Investigation of the Elements

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
Jump to navigation Jump to search

Return to main page "Mulamadhyamakakarika: Verses from the Centre" for information and links.

(return to list of Contents & Translation of "Mulamadhyamakakarika: Verses from the Centre")

Chapter 5. Investigation of the Elements

(Space) - (nam mkha')

________________________________

།ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སྔ་རོལ་ན།

།ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན།

།གལ་ཏེ་མཚན་ལས་སྔ་གྱུར་ན།

།མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

1. nam mkha'i mtshan nyid snga rol na/
nam mkha' cung zad yod ma yin/
gal te mtshan las snga gyur na/
mtshan nyid med par thal bar 'gyur//

1. Not the slightest bit of space exists prior to the characteristics of space. If [space] existed prior to its characteristics, it would follow that it would be without characteristics.

________________________________

།མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་ནི།

།འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན།

།མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་མེད་ན།

།མཚན་ཉིད་གང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར།།

2. mtshan nyid med pa'i dngos po ni/
'ga' yang gang na'ang yod ma yin/
mtshan nyid med pa'i dngos med na/
mtshan nyid gang du 'jug par 'gyur//

2. A thing without characteristics does not exist anywhere at all. If a thing without characteristics does not exist, to what do characteristics extend?

________________________________

།མཚན་ཉིད་མེད་ལ་མཚན་ཉིད་ནི།

།མི་འཇུག་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མིན།

།མཚན་བཅས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ལས།

།གཞན་ལའང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཨོར།།

3. mtshan nyid med la mtshan nyid ni/
mi 'jug mtshan nyid bcas la min/
mtshan bcas mtshan nyid med pa las/
gzhan la'ang 'jug par mi 'gyur ro//

3. Characteristics do not extend to that which has no characteristics; nor to what possesses characteristics. They also cannot extend to something other than what either possesses or does not have characteristics.

________________________________

།མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ན།

།མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ།

།མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ན།

།མཚན་ཉིད་ཀྱང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

4. mtshan nyid 'jug pa ma yin na/
mtshan gzhi 'thad par mi 'gyur ro/
mtshan gzhi 'thad pa ma yin na/
mtshan nyid kyang ni yod ma yin//

4. If characteristics do not extend [to something] , something characterized would be impossible. If something characterized is impossible, characteristics too would not exist.

________________________________

།དེ་ཕྱིར་མཚན་གཞི་ཡོད་མིན་ཏེ།

།མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན།

།མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་མ་གཏོགས་པའི།

།དངོས་པོ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།།

5. de phyir mtshan gzhi yod min te/
mtshan nyid yod pa nyid ma yin/
mtshan gzhi mtshan nyid ma gtogs pa'i/
dngos po yang ni yod ma yin//

5. Therefore, something characterized does not exist and characteristics do not exist. There also does not exist a thing which is apart from being something characterized or a characteristic.

________________________________

།དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།

།དངོས་མེད་གང་གི་ཡིན་པར་འགྱུར།

།དངོས་དང་དངོས་མེད་མི་མཐུན་ཆོས།

།གང་གིས་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཤེས།།

6. dngos po yod pa ma yin na/
dngos med gang gi yin par 'gyur/
dngos dang dngos med mi mthun chos/
gang gis dngos dang dngos med shes//

6. If there is not a thing, of what can there be a non-thing? By whom are the opposites thing and non-thing known [as] a thing and a non-thing?

[Ts. 140 understands "a thing" to refer to the obstructive matter of which space, as a negation and hence a non-thing, is a negation of.]

________________________________

།དེ་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་མིན།

།དངོས་མེད་མ་ཡིན་མཚན་གཞི་མིན།

།མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཁམས་ལྔ་པོ།

།གཞན་གང་དག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མཚུངས།།

7. de phyir nam mkha' dngos po min/
dngos med ma yin mtshan gzhi min/
mtshan nyid ma yin khams lnga po/
gzhan gang dag kyang nam mkha' mtshungs//

7. Therefore, space is not a thing; it is not a non-thing; it is not something characterized; it is not a characteristic. The other five elements too are similar to space.

________________________________

།བློ་ཆུང་གང་དག་དངོས་རྣམས་ལ།

།ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་ཉིད་དུ།

།བལྟ་བ་དེས་ནི་བལྟ་བྱ་བ།

།ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞི་མི་མཐོང།།

8. blo chung gang dag dngos rnams la/
yod pa nyid dang med nyid du/
blta ba des ni blta bya ba/
nye bar zhi ba zhi mi mthong//

8. Those of small minds see things as existent and non-existent. They do not behold the utter pacification of what is seen.

________________________________

།ཁམས་བརྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྔ་པའོ།།

khams brtag pa zhes bya ba ste rab tu byed pa lnga pa'o//