shes rab

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Welcome to a test page for the Lotsawa Workbench

This page is still in development. More changes coming soon!

If you'd like to review other pages that use this same new template, see these:

Lotsawa Workbench The Lotsawa Workbench is an initiative of the Tsadra Foundation research department. Currently, this is just a test and we welcome any comments and suggestions. We hope to invite collaboration from users and stakeholders from Dharma groups as well as academia. Please contact us if you are interested in developing this project with us: research AT tsadra DOT org.

Term Info

ཤེས་རབ་
Wylie shes rab

English Resources

Rangjung Yeshe Dictionary Rangjung Yeshe Tibetan-English Dharma Dictionary 3.0 <br> by Erik Pema Kunsang (2003)

critical acumen [in debate] [ggd]

discriminating knowledge

prajna, intelligence, knowledge, discrimination, [wisdom]. insight, shag rog roommate. shes rab chung ba those who have limited knowledge. Discrimination, as one of the five object determining mental states, superior knowledge [in most contexts] - superior intelligence, or intelligence [when referring to the 51 mental factors] - wisdom [when taken as synonymous with yeshe]. Syn ye shes; superior knowledge [in most contexts]. - superior intelligence, or intelligence [when referring to the 51 mental factors]. - wisdom [when taken as synonymous with yeshe]; Wisdom, discriminating wisdom, [prajna]; bden don gtan la 'bebs} rang dang spyi'i mtshan nyid rnam par 'byed pa'o} discriminative awareness. recognition, intelligence, to be aware of, come to understand, to know, to grasp, master, to learn, can, be able to, to realize; discriminative awareness; Discrimination, as one of the five object determining mental states. knowledge. one of the pha drug the six paramitas. discriminative awareness. insight, intelligence. shes rab chung ba those who have limited knowledge. prajna, [wisdom]. Syn ye shes wisdom. superior knowledge [in most contexts]. - superior intelligence, or intelligence [when referring to the 51 mental factors] - wisdom [when taken as synonymous with yeshe]. transcendent knowledge

Prajna. Knowledge or intelligence. In particular, the 'knowledge of realizing egolessness.'

the practice of wisdom

198 total match(es)
Hopkins Glossary 2015 The Uma Institute for Tibetan Studies Tibetan-Sanskrit-English Dictionary (Version: June 2015) <br> Jeffrey Hopkins, Editor. <br> Paul Hackett, Contributor and Technical Editor. <br> Contributors: Nathaniel Garson, William Magee, Andres Montano, John Powers, Craig Preston, Joe Wilson, Jongbok Yi <br> A PDF version of this dictionary is available for download at: www.uma-tibet.org

[know-highest]; wisdom

83 total match(es)
Hopkins Others' English 2015 The Uma Institute for Tibetan Studies Tibetan-Sanskrit-English Dictionary (Version: June 2015) <br> Jeffrey Hopkins, Editor. <br> Paul Hackett, Contributor and Technical Editor. <br> Contributors: Nathaniel Garson, William Magee, Andres Montano, John Powers, Craig Preston, Joe Wilson, Jongbok Yi <br> A PDF version of this dictionary is available for download at: www.uma-tibet.org

insight; understanding; knowledge

18 total match(es)
84000 Glossary 84000 Glossary <br> English terms from the Glossary of the 84000 translation project. http://www.84000.co/

Discernment, Discriminative awareness, Insight, Transcendent awareness, Wisdom

22 total match(es)
Richard Barron's glossary Richard Barron's glossary. <br> © Copyright 2002 by Turquoise Dragon Media Services. <br> Source: Rangjung Yeshe Tibetan-English Dharma Dictionary 3.0 (2003)

sublime knowing/ wisdom; transcendent knowledge

18 total match(es)

Verb Forms

No matches in the Verbinator dictionary.

Click here (or the English tab) to see more English language resources  


Tibetan Resources

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། <br> © MONLAM IT 2017 <br> https://monlamit.com/node/156
ཤེས་རབ་ དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་གྱི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱིས་སེམས་བྱུང་དུ་དམིགས་པ། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཤེས་རབ་ལ་དབྱེ་ན། ལུང་ལ་བརྟེན་པ་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། རིགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། མྱོང་བ་ལ་བརྟེན་པ་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་གསུམ་དུ་ཡོད།
Part of Speech མིང་ཚིག

Click here (or the Tibetan tab) to see more Tibetan language resources  


Sanskrit Resources

Negi (Tibetan-Sanskrit) Tibetan-Sanskrit dictionary <br> J.S. Negi <br> Dictionary Unit, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath (January 1993)
shes rab
 • saṃ. prajñā
 1. = blo dhīḥ — blo ni shes rab bo// dhīḥ prajñā tri.bhā.155ka/54; blo ni shes rab bo// matiḥ prajñā ta.pa.308kha/1078; blo gros ni shes rab ste/ chos rab tu rnam par 'byed pa'o// matiḥ prajñā dharmapravicayaḥ abhi.bhā.64kha/187; jñānam — shes rab shes bya rnam spangs shing/ /byed las grol na rnam par ldog// nivartate kriyāmuktā jñānajñeyavivarjitā la.a.159kha/108; thams cad kyi sgo nas brtson 'grusshes rab rnam par 'phel bar byed pa'o// sarvatomukhaṃ vīryam…jñānavivardhakaṃ ca bo.bhū.108kha/139
 2. prakṛṣṭaṃ jñānam — gzhon nu me long gdong ni dri ba zab mo zab mo dag la rang gi shes rab kyis dpyod par byed do// ādarśamukhaḥ kumāro gambhīragambhīrān praśnān svaprajñayā nitīrayati vi.va.198ka/1.71; shes rab ni yon tan dang nyes pa 'byed pa'i rnam pa yin te prajñāyāśca guṇadoṣavivekākāratvāt tri.bhā.162ka/72; gal te snying nas brtags shing shes rab kyis so sor brtags nas spros par 'gyur la sa cedāśayato vicārayitvā prajñayā pratisaṃkhyāyotsahate bo.bhū.85ka/108; chos kun rtogs pa'i ngo bo ni/ /shes rab dharmāvabodharūpā hi prajñā ta.sa.124kha/1077; de la shes rab ces bya ba ni/ chos rab tu rnam par 'byed pa'o// tatra prajñā dharmapravicayaḥ abhi.bhā.27ka/11
 3. ālokanam — de bzhin du gzugs de nyid la shes rab ces pa ni lta ba'o// tathā tasminneva bimbe prajñetyālokanam vi.pra.66ka/4.116;
 • pā. prajñā
 1. pāramitābhedaḥ — sbyin dang tshul khrims bzod brtson 'grus/ /bsam gtan dang ni shes rab thabs/ /smon lam stobs dang ye shes dang/ /'di dag pha rol phyin pa bcu// dānaṃ śīlaṃ kṣamā vīryaṃ dhyānaṃ prajñā upāyatā praṇidhānaṃ balaṃ jñānametāḥ pāramitā daśa ma.ṭī.20kha/154
 2. caitasikabhedaḥ — sems las byung ba'i chos rnams/ reg pashes rab caitasikā dharmāḥ—sparśaḥ… prajñā ma.vyu.1931 (40kha)
 3. = shes bzhin samprajñānam — gsum pa la lnga btang snyoms dang/ /dran dang shes rab bde dang gnas// tṛtīye pañca tūpekṣā smṛtiḥ prajñā sukhaṃ sthitiḥ abhi.ko.24ka/8.8; abhi.bhā.69ka/1140
 4. = dran pa nyer gzhag smṛtyupasthānam — dran pa nyer gzhag shes rab ste// prajñā hi smṛtyupasthitiḥ abhi.ko.21ka/6.68
 5. abhiṣekabhedaḥ — slob dpon gsang ba shes rab dang/ /bzhi pa de yang de bzhin no/ /dbang ni bzhi yi grangs kyis ni/ /dga' ba la sogs rim shes bya// ācārya guhya prajñā ca caturthaṃ tat punastathā ānandāḥ kramaśo jñeyāścatuḥsecanasaṃkhyayā he.ta.17ka/54
 6. yoṣidādyarthe — re zhig btsun mo shes rab yin/ /skyes bu thabs su brjod pa nyid// yoṣit tāvad bhavet prajñā upāyaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ he.ta.9kha/28; thabs dang shes rab cho ga yis/ /de nyid rig pas rtag tu mchod// prajñopāyavidhānena pūjayet tattvavatsalaḥ he.ta.6ka/16; de'i phyir shes rab phang bar thabs ni gtso bo ma yin pa ste ataḥ prajñotsaṅge hyupāyo'nunāyakaḥ vi.pra.39ka/4.21; brkyang ma shes rab rang bzhin gyis/ /thabs kyis ro ma yang dag gnas/ /kun 'dar ma ni dbus gnas su/ /gzung dang 'dzin pa rnam par spangs// lalanā prajñāsvabhāvena rasanopāyasaṃsthitā avadhūtī madhyadeśe grāhyagrāhakavarjitā he.ta.2kha/4;

Click here (or the Sanskrit tab) to see more Sanskrit language resources  


This is the RYI Dictionary content as presented on the site http://rywiki.tsadra.org/, which is being changed fundamentally and will become hard to use within the GoldenDict application. If you are using GoldenDict, please either download and import the rydic2003 file from DigitalTibetan.

Or go directly to http://rywiki.tsadra.org/ for more upcoming features.

Action needed!
This page is a draft of a new term page. Check for content and click approve to create the same page in the main namespace if it does not already exist.
Status Conflict Actions
DRAFT shes rab already exists! EditDelete

Submitted page content


ཤེས་རབ
prajna, knowledge * [sometimes contrasted to ye shes as intellectual knowledge vs [religious] wisdom, but sometimes = shes rab pha rol phyin and contrasted w shes yon giving a similar meaning w shes rab = wisdom] [IW]

prajna, (-, absolute, sublime) wisdom, intelligence, (-, transcendent, analytical) knowledge, (-, appreciative) discrimination, discriminating awareness, appreciative understanding, SA ye shes kyi rtsal, understand (3 kinds are thos, bsam, bsgoms), (3 kinds are gnas lnga rig pa kun rdzob, gnas lugs rig pa don dam, sems can gyi don bya tshul), 1 of 10 stobs bcu, 1 of bslab pa gsum, appreciative discernment, wisdom that discriminates, sublime knowing, insight [JV]

prajna, intelligence, knowledge, discrimination, [wisdom]. insight, shag rog roommate. shes rab chung ba those who have limited knowledge. Discrimination, as one of the five object determining mental states, superior knowledge [in most contexts] - superior intelligence, or intelligence [when referring to the 51 mental factors] - wisdom [when taken as synonymous with yeshe]. Syn ye shes; superior knowledge [in most contexts]. - superior intelligence, or intelligence [when referring to the 51 mental factors]. - wisdom [when taken as synonymous with yeshe]; Wisdom, discriminating wisdom, prajna; bden don gtan la 'bebs rang dang spyi'i mtshan nyid rnam par 'byed pa'o; discriminative awareness. recognition, intelligence, to be aware of, come to understand, to know, to grasp, master, to learn, can, be able to, to realize; discriminative awareness; Discrimination, as one of the five object determining mental states. knowledge. one of the pha drug the six paramitas. discriminative awareness. insight, intelligence. shes rab chung ba those who have limited knowledge. prajna, wisdom. Syn ye shes wisdom. superior knowledge [in most contexts]. - superior intelligence, or intelligence [when referring to the 51 mental factors] - wisdom [when taken as synonymous with yeshe]. transcendent knowledge [RY]

critical acumen [in debate] [ggd] [RY]

Prajna. Knowledge or intelligence. In particular, the 'knowledge of realizing egolessness.' [RY]

the practice of wisdom [RY]

sublime knowing/ wisdom; transcendent knowledge [RB]

discriminating knowledge [RY]

insight, knowledge [thd]

Wisdom (shes rab, ye shes): 1) the ability to discern correctly, the understanding of emptiness and 2) the primordial and non-dual knowing aspect of the nature of the mind. [MR]

Skt. prajñā. 1) discerning insight, analytical insight, deep insight, discriminating insight, critical insight; 2) full knowing, full knowledge, full understanding. Erick Tsiknopoulos

Discussion[edit]

Shes rab or prajna is one of the universal mental factors that are concurrent with all cognitions. It is characterized in the sutras as fully distinguishing dharma from non-dharma—or in other words, to discriminate what is from what is not. According to the Great Vehicle, when it is free of the three spheres of knower, knowing, and known, then it becomes transcendent prajna.

The prefix pra- in the Sanskrit word means first, full, prime, and so forth. The root jna means to know. Thus the meaning is the prime knowing, or full knowing. The Tibetan word combines the verb shes (to know) with the adjective rab (best or complete). Although Tibetan lamas and texts generally describe the word to mean the "supreme knowing," to literally translate it in that way would not make sense in many contexts, which is why I prefer the translation full knowing. The Sanskrit word prajna seems second best: English speakers do not really understand what it means. Although the usage of "full knowing" is unfamiliar, at least people can have a somewhat organic sense of the meaning.

The word prajna is often also translated as discrimination, particularly when it refers to the non-transcendent mental factors. However, it does not sound right to refer to Transcendent Discrimination, and so translators use other translations for it in that context. This use of two translations for one dharma is dangerous: according to the texts on logic, there must be a one-to-one relationship of characterististics to characterized phenomenon. Since both the mental factor prajna and transcendent prajna are characterised in the sutras as "fully distinguishing dharma from not-dharma," the same translation should be used for both, else the relation of characterised and characteristic would be confused.

The word is also sometimes translated as "knowledge," but this implies the object that is known, whereas the actual word refers to the subject that knows, which is why it should be translated as "knowing."

The transcendent full knowing is also sometimes called transcendent wisdom, or the perfection of wisdom. Wisdom, however, is often used as a translation for jnana, or ye shes, so it is preferable to use a translation for prajna that maintains the distinctions between prajna and jnana. DKC