Investigation of Essences

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Return to main page "Mulamadhyamakakarika: Verses from the Centre" for information and links.

(return to list of Contents & Translation of "Mulamadhyamakakarika: Verses from the Centre")


Chapter 15. Investigation of Essences

(Essence)

________________________________

།རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་ནི།

།འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།

།རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལས་གང་བྱུང་བའི།

།རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར།།

1. /rang bzhin rgyu dang rkyen las ni/
/'byung bar rigs pa ma yin no/
/rgyu dang rkyen las gang byung ba'i/
/rang bzhin byas pa can du 'gyur//

1. It is unreasonable for an essence to arise from causes and conditions. Whatever essence arose from causes and conditions would be something that has been made.

________________________________

།རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་ཞེས་བྱར།

།ཅི་ལྟར་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར།

།རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང།

།གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན།།

2./rang bzhin byas pa can zhes byar/
/ci ltar bur na rung bar 'gyur/
/rang bzhin dag ni bcos min dang/
/gzhan la ltos pa med pa yin//

2. How is it possible for there to be "an essence which has been made?" Essences are not contrived and not dependent on anything else.

________________________________

།རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།

།གཞན་གྱི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད།

།གཞན་གྱི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ནོ།

།གཞན་གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད།།

3. /rang bzhin yod pa ma yin na/
/gzhan gyi dngos po ga la yod/
/gzhan gyi dngos po'i rang bzhin no/
/gzhan gyi dngos po yin zhes brjod//

3. If an essence does not exist, how can the thingness of the other exist? [For] the essence of the thingness of the other is said to be the thingness of the other.

[There is a problem here with the Tibetan translation from Sanskrit. Svabhava is translated as rang bzhin, but parabhava rather clumsily as gzhan gyi dngos po [the term first appears in I:3]. A Tibetan reader would thus lose the etymological connection between "own-thing" (svabhava) and "other-thing" (parabhava), which then link up with "thing" (bhava) and no-thing (abhava). Nagarjuna is playing on the word "thing".]

________________________________

།རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག།

།མ་གཏོགས་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡོད།

།རང་བཞིན་དག་ནི་གཞན་དངོས་དག།

།ཡོད་ན་དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར།།

4. /rang bzhin dang ni gzhan dngos dag/
/ma gtogs dngos po gang la* yod/
/rang bzhin dag ni gzhan dngos dag/
/yod na dngos po 'grub par 'gyur//

4. Apart from an essence and the thingness of the other, what things are there? If essences and thingnesses of others existed, things would be established.

________________________________

།གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན།

།དངོས་མེད་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ།

།དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི།

།དངོས་མེད་ཡིན་པར་སྐྱེ་བོ་སྨྲ།།

5. /gal te dngos po ma grub na/
/dngos med grub par mi 'gyur ro/
/dngos po gzhan du 'gyur ba ni/
/dngos med yin par skye bo smra//

5. If things were not established, non-things would not be established. [When] a thing becomes something else, people say that it is a non-thing.

________________________________

།གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངོས་དང།

།དངོས་དང་དངོས་མེད་ཉིད་ལྟ་བ།

།དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ།

།དེ་ཉིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ།།

6. /gang dag rang bzhin gzhan dngos dang/
/dngos dang dngos med nyid lta ba/
/de dag sangs rgyas bstan pa la/
/de nyid mthong ba ma yin no//

6. Those who view essence, thingness of the other, things and non-things do not see the suchness in the teaching of the awakened.

________________________________

།བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ།

།མཁྱེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ནོག་ཅན་ཡི།

།གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང།

།མེད་པ་གཉི་གའང་དགག་པར་མཛད།།

7. /bcom ldan dngos dang dngos med pa/
/mkhyen pas ka ta ya na nog can yi/
/gdams ngag las ni yod pa dang/
/med pa gnyi ga'ang dgag par mdzad//

7. Through knowing things and non-things, the Buddha negated both existence and non-existence in his Advice to Katyayana.

________________________________

།གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་ན།

།དེ་ནི་མེད་ཉིད་མི་འགྱུར་རོ།

།རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི།

།ནམ་ཡང་འཐད་པ་མི་འགྱུར་རོ།།

8. /gal te rang bzhin gyis yod na/
/de ni med nyid mi 'gyur ro/
/rang bzhin gzhan du 'gyur ba ni/
/nam yang 'thad pa mi 'gyur ro//

8. If [things] existed essentially, they would not come to non-existence. It is never the case that an essence could become something else.

________________________________

།རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།

།གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན།

།རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང།

།གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན།།

9. /rang bzhin yod pa ma yin na/
/gzhan du 'gyur ba gang gi yin/
/rang bzhin yod pa yin na yang/
/gzhan du 'gyur ba gang gi yin//

9. If essences did not exist, what could become something else? Even if essences existed, what could become something else?

________________________________

།ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རྟག་པར་འཛིན།

།མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ།

།དེ་ཕྱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ།

།མཁས་པས་གནས་པར་མི་བྱའོ།།

10. /yod ces bya ba rtag par 'dzin/
/med ces bya ba chad par lta/
/de phyir yod dang med pa la/
/mkhas pas gnas par mi bya'o//

10. "Existence" is the grasping at permanence; "non-existence" is the view of annihilation. Therefore, the wise do not dwell, in existence or non-existence.

________________________________

།གང་ཞིག་རང་བཞིན་གྱིས་ཡོད་པ།

།དེ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རྟག།

།སྔོན་བྱུང་ད་ལྟར་མེད་ཅེས་པ།

།དས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

11. /gang zhig rang bzhin gyis yod pa/
/de ni med pa min pas rtag/
/sngon byung da ltar med ces pa/
/das na chad par thal bar 'gyur//

11. "Since that which exists by its essence is not non-existent," is [the view of] permanence. "That which arose before is now non-existent,"leads to [the view of] annihilation.

________________________________

རང་བཞིན་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅོ་ལྔ་པའོ།།

/rang bzhin brtag pa zhes bya ba ste rab tu byed pa bco lnga pa'o//