Khenchen Pema Dorje

From Rangjung Yeshe Wiki - Dharma Dictionary
(Redirected from Khenpo Pema Vajra)
Jump to navigation Jump to search
Khenchen Padma Vajra, Pema Dorje

མཁན་ཆེན་པདྨ་རྡོ་རྗེ།
mkhan chen pad ma rdo rje
མཁན་པོ་པདྨ་བཛྲ།
mkhan po padma badzra

Short Biography

English Biography

Dzogchen Khensur Padma Vajra, Pema Dorje (nineteenth century) was known as a great master in both the sutra and tantra traditions. His teachers included Gyalse Shenphen Thaye, the fourth Dzogchen Rinpoche, Khenchen Sengtruk Pema Tashi, and Paltrul Rinpoche. He received the Longchen Nyingthig transmissions from Jigme Gyalwe Nyuku (1765-1843), the fourth Dzogchen Rinpoche, Do Khyentse Yeshe Dorje, and Gyalse Shenpen Thaye. He is the author of the Nyingme Gal-len Rigpe Kyareng and An Instruction on the Recitation of Avalokiteshvara of Longchen Nyingthig.

Tibetan Biography

Khenchen Padma Vajra, Pema Dorje

དཔལ་སྤྲུལ་སློབ་མ་རྫོགས་ཆེན་མཁན་ཆེན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ནི།
སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་བསྟན་པའི་གསོར་ཞུགས་ཤིང། སྐྱེ་ཐོབ་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མངའ། རྫོགས་ཆེན་དང་རྫ་རྒྱུད་གོང་འོག་ཏུ་བཤེས་གཉེན་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ། རྡོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཐུན་མིན་གྱི་རིག་བདག་ཏུ་མཛད་དེ་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གནས་ལ་གསན་སྦྱངས་མཛད་པས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་གོ་སལ་བྱོན། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་པའི་མཁན་རབས་རིམ་བྱོན་གྱི་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས། སྔ་འགྱུར་ཕྱོགས་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བའི་བརྒལ་ལན་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་སོགས་གསུང་རྩོམ་ཆེ་ཕྲ་མང་པོ་མཛད། བདེ་གཤེགས་ཟུར་པོ་ཆེའི་རྣམ་རོལ་དུ་གྲགས། དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དང་ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སྙིང་པོར་བཟུང་ནས་བཤད་སྤེལ་གནང་བས་བསྟན་རྩར་སྨན་ངེས་ཀྱི་སློབ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བྱོན། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སོགས་སྐྱེས་མཆོག་མང་པོས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མདོ་ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གསན་བསམ་གྱི་རྒྱུན་འདི་ལས་བཞེས། མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཏེར་ལུང་ལས་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་ལུང་གིས་ཟིན་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཆེན་མོའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེ་འདི་མ་བཞུགས་པ་མེད་པ་གསན་ཡིག་རྣམས་ན་གསལ་བ་བཞིན་སྔ་འགྱུར་རང་རྐང་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བྱོན། ཆོས་རྗེ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རྒྱས་སུ། མདོ་ཁམས་ཤར་ཤང་སྒོ་གངས་རྭ་ན་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ་ཞེས་པའི་འཇའ་ལུས་པ་ཉག་བླ་མ་པདྨ་བདུད་འདུལ་གྱི་བླ་མ་གནང་མཁན་དེ་དང་མཇལ་ཏེ་ཀ་ཐོག་དགོན་པ་སྔ་རབས་པའི་ཁྲིད་རྒྱུན་གསན་པར་གནང་བ་སོགས་སྔ་འགྱུར་རང་རྐང་གི་སྲོལ་འཛིན་ཆེན་པོར་བཞུགས། སློབ་ཚོགས་ནི་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་པལ་ཆེར་ཐུན་མོང་དུ་བཞུགས་སོ།། །།


Transliteration:

dpal sprul slob ma rdzogs chen mkhan chen pad ma rdo rje ni/
sku chung dus nas bstan pa'i gsor zhugs shing/ skye thob kyi mkhyen rab dpag tu med par mnga'/ rdzogs chen dang rdza rgyud gong 'og tu bshes gnyen mang po'i zhabs la gtugs/ 'jigs med rgyal ba'i myu gu/ rdo grub kun bzang gzhan phan/ rgyal sras gzhan phan mtha' yas/ dpal sprul rin po che rnams thun min gyi rig bdag tu mdzad de mdo sngags gzhung lugs kyi gnas la gsan sbyangs mdzad pas mkhas grub kyi go sal byon/ grub dbang rdzogs chen pa'i mkhan rabs rim byon gyi gser khrir phebs/ snga 'gyur phyogs la log rtog bsal ba'i brgal lan skya rengs dang po sogs gsung rtsom che phra mang po mdzad/ bde gshegs zur po che'i rnam rol du grags/ dpal gsang ba snying po dang kun mkhyen yab sras kyi gzhung lugs rnams snying por bzung nas bshad spel gnang bas bstan rtsar sman nges kyi slob tshogs mtha' yas pa byon/ 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po sogs skyes mchog mang pos snga 'gyur bka' ma rin po che dang mdo tshogs chen 'dus pa'i dbang lung khrid sogs zab chos mang po gsan bsam gyi rgyun 'di las bzhes/ mkhyen brtse rin po che'i rtsa gsum sgyu 'phrul drwa ba'i gter lung las chos kyi bdag por lung gis zin man ngag snying thig chen mo'i dbang khrid lung rgyun thams cad du rje 'di ma bzhugs pa med pa gsan yig rnams na gsal ba bzhin snga 'gyur rang rkang 'dzin pa'i skyes bu dam pa phrin las nam mkha' dang mnyam par byon/ chos rje dpal sprul rin po che dang lhan rgyas su/ mdo khams shar shang sgo gangs rwa na bzhugs pa'i skyes bu chen po sgrub chen chos dbyings rang grol zhes pa'i 'ja' lus pa nyag bla ma pad ma bdud 'dul gyi bla ma gnang mkhan de dang mjal te ka thog dgon pa snga rabs pa'i khrid rgyun gsan par gnang ba sogs snga 'gyur rang rkang gi srol 'dzin chen por bzhugs/ slob tshogs ni mi 'gyur nam mkha'i rdo rje dang dpal sprul rin po che sogs dpal cher thun mong du bzhugs so//_//


རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །
Universal Monarch of an ocean of tantras, scriptures, and oral instructions, of the Maha, Anu and Ati
དཔལ་ལྡན་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །
Vajradhara of the glorious definite meaning,
རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་དབང་པོ་ཧེ་རུ་ཀཿ
Wielding the powerful expression of a Vidyadhara—supreme Heruka
པདྨ་བཛྲ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།
Mighty Padma Vajra, to you I pray!

Literary Works

  • Words from the Lineage Masters to Clarify the Wise Intent of Lord Maitreya: An Overview of the Prajnaparamita Ornament of Realization.

Main Teachers

Main Students

Main Lineages

Alternate Names & Spellings

  • Khenpo Padma Vajra
  • Pema Damcho (padma dam chos)
  • Dzogchen Khenrab Pema Vajra (rdzogs chen mkhan rabs pad ma ba dz ra)
  • Pema Damcho Ozer (padma dam chos 'od zer)
  • Orgyen Chemchok (o rgyan che mchog)

Internal Links

External Links