
Part of Speech མིང་ཚིག
Domain ཚད་མ།
སྤངས་ནས་བསྡད་དུས་བྱ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ རིག་པ་གཅེར་བུ་རང་ངོ་ཟིན་པར་བྱ། །སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ། །ཤེས་པ་སྙམ་བྱེད་འདུན་མ་བྲལ་བར་བྱ། །དངོས་འཛིན་གཟའ་གཏད་ཆེད་དུ་གཟུང་མི་བྱ། །བརྩོན་འགྲུས་འདོད་བློ་རང་སར་ཆོད་པར་བྱ། །བྱེད་མཁན་ངོ་བོ་ཟད་སར་སྐྱོལ་བར་བྱ། །
Part of Speech མིང་ཚིག
Domain ཆོས་ལུགས།
སྤྱང་ རིག་པ་རྣོ་བའམ་མྱོང་ཚོར་གསལ་བའི་རྣམ་པ།

Example: བུད་མེད་སྤྱང་ཞིང་གྲུང་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།
Part of Speech རྒྱན་ཚིག
Antonyms རྨོངས།
སྤྱང་གྲུང་ བློ་གསལ་ལ་རིག་པ་གྲིམ་པ་སྟེ།

Example: བུད་མེད་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་པོ་ལྟ་བུ།
Part of Speech རྒྱན་ཚིག
All 204 match(es) in expression All 205 match(es) in definition
བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། Bod rgya tshig mdzod chen mo <br> 1985, Mi dmangs dpe skrun khang, Beijing.
རིག་པ་
rig pa
༡.༼ཐ་མི་དད་པ༽་༡༽་མཐོང་བ།་མདུན་ལམ་རིག་པ།་མུན་ནང་གང་ཡང་མི་རིག་པ།་མིག་གིས་དངོས་སུ་རིག་པ།་ཡིད་མི་དགའ་བར་རིག་པ།་རང་གི་ངོ་ཡི་གཡག་མི་རིག་གཞན་གྱི་མགོ་ཡི་ཤིག་རིག་པ།་༢༽་རྟོགས་པའམ་ཤེས་པ།གན་སཚུལ་རིག་པ།་ནང་དོན་རིག་པ།་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་རུཨིག་པ།་ཡང་དག་པར་རིག་པ།་ཇི་བཞིན་དུ་རིག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ།་༢.་༡༽་བློའམ་ཤེས་པ་སྟེ།་རང་ཡུལ་མཐོང་བ།་རང་རིག་དན་གཞན་རིག་ལྟ་བུའོ།་རིག་པའི་ནག་དུ་མ་ཤར་བ།་རིག་པ་འཛོལ་བ།་རིག་པ་རྟེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས།་རིག་པ་རྒྱན་ཡན་དུ་གཏོང་བ།་༢༽་བློ་གྲོས།་རིག་པ་བཀྲ་བ།་རིག་པ་གྲུང་པོ།་རི༨ག་པ་གྲིམས་པོ།་རིག་པ་ཉོག་པོ།་རིག་པ་ཉམས་པ།་༣༽་བསླབ་པར་བྱ་བའི་གཞི།་ནང་རིག་པ།་ཕྱི་རིག་པ།་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ།་གསོ་བའི་རིག་པ།་༤༽་ཆོས་ལུགས་ཁག་གིས་བཤད་པི་རྣམ་ཤེས།་རིག་པ་རྟེན་དང་བྲལ་བ།
རིག་པ་འཛིན་པ་
rig pa 'dzin pa
ལཧཧ་ལྔགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡི་ཤེས་ནི་རིག་པ་ཡིན་ལ།་དེ་ཉིད་ཐབས་ཟབ་མོས་འཛིན་པ་རིག་པ་འཛིན་པ།
རིག་པ་འཛིན་པ་གསུམ་
rig pa 'dzin pa gsum
རིག་འཛིན་གསུམ་དང་དོན་གཅིག
རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་
rig pa 'dzin pa'i sde snod
དུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་དུ་འདུས་པའམ་སྟོན་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུ་ཆ་མཉམ་འདུས་པའམ་སྟོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དེ།་སྡེ་སྣོད་གཞི་པའམ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་དོ།
འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་རིག་པ་
'chi 'pho ba dang skye ba rig pa
ཕྱི་མའི་མཐའ་རིག་པའི་མིང།་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ།་ཡུལ་དུས་གང་དང་གང་དུ་འཆི་བ་དང།་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའོ།
འདྲ་སྒྲིག་པ་
'dra sgrig pa
༡༽་ཆ་སྒྲིག་པའམ་འདྲ་འདྲ་གཤིབས་ཏེ་སྒྲིག་པ།་༢༽་ངོ་མ་མ་ཡིན་པར་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཚབ་སྒྲིག་པ།
འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་
'dres pa'i ma rig pa
ལྟ་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་འདྲེས་པའི་རྨོངས་པ།
All 124 match(es)
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། Dung dkar tshig mdzod chen mo <br> Dung dkar blo bzang 'phrin las <br> Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang 2002
རིག་པ་འཛིན་པ་
rig pa 'dzin pa
གསང་སྔགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ལ་གོ
རིག་པ་འཛིན་པ་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་
rig pa 'dzin pa chos rje gling pa
༼གཏེར་སྟོན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་༽དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཇུག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་དཀྱིལ་བར་བྱུང།འདིའི་༼རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཁྲི་ཤིང་༽དགའ་ཆགས་པ་བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག་གི་མཛད་པ་ཞིག་ཡོད་ཚོད་འདུག་ཀྱང་ད་ཕན་མ་མཐོང
རིག་པ་འཛིན་པ་གསུམ་
rig pa 'dzin pa gsum
རྫས་ཀྱི་རིག་འཛིན།ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རིག་འཛིན།ལུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་གསུམ་ཟེར་རོ།རྫས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ནི་མིག་སྨད་དང་རྫས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རིག་འཛིན་ནི་རང་སྣང་དུ་འཁོར་བསྒྱུར་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་རོ། །ལུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ནི་མི་ལུས་མ་སྤངས་པར་འདོད་པའི་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་འཇའ་ལུས་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་རོ།
འཁོར་འདས་གང་དུ་ཡང་མ་ཕྱེ་བའི་རིག་པ་
'khor 'das gang du yang ma phye ba'i rig pa
གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གི་སྡེའི་གསུང་ཚུར་ལྟར་ན།འཁོར་འདས་གང་དུ་ཡང་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བའི་རིག་པ་ཞེས་རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་གང་གིས་ཀྱང་སྤྲོས་པ་མེད་པའི་སེམས་གསལ་རིག་ཙམ་ལ་རིག་པ་ཞེས་བརྗོད་པའོ།
བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གྲི་
bcom ldan rig pa'i ral gri
གོང་དུ་བཅོམ་ལྡན་རལ་གྲི་ཞེས་པར་གཟིགས
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་
bod kyi gso ba rig pa
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།༼བློན་པོ་བཀའ་ཐང་༽གི་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་ཁ་ཤས་ནང་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱིས་དུག་ཡོད་ན་སྨན་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་དང།འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་རྗེས་མར་གྱིས་ཁྲག་གཅོད་པ་དང།ཁྱིའི་ཚིལ་གྱིས་རྨ་བཅོས་པ་དང།ཆུང་གི་སྦང་ལུམས་ཀྱིས་རྨ་བཅོས་པ་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དཔེར་ན་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དཀྱིལ་དུ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་སྲིད་དབང་བཟུང་སྐབས།བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙ་ན་དང་རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་སྨད་པ་མཁས་པ་ཧ་ཤང་མ་ཧཱ་ཀྱིན་དཱ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྲིགས་བསྒྱུར་བྱས་པའི་སྨན་གཞུང་༼སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པོ་༽ཟེར་བ་དེའི་ནང་འཁོད་པའིསྨན་དཔེར་ན།ལུག་མུར།སུམ་ཏིག་།བོང་ང་དཀར་པོ།བྱ་རྒོད་སྤོས།བ་ཤ་ཀ་།སྤང་རྩི་དོ་བོ།པ་ཡག་རྩ་བ།གྒང་ཆུང་བ།འབྲི་མུག་སོགས་སྨན་རྫས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་བོད་ས་གནས་རང་ནས་ཐོན་པའི་སྨན་ཤ་སྟག་ཡིན།སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས་ཐད་ལ་མཚོན་ན།རྩ་བརྟག་སྐབས།འཕར་རྩ།སྡོད་རྩ།ཚ་བའི་རྩ།གྲང་བའི་རྩ་སོགས་རྩེ་སྣེ་མི་འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐབས་དང།འཕར་རྩ་དང་པྶདོད་རྩ་རྣམས་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་དང་འབྲེལ་ནས་ལུས་པོ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཚུལ་བཤད་ཡོད་པ་དང།ཀླད་པའི་ཆགས་ཚུལ་སྐོར་ལ།ཀླད་པ་ཆེ་ཆུང་དང་གཟུགས་དབྱིབས་མི་འདྲ་བའི་ཀླད་པ་ཕན་ཚུན་ལྟེབས་བརྩེགས་བརྒྱབ་ནས་གནས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་བཅས་ཚན་རིག་གི་ཆུ་ཚད་མཐོ་ཙམ་ཡོད།ད་དུང་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་ཏུ།བོད་ཀྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་མཛད་པའི་སྨན་གཞུང་རྒྱུད་བི་ནི་བོད་དུ་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་སྨན་གཞུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཅིང།དེ་ནི་ཁོང་གིས་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་བོད་མི་དམངས་ཀྱིས་ནད་རིགས་དང་འཐབ་རྩོད་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡོམས་གནང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་།དེ་སྔོན་ཏཱ་སིག་དང།ཞང་ཞུང།རྒྱ་གར།བལ་པོ།མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་བཅས་ནས་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་བའི་སྨན་གཞུང་དང།རང་ཉིད་ཀྱིས་ལོ་མང་༼༣༦༣༽་རིང་རྒྱ་གར་བལ་པོ་སིང་ག་ལ་མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་བཅས་སུ་སྨན་བཅོས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་བཅས་གཅིག་བསྡུས་བྱས་ཏེ་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་གཅིག་གྱུར་ཐོག་ཁན་ལེན་གནང་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་ལྡནཔ་ཞིག་རང་ཡིན་རྒྱུད་བཞི་འདིའི་ནང་ཀྲུང་ལུགས་སྨན་གཞུང་གི་བཤད་ཚུལ་སྐོར་ཕུད་པའི་བོད་རང་གི་དམིགས་བསལ་ཐོན་རྫས་མིན་པའི་སྨན་རིགས་ཉིས་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་འཁོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱུད་བི་ནི་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་སྐུ་ངོ་མས་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་དེ་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བརྩམས་པའི་བོད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་ནང་མིའི་ལུས་པོའི་རྩ་ཐིག་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་འཁོད་པ་དང་དེ་བཞིན་སྨན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་སྨན་ཐང་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་བཅས་བོད་རིགས་སྨན་པ་མཁས་པ་དུས་མས་རྒྱུན་རིང་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤ་སྟག་རེད
All 46 match(es)