Investigation of Extremes of Before and After

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Return to main page "Mulamadhyamakakarika: Verses from the Centre" for information and links.

(return to list of Contents & Translation of "Mulamadhyamakakarika: Verses from the Centre")


Chapter 11. Investigation of Extremes of Before and After

(Before) - (snga phyi) - སྔ་ཕྱི།

_________________________________

།སྔོན་མཐའ་མངོན་ནམ་ཞེས་ཞུས་ཚེ།

།ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་མིན་ཞེས་གསུངས།

།འཁོར་བ་ཐོག་མ་ཐ་མེད་དེ།

།དེ་ལ་སྔོན་མེད་ཕྱི་མ་མེད།།

1. sngon mtha' mngon nam zhes zhus tshe/
thub pa chen pos min zhes gsungs/
'khor ba thog ma tha med de/
de la sngon med phyi ma med//

1. When asked, "is a before-extreme evident?" the great Muni said, "it is not." Samsara has no beginning, no end; it has no before, no after.

_________________________________

།གང་ལ་ཐོག་མེད་ཐ་མེད་པར།

།དེ་ལ་དབུས་ནི་ག་ལ་ཡོད།།

།དེ་ཕྱིར་དེ་ལ་སྔ་ཕྱི་དང།

།ལྷན་ཅིག་རིམ་པ་མི་འཐད་དོ།།

2. gang la thog med tha med par/
de la dbus ni ga la yod/
de phyir de la snga phyi dang/
lhan cig rim pa mi 'thad do//

2. For that without beginning [and] end, where can a middle be in that? Therefore, it is not possible for it to have before, after, and simultaneous phases.

_________________________________

།གལ་ཏེ་སྐྱེ་བ་སྔ་གྱུར་ལ།

།རྒ་ཤི་ཕྱི་མ་ཡིན་ན་ནི།

།སྐྱེ་བ་རྒ་ཤི་མེད་པ་དང།

།མ་ཤི་བར་ཡང་སྐྱེ་བར་འགྱུར།།

3. gal te skye ba snga gyur la/
rga shi phyi ma yin na ni/
skye ba rga shi med pa dang/
ma shi bar yang skye bar 'gyur//

3. If birth were before and aging / death after, there would be birth without aging / death and also without dying one would be born.

_________________________________

།ག་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་འགྱུར་ལ།

།རྒ་ཤི་སྔ་བ་ཡིན་ན་ནི།

།སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྒ་ཤི་ནི།

།རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར།།

4. gal te skye ba phyi 'gyur la/
rga shi snga ba* yin na ni/
skye ba med pa'i rga shi ni/
rgyu med par ni ji ltar 'gyur//

[Lha. *ma]

4. If birth were after and aging / death before, how could there be an uncaused aging / death which has no birth?

_________________________________

།སྐྱེ་བ་དང་ནི་རྒ་ཤི་དག།

།ལྷན་ཅིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ།

།སྐྱེ་བཞིན་པ་ནི་འཆི་འགྱུར་ཞིང།

།གཉིས་ཀ་རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར།།

5. skye ba dang ni rga shi dag/
lhan cig rung ba ma yin te/
skye bzhin pa ni 'chi 'gyur zhing/
gnyis ka rgyu med can du 'gyur//

5. It is not suitable for birth and aging / death to be simultaneous; that which is being born would be dying and both would be without cause.

_________________________________

།གང་ལ་སྔ་ཕྱི་ལྷན་ཅིག་གི།

།རིམ་པ་དེ་དག་མི་སྲིད་པའི།

།སྐྱེ་བ་དེ་དང་རྒ་ཤི་དེ།

།ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་སྤྲོ་བར་བྱེད།།

6. gang la snga phyi lhan cig gi/
rim pa de dag mi srid pa'i/
skye ba de dang rga shi de/
ci yi phyir na spro bar byed*//

[Lha. *spros]

6. Why fixate on that birth, that aging / dying, for which the phases of before, after, simultaneity are impossible?

_________________________________

།འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་སྔོན་གྱི་མཐའ།

།ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀྱི།

།རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དང་ནི།

།མཚན་ཉིད་དང་ནི་མཚན་གཞི་ཉིད།།

7. 'khor ba 'ba' zhig sngon gyi mtha'/
yod ma yin par ma zad kyi/
rgyu dang 'bras bu nyid dang ni/
mtshan nyid dang ni mtshan gzhi nyid//

7. It is not just samsara alone that has no before-extreme, cause and fruit themselves, and characteristics and the basis for characteristics themselves,

_________________________________

།ཚོར་དང་ཚོར་པོ་ཉིད་དང་ནི།

།དོན་ཡོད་གང་དག་ཅི་ཡང་རུང།

།དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང།

།སྔོན་གྱི་མཐའ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

8. tshor dang tshor po nyid dang ni/
don yod gang dag ci yang rung/
dngos rnams thams cad nyid la yang/
sngon gyi mtha' ni yod ma yin//

8. Feeling and the feeler, whatever is suitable to bear meaning, also all things have no before-extreme.

_________________________________

།སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཅིག་པའོ།།

sngon dang phyi ma'i mtha' brtag pa zhes bya ste rab tu byed pa bcu gcig pa'o//